Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   11/04/2018

ACTA N º 115

 

Assisteixen a la reunió: Antonio Bravo, Enrique Elejalde, Ramón Franquesa, Miquel Ibarz, Laura Marino, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Alberto Samidey i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Assumpta Barbens, Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Sixte Gargante, Carlos Gómez, Nuria Lozano, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Santiago Torras i Xan Da Torre

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris 9 abril

2.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya

3.- Reunió amb l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora

4.- Informació punts d'assessorament persones que han sol·licitat la RGC i propostes

5.- Registre sol·licitud informació en aplicació de la llei de transparència

6.- Convocatòria Assemblea d'entitats signants certificat reconeixement i compromís

7.- Situació i propostes

8.- Agenda actes informatius

 

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris 9 abril

El dilluns 9 d'abril a les 10 h. a la Sala 3 del Parlament es va reunir una delegació de la Comissió Promotora formada per Diosdado Toledano, Juanjo Salbia, Carlos Gómez i José Corvo, amb representacions dels grups parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, PSC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP. No van assistir ERC i PP.

Aquesta reunió era la segona part de la trobada que es va iniciar el passat 21 de març, i que estava prevista celebrar-se el passat 4 d'abril. La convocatòria el mateix dia 4 d'abril pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies a les entitats que poden formar part de la futura Comissió de govern de la llei, va causar l'ajornament de la reunió amb els grups parlamentaris al 9 d'abril.

Davant l'absència d'informació dels resultats de la reunió del 4 d'abril, com a conseqüència de l'exigència pel Departament de Treball de” confidencialitat” a les entitats participants en aquesta reunió, i sent coneixedors que el divendres 6 d'abril els responsables del Departament de Treball es van reunir amb els grups parlamentaris, negant també les dades globals sobre nombre d'expedients de sol·licitud resolts, el nombre de resolucions estimades i denegades, la seva classificació per RGC o complements de pensions no contributives, etc., així com les principals causes de denegació, tot qual cosa va ser confirmat pels grups parlamentaris presents a la reunió de 9 d'abril, la representació de la Comissió Promotora va sol·licitar als grups parlamentaris les actuacions necessàries i urgents en defensa dels drets de les persones sol·licitants de la RGC, d'informació de la ciutadania, de la Comissió Promotora que està reconeguda com a grup de interès pel Parlament i dels propis grups parlamentaris, en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, text de llei que va ser mostrada en la reunió.

En relació a les resolucions denegatòries que vulneren els drets de defensa en la presentació dels recursos d'alçada, per no tenir la descripció de causes per denegar, la prova va ser distribuïda als grups parlamentaris el 21 de març. Aquets mateixos van traslladar la resposta donada pels representants del Departament de Treball, en termes d'exemple -famílies que no portaven els seus fills al col·legi- demostren un incompliment flagrant de la Llei de la RGC, ja que això no és causa que estigui recollida a la llei de la RGC per denegar el conjunt de prestació, i només després de ser efectiva i en cas d'haver subscrit la persona sol·licitant l'acord de pla d'inserció social i laboral, podria penalitzar-se amb la retirada del complement de 150 euros si no es compleix el pla d'inserció social que en aquest cas disposi la supervisió de portar els fills d'aquesta família a l'escola. És evident, que ens trobem davant d'una excusa inacceptable del Departament de Treball, i que en realitat aquestes resolucions sense precisar les causes concretes s'utilitza per impedir l'accés a la RGC de persones sol·licitants.

Per part de la delegació de la Comissió Promotora es va facilitar informació als grups parlamentaris de la mala gestió del Departament de Treball de la llei de la RGC, amb més de 60 modificacions dels procediments i normes que regeixen l'actuació del personal del SOC a la tramitació de la llei de la RGC, procediments i modificacions d'aquests que, vist les seves conseqüències, requereixen el corresponent estudi o auditoria per verificar el seu respecte del contingut de la llei RGC.

Va acabar la reunió, emplaçant novament als grups parlamentaris presents a defensar la llei de la RGC, els drets de les persones sol·licitants de la RGC, i del dret a la informació i transparència sobre les dades d'interès públic.

 

2.- Presentació de la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya

Davant la constatació dels greus incompliments de la llei de la RGC pels responsables del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, i de la vulneració de drets de persones i famílies en situació de pobresa i extrema necessitat, una delegació de la Comissió Promotora va registrar una sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya el 9 d'abril, acompanyant-la d'una primera documentació, la qual serà ampliada amb nous documents en els propers dies.

La via del Síndic de Greuges ja ha estat utilitzada per sol·licitants de la RGC davant resolucions injustes o incompliments de la llei de la RGC.

