Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

CAMPANYA DE SOLIDARITAT ABONAMENT COSTES SENTÈNCIA REGLAMENT LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

COMUNICAT:

Apel·lem a la vostra solidaritat per contribuir a abonar aquestes costes. Aquestes aportacions s' han d' efectuar al Nº de Compte de la Comissió Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicant finalitat "aportació" i el nom de l'entitat o persona solidària.

Gràcies per la vostra solidaritat. Seguirem actius més que mai en la defensa dels drets de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.

Barcelona, juliol 2022

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

2022-08-07 RELACIÓ APORTACIONS SOLIDÀRIES COSTES SENTÈNCIA RECURS AL REGLAMENT LLEI RGC

2022-03-31 Registre Recordatori PARLAMENT actualitzacio urgent IRSC i sol.licitud reunio

 

Recurs al TSJC sobre el reglament de la lley RGC

 

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

Solidaritat!. Video Marea TV

 
Sol·licitud d’ofici de l’Ingrés mínim vital per als perceptors de la Renda garantida de ciutadania

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   20/04/2017

ACTA N º 89

 

Assisteixen a la reunió: : Jaume Botey, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Llorenç Serrano i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Laura Marino, Pilar Malla, David Papiol, Carles Rodriguez i Miquel Puente.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

2.- Valoració i perspectives

 

1.- Informacions reunions de negociació de 10 i 20 d'abril

S'informa de les reunions de 10 i 20 d'abril amb la Conselleria de treball, assumptes socials i famílies. En ambdues reunions van participar per la Conselleria la Sra. Dolors Bassa, i els Srs. Josep Ginesta, Francesc Iglesias i Josep Vidal. Per l'equip negociador de la Comissió Promotora en la reunió de 10 d'abril va participar el Sr. Diosdado Toledano i en la reunió de 20 d'abril la Sra. Núria Carrera i els Srs. Sixte Garganté i Diosdado Toledano.

Reunió 10 abril

En aquesta reunió la Conselleria presenta una proposta basada en l'últim document lliurat per l'equip negociador de la Comissió Promotora, amb una sèrie de modificacions.

En aquesta nova proposta, en relació a la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, es proposa iniciar la seva implementació en 2017 amb el col·lectiu de famílies monoparentals de dones amb fills, i deixa a la gestió de la comissió de govern l'estudi i possible extensió de la seva implementació a altres col·lectius, sense garantir la seva generalització en 2020. Sobre les quanties de les prestacions proposa per a la primera persona el 85% de l'IRSC en 2017, el 91% el 2018, 97% el 2019 i el 100% en abril 2020, també estableix un límit per a 2010 de 1200 euros per a la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar o de convivència que tradueix al 180% de l'IRSC. Sobre la complementarietat amb prestacions estatals (pensions no contributives, RAI, atur, etc.) aquesta no queda garantida en el cas que el govern de l'estat les faci incompatibles. Suprimeix l'article relatiu a la compatibilitat amb prestacions de l'administració local. Incrementa el requisit d'empadronament de 24 a 36 mesos per neutralitzar un possible efecte crida.

En el transcurs de la reunió el govern va acceptar les propostes de l'equip negociador de la Comissió Promotora d'establir la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb caràcter general a l'abril 2020, estendre la seva implementació en 2017 a les famílies monoparentals (dones i homes ) amb fills a càrrec, i establir el límit del 182% de l'IRSC a la suma de prestacions de la unitat de convivència / família en 2020.

Sobre la resta de temes en debat es va quedar pendent de la seva discussió, consulta i redacció alternativa de l'equip negociador de la Comissió Promotora. Es va aixecar la reunió fixant la propera pel 20 d'abril.

 

Ronda d'informacions, consultes i petició de reactivació de la ponència

Es procedeix a informar entitats i es gestiona reunió amb els grups parlamentaris presents en la ponència per al dimarts 18 d'abril en seu parlamentària. La representació de la Comissió Promotora es reuneix amb els membres de la ponència de Ciutadans, CUP i PSC. No és possible amb la resta de grups per dificultats de connexió o coincidència amb altres compromisos.

 

Reunió 20 abril

L'equip negociador de la Comissió Promotora fa lliurament a la Conselleria d'una nova proposta que recull els temes que el govern va acceptar en la passada reunió de 10 d'abril sobre compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial i els termes de la seva implementació a partir de 15 de setembre de 2017, sobre dret subjectiu, taula de quanties de les prestacions en 2017, 2018, 2019 i 2020, amb el límit del 182% en aquest any per la suma de prestacions de RGC en la unitat familiar. També s'eliminen o modifiquen aquelles parts del redactat de l'anterior proposta del govern que no són coherents, contradiuen o no garanteixen els temes en què hi ha acord. S'introdueixen redactats alternatius en el punt 8 per garantir la compatibilitat amb altres prestacions o ajudes (de les administracions locals, etc.). Es proposa redactat en el punt 10 per a la complementarietat amb prestacions de caràcter estatal, partint de la legislació vigent a Catalunya (llei prestacions Generalitat 13/2006, art 21), etc. Sobre el requisit de residència a Catalunya, apartat 13, es planteja 24 mesos de residència, i la possibilitat d'ampliar-lo a 36 mesos si la Comissió de Govern que gestioni el desplegament de la llei constata efecte crida superior a un percentatge mínim a establir.

S'explica el contingut de la proposta des del artº1 al artº9, confirmant-se un ampli acord entre l'equip negociador de la Comissió Promotora i la representació del govern, amb lleugeres precisions i aclariments. A partir de l'artº10 s'obre un major debat que no es pot resoldre en finalitzar la reunió a les 15 hores per motius d'agenda, acordant les parts reunir-se novament el divendres 28 d'abril a les 12 hores per abordar la resta de l'articulat de la proposta (del 10è al 16è).

 

2.- Valoració i perspectives

Es valora positivament els avenços en la negociació, particularment sobre la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial. Referent a això, es felicita el treball col·lectiu realitzat a través de les diferents declaracions i iniciatives de l'àmbit sindical, Càritas i entitats afins, Ecas i Tercer sector, entitats feministes, en l'àmbit parlamentari les mocions aprovades en aquest sentit, també de les gestions a el si d'algun partit polític, etc. que ha facilitat la superació del bloqueig de la negociació.

S'aborden la resta de temes pendents de negociació amb el govern, complementarietat amb les prestacions estatals, requisit d'empadronament, explicant les vies, fórmules i condicions per arribar a un acord satisfactori.

A continuació, intervenen per preguntar o fer consideracions i propostes, Jaume Botey, Cristina Lopez, Montserrat Rosaura, Joan Miquel Ortiz, Llorenç Serrano i Ramon Franquesa. Llorenç proposa precisar les mesures contra l'abús patronal en la prestació de la Renda Garantida en el marc de la proposta de llei, i sol·licita disposar del document presentat per l'equip negociador en la reunió del 20 d'abril.

Com a conclusió a les diverses intervencions i consideracions, i malgrat els avenços en la negociació, es planteja tenir previstos tots els escenaris possibles donada la situació de fragilitat i incertesa de la situació política i la possibilitat d'avançament electoral. Amb l'objectiu d'assegurar que la proposta de llei es pugui aprovar satisfactòriament abans d'agost, o tenir capacitat de reacció davant de qualsevol imprevist, es proposa reprendre i accelerar els treballs de la ponència per acabar el redactat de la proposta de llei com més aviat. S'informa, què després de la tramitació de la proposta de llei en la ponència, s'obre un període per a la seva gestió en la Comissió de Treball que ha de preparar la seva presentació per a debat, esmena i votació al ple del Parlament. Tot això requereix un temps.

 

ACORDS

- Reprendre i accelerar els treballs de la ponència per a finalitzar com més aviat millor el redactat de la proposta de llei, amb l'objectiu de la seva aprovació pel ple del Parlament abans de l'agost.

- Enviar al costat de la present acta el document presentat a la reunió de negociació amb el govern.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dijous 4 de maig de 2017 a les 17:00 hores al local de CONFAVC en carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop sortida estació de metro de Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 21 d’abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

Joomla templates by a4joomla