 

3.- Reunió amb l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora

El 10 d'abril un equip de la Comissió Promotora es va reunir amb advocats del Col·lectiu Ronda per atendre diverses qüestions relatives a l'exercici del dret de les persones sol·licitants a presentar recursos d'alçada, reclamacions davant incompliment del silenci positiu, sobre el procediment posterior mitjançant contenciosos administratius , accés a la justícia gratuïta, i sobre la gestió a realitzar davant embargaments de la RGC en els comptes bancaris:

- Terminis procediment en els recursos d'alçada: Un cop rebuda la notificació de l'administració de resolució denegatòria per la persona sol·licitant de la RGC, aquesta disposa des d'aquest dia d'1 mes per presentar el corresponent recurs d'alçada davant l'oficina del SOC o el Departament de Treball. Des de la data de registre del recurs d'alçada, l'administració té fins a tres mesos per respondre, en cas de resposta negativa o de silenci administratiu després esgotar-se el termini de tres mesos, la persona sol·licitant pot interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

- Termini reclamació silenci positiu: Una vegada que s'ha esgotat el termini que disposa el Departament de Treball per a resoldre la sol·licitud de la prestació de la RGC, sense que s'hagi notificat la resolució amb justificant de recepció a la persona sol·licitant, la llei de la RGC estableix en virtut del silenci positiu que aquesta sol·licitud està estimada. Si transcorregut el temps que té l'administració per abonar la prestació, es comprova que no ha estat abonada en el compte bancari de la persona sol·licitant, aquest pot presentar la corresponent reclamació a l'oficina del SOC o el Departament de Treball, sol·licitant el pagament de la RGC, degudament quantificada des de la data que es va sol·licitar aquesta prestació (la data en què es va sol·licitar cita prèvia telefònicament, a través d'internet, o presencialment, i de la qual s'obté el corresponent codi o registre).

L'administració té el termini màxim d'un mes per respondre aquesta reclamació. En cas de rebre resposta denegatòria, o si transcorregut aquest termini d'un mes no hi ha resposta, la persona sol·licitant de la RGC pot presentar el corresponent recurs contenciós administratiu.

- Accés a Justícia gratuïta: Les persones o famílies sol·licitants de la RGC, si compleixen els requisits exigits sobre ingressos inferiors al llindar de l'IRSC (664 euros / mes) en el cas d'una sola persona o inferiors a 1071 euros mes en el cas d'una unitat familiar o de convivència, o bé, no disposar de cap ingrés, etc ,, tenen dret a la justícia gratuïta per gestionar, en aquest cas, als Recursos de contenciós administratiu corresponents (model per denegació sol·licitud, o model per incompliment silenci positiu).

Per accedir a la justícia gratuïta cal sol·licitar-la a l'oficina del Col·legi d'advocats assignat en funció del lloc on es resideix. Per a això cal aportar la documentació que demostri que no tenen ingressos o bé són inferiors al llindar de l'IRSC, etc. Veure Web:

 https://www.justiciagratuita.es/publico/solicitar-justicia-gratuita/

- Davant embargaments indeguts de la prestació de la RGC en el compte bancari: La Llei de la RGC estableix que aquesta prestació no es pot embargar. Les persones que tinguin aquesta prestació, en cas de comprovar seu embargament en el compte bancari, han de sol·licitar al seu banc les dades de l'entitat que ha efectuat l'embargament; a continuació cal dirigir-se a la seu d'aquesta entitat i presentar per duplicat (a efectes d'obtenir còpia del seu registre) la reclamació corresponent indicant que la llei de la RGC estableix que aquesta prestació NO es pot embargar.

Finalment s'informa que en breu ja es disposarà de model de recurs contenciós administratiu

 

 4.- Informació punts d'assessorament persones que han sol·licitat la RGC i propostes

Enrique Informa de la posada en marxa d'un punt d'assessorament al local de la PAC de Badalona. Per la seva actitud col·laborativa i de compromís, Diosdado va lliurar el certificat de reconeixement i compromís a la PAC a l'assemblea celebrada el passat dimarts 10 d'abril amb una participació de més de quaranta persones, a les quals es va informar de la RGC i es va donar cites per al seu assessorament.

Juanjo informa del punt d'assessorament a Calàbria 66, que va tenir una primera assemblea el passat dijous 5 d'abril amb una participació de més de 50 persones sol·licitants de la prestació. Aquest assessorament prosseguirà cada dijous de la setmana al local de Calàbria 66 a partir de les 17 hores fins a les 19:30 hores.

Diosdado informa de la sessió formativa al personal de l'oficina de prestacions socials de l'ajuntament de Barcelona en Carrer Aragó 344, que va tenir lloc el dimarts 10 d'abril. En aquesta sessió es va explicar els procediments i terminis per assessorar les persones sol·licitants sobre recursos d'alçada davant resolucions denegades o reclamacions de silenci positiu, informant també de les gestions per presentar recursos contenciós administratiu, com accedir a la justícia gratuïta i altres informacions d' interès.

Ramon Franquesa informa del compromís de col·laboració de la Marea Pensionista per assessorar les persones sol·licitants de la RGC, especialment de complements de pensions no contributives. Comunica la invitació a la propera assemblea anual que celebraran al poliesportiu de la Vall d'Hebron el proper 5 de maig per poder informar dels incompliments de la Llei de la RGC i expressa la solidaritat i suport de la Marea Pensionistes a la Comissió Promotora de la RGC.

Es proposa organitzar un Telegram per a l'equip de la Comissió Promotora que es dedica a la tasca d'assessorament a persones sol·licitants de la RGC.

 

5.- Registre sol·licitud informació en aplicació de la llei de transparència

Diosdado informa que el dimecres 11 d'abril s'ha registrat a l'oficina d'atenció a la ciutadania de la Generalitat la sol·licitud d'informació pública al departament de Treball, Afers socials i famílies, sobre les dades de nombre de resolucions de RGC fins a aquesta data, nombre de resolucions aprovades i denegades, classificades per RGC i complements de pensió, així com les principals causes de denegació.

 

 6.- Convocatòria Assemblea d'entitats signants certificat reconeixement i compromís

S'informa de l'aplicació de l'acord adoptat en l'anterior reunió de la Comissió Promotora de convocar per Carta a les entitats que al seu dia van subscriure el certificat de reconeixement i compromís, entre aquests la defensa de la RGC davant amenaces o retallades.

Aquesta assemblea està convocada per al dimecres 18 d'abril, a les 18:30 hores a l'Espai Calàbria 66.

 

 

7.- Situació i propostes

S'obre un intercanvi de reflexions i propostes davant la situació en què es troba la implementació de la RGC, el context d'absència de govern, els escenaris possibles en les pròximes setmanes: formació de govern abans del 23 d'abril, formació de govern abans del termini límit de 22 de maig, no formació de govern i noves eleccions al juliol.

En funció del desenvolupament d'aquests esdeveniments es proposa estudiar les iniciatives d'acció o mobilització que resultin més eficaços per aconseguir l'objectiu del compliment de la llei.

Les diferents iniciatives en curs, les jurídiques amb l'extensió i assessorament sobre recursos i reclamacions, la sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges, l'exigència de transparència i d'informació sobre la situació de les resolucions, les gestions davant del Parlament i els grups parlamentaris , la realització de rodes de premsa amb persones afectades per l'incompliment de la llei, altres iniciatives que s'acordin i gestions en les pròximes setmanes, han d'estar acompanyades de la tasca d'assessorament a les persones afectades, així com de les iniciatives de mobilització als carrers i places, o d'accions simbòliques convocants com la realització de vagues de fam.

Es proposa redactar un full informatiu a la ciutadania sobre els incompliments de la llei, que pugui distribuir-se àmpliament, i procedir a preparar la convocatòria d'una assemblea afectades per l'incompliment de la llei amb el lema "Els drets es defensen: Pel compliment de la Llei de la RGC "

 

8.- Agenda actes informatius

- Dissabte 14 d'abril, 11 hores, a l'Hospitalet Llobregat, Biblioteca La Bòvila, c /. de la Bòvila nº 1 (Metro L5 estació Can Vidalet)

- Dimarts 17 d'abril, 18:30 hores en Centre Cultural Ripollet, Rambla Sant Jordi de Ripollet.

- Dimarts 24 d'abril, 19:00 hores a Girona, organitza Càritas de la localitat

- Dimecres 25 d'abril a Nou barris. Al matí pendent hora i local.

 

ACORDS

- Prosseguir gestió sol·licitud intervenció Síndic de Greuges de Catalunya i iniciatives informatives.

- Prosseguir comunicació informació útil per a la presentació de recursos, reclamacions i recursos contenciosos administratius

- Crear Telegram per coordinació equip assessorament

- Realitzar full denúncia incompliment de la llei per a la ciutadania i persones sol·licitants RGC.

- Preparar convocatòria assemblea persones afectades per denegacions i incompliments de la llei

- Estudiar i preparar les accions de sensibilització i pressió social.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 25 abril 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

Barcelona, 12 abril 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla