COMUNICAT

L'ajuntament de Terrassa està compromès amb el ple compliment dels drets que estableix la Renda Garantida de Ciutadania per a les famílies i persones vulnerables de la ciutat. Amb l'objectiu de realitzar un seguiment del tema ahir va tenir lloc una reunió amb la delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Es va intercanviar abundant informació sobre els greus problemes detectats en la implementació del dret a la Renda Garantida de Ciutadania, es va constatar les nombroses denegacions injustes d'aquest dret a les persones i famílies vulnerables sol·licitants a través de les queixes i reclamacions gestionades pel punt d'assessorament de Terrassa i pels serveis socials de l'ajuntament. Es valora l'enquesta de l'IDESCAT de condicions de vida de 2018 on el percentatge de població amb privació material severa s'ha incrementat del 5% el 2017 al 6,5% el 2018, el que demostra estadísticament l'incompliment de la llei RGC.

També es va informar de les diverses iniciatives empreses per la Comissió Promotora de la RGC davant del Parlament de Catalunya, amb el resultat d'importants mocions aprovades que insten el govern de la Generalitat a revisar totes les sol·licituds denegades fins a la data (més del 84%), les sol·licituds registrades d'informació pública al Departament de Treball, les reclamacions presentades a la Comissió de Garantia del Dret a l'Accés a la informació pública (GAIP) davant la resposta parcial o negativa a aquestes sol·licituds, les peticions d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya, les activitats d'assessorament i acompanyament a les persones sol·licitants de la prestació, i les diverses accions de protestes desenvolupades en els últims mesos davant el Departament de Treball i al Palau de la Generalitat.

La reunió va concloure amb el compromís per part de l'ajuntament de Terrassa de contactar amb els principals ajuntaments de la província de Barcelona per a adoptar les mesures i gestions que condueixin al ple compliment del dret a la Renda Garantida de Ciutadania a les famílies i persones vulnerables.

Terrassa, juliol 31, 2019

Ajuntament de Terrassa

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciudadania es un dret

 

1.- Per tal de defensar el teu dret a la Renda Garantida de Ciutadania, si compliu amb els requisits o la teva situació fa excepcional el teu dret per estar en situació d’extrema necessitat, et volem informar que creiem imprescindible haver esgotat totes les vies abans de posar el contenciós administratiu, sempre dins els termes i per escrit, es important anar guardant tota la documentació vinculada i també tota aquella justificativa o acreditativa, de manera ordenada, els papers son molt importants.

2.- Es important que quan l’administració et NOTIFIQUI qualsevol carta que la contestis sempre, sigui del tipus que sigui, en especial si es un requeriment de documentació, resolució de desistiment, extinció, denegació o revisió d’ofici. Els terminis son molt importants, sempre son informats en la notificació, en requeriments de documentacions son 15 dies hàbils, en al·legacions poden ser menys, i en el recurs d’alçada es un MES (de data a data).  Si no esgotes aquests recursos no podràs arribar mai a la via judicial i l’administració pot fer cas omís a les teves peticions indefinidament.

3.- Un cop esgotades les opcions de reclamació al Govern de la Generalitat, creiem convenient interposar sempre la demanda contenciós administrativa. El contenciós administratiu s’ha de presentar sempre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no cal perdre temps en posar la demanda qualsevol altre jutjat. Recorda que tens la opció de justícia gratuïta a través del despatx del Col·legit d’Advocats existent en cada partit judicial.

4.- Un cop tens la demanda interposada no acceptis tancar-la o retirar-la pel fet que t’hagin dit que et pagaran o pel fet de que et facin un pagament parcial, espera cobrar els endarreriments completament i verificar el cobrament mensual, i després ho valores. Nosaltres et recomanem no retirar la demanda fins hi hagi sentencia.

5.- Normalment les persones afectades teniu d’acudir a la justícia gratuïta. Recordeu que teniu l’opció de justícia gratuïta a través del despatx del Col·legi d’Advocats existent en cada partit judicial, si compliu els requisits, però no us faran mai cas si no heu esgotat les vies administratives. Teniu de saber que l’advocat d’ofici ha d’estar del vostre costat, i teniu tot el dret del mon a tenir una reunió presencial amb el vostre advocat, portar-li tota la documentació que voleu afegit a la demanda, estar informats de l’estar i previsions de la vostre demanda, també procediment i calendaris, i rebre copia de totes les accions del vostre advocat. També teniu dret a reclamar al Col·legi d’Advocats i al Síndic de Greuges si veieu que els vostres drets no son atesos.

6.- Agrairem que totes aquelles persones afectades amb demanda interposada contactin amb nosaltres via el nostre correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. per tal de fer seguiment dels casos i poder tenir Informació que pugui ser d’utilitat a altres persones afectades.

7.- Recordem sempre la conveniència de denunciar davant del Síndic de Greuges totes les resolucions errònies, injustes, equivocades, irregulars conforme la llei, també denunciar els casos de manca de resposta, les respostes fora de terme, així com les situacions de maltractament de l’administració i indefensió, per acció i per omissió, i els incompliment de les resolucions.

8.- També suggerim denunciar públicament a través dels mitjans de comunicació totes aquelles situacions de irregularitat, de injustícia, de manca de compliment de resolucions, de no aplicació de la llei, de manera que aconseguiu donar visibilitat i defensar el vostre dret a la Renda Garantida de Ciutadania.

9.- Recorda que la demanda sempre pot anar paral·lela a una nova petició de la RGC, son totalment compatibles.

 

Comissió de Garantía del Dret d’Accés a la información Pública

 

Resolució 452/2019, de 26 de juliol

Número d’expedient de la Reclamació: 360/2019 

Administració reclamada: Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa (DGES). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 

Informació reclamada: Qüestions diverses sobre la Renda Garantida de Ciutadania. 

Sentit de la Resolució: Estimació. 

 

 

Resolució 

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 26 de juliol de 2019, resol per unanimitat: 

 

 1. Estimar la Reclamació 360/2019 i declarar el dret de la persona reclamant a la informació indicada a l’antecedent 2.
 2. Anul·lar la resolució de la DGES de 9 de maig de 2019, que va inadmetre la sol·licitud d’informació de la que deriva aquesta Reclamació.
 3. Requerir a la DGES que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l’apartat 1 dins del termini màxim de dos mesos.
 4. Requerir a la DGES que en el termini màxim de dos mesos des de la notificació d’aquesta Resolució informi la GAIP de l’òrgan o persona responsable del seu compliment i de les actuacions fetes per complir-la.
 5. Convidar a la persona reclamant que informi a la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d’aquesta Resolució.
 6. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 360/2019 i disposar la publicació d’aquesta resolució al web de la GAIP.

Questions fetes via transparencia i desestimadas per la Direcció General d’Economia Social:

 

El 3 d’abril de 2019 la persona reclamant presenta les sis preguntes següents sobre recursos administratius i contenciosos administratius, en relació amb la implantació de la Renda garantida de ciutadania (RGC): 

 • 1.  Quants recursos d’alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud
  de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data del 3 d'abril 2019? Quina és la distribució mensual fins a la data?.
  Quants recursos d'alçada (prestació Renda Garantida de Ciutadania) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal de tres mesos a partir de la presentació del recurs?, quants recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius pera la seva aprovació?, quins han estat els motius pera la seva desaprovació?.
 • 2.  Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de complement de pensió no contributiva o de prestació social en aplicació de la disposició addicional tercera de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data de 3 abril 2019?, quina és la distribució mensual fins a la data?.
  Quants recursos d'alçada (complement de pensió no contributiva o de prestació social) s'han resolt i notificat fins a la data?, quants han estat resolts i notificats dins el termini legal després de la presentació del recurs?, quants Recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius pera la seva aprovació?, quins han estat els motius pera la seva desaprovació?.
 • 3.  Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes pera sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.

  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la
  persona demandant i quantes desfavorables?.
 • 4.  Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de complements de pensions
  contributives i prestacions socials rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.
  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables?. 
 • 5.  Quantes reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, per silenci positiu incomplert (art 26 apartat 2 de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania), han estat presentades des de febrer de 2018 fins al3 d'abril de 2019?, quina és la seva distribució mensual fins a la data?, quantes d'aquestes reclamacions han estat revisades per l'administració?, quantes han estat estimades i quantes desestimades?.
 • 6.  Quants recursos al contenciós administratiu, per reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment del silenci positiu (art 26 apartat 2 de la llei de la RGC) té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril2019?.
  Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentencia per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració?.
  Quantes sentencies del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables?.

Ara la Direcció General d’Economia Social té e besos per donar resposta, si o si.

 

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/posts/2305553492864104?__tn__=K-R

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   10/07/2019

ACTA N º 144

 

Assisteixen a la reunió:Carme Ferreiro, Nuria Garrido, Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Ana Paredes, Irene Pareja, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Eva Abellàn, Josep Busquets, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, J. Antoni Martínez, Joan Miquel Ortiz, Xavier Motis, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Xan Da Torre i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris sobre esmena de lectura única a la Llei RGC.

2.- Repàs propostes de futures esmenes a la llei RGC per via d'urgència i mètode de treball.

3.- Informació resposta de la Direcció General d'Economia social (DGES) a la sol·licitud d'informació pública sobre Deloitte.

4.- Informacions diverses

5.- Situació denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Recomanacions. Proposta de gestions en l'àmbit judicial

6.- Propostes de mobilització al setembre.

7.- Data activitat punt assessorament presencial a Barcelona després de la pausa d'estiu

 

1.- Informació reunió amb grups parlamentaris sobre esmena de lectura única a la Llei RGC

Aquest dimecres 10 de juliol, després de la pausa del Ple del Parlament de Catalunya, va tenir lloc la reunió amb representants dels grups parlamentaris Ciutadans, PSC, Catalunya en Comú Podem i CUP, que en l'anterior ronda de contactes havien expressat el seu suport a la presentació d'iniciatives per modificar la llei de la RGC davant l'abús i restriccions en la seva implementació pels responsables de la Conselleria de Treball, assumptes socials i famílies, i l'ajornament injustificable del Reglament de la llei fins al 2020.

La proposta per escrit de modificacions de la llei per lectura única elaborada per la Comissió Promotora RGC va ser lliurada dies abans a aquests grups parlamentaris. Esmenes que recollien les seves opinions i aportacions efectuades en l'anterior ronda de contactes.

Després d'estudiar les propostes es va acordar el seguiment procediment:

Registrar la primera esmena per lectura única a l'artº 7 de la llei RGC en la propera setmana, després afinar el redactat de la proposta sobre la no comptabilitat de determinats ingressos.

Realitzar roda de premsa al Parlament per informar de la presentació de l'esmena i les seves raons

A l'espera de conèixer la data de la roda de premsa es proposa formar una delegació de la Comissió Promotora per ser presents.

 

2.- Repàs propostes de futures esmenes a la llei RGC per via d'urgència i mètode de treball.

Després de la presentació de la primera esmena per lectura única, es va acordar en l'anterior reunió de la Comissió Promotora impulsar una bateria d'esmenes a la llei RGC per via d'urgència. El company Juanjo va aportar una llista de noves propostes de modificació de la llei que afecten els articles 4, 6, 7, 8, 11 i 26,

Diosdado també aporta esmenes als articles 4, 11, 12, 13, eliminació Disposició quarta, i proposa modificar aquells articles en coherència amb la modificació de l'art 7 per lectura única. Expressa el seu suport a les esmenes formulades per Juanjo, excepte a la referida a l'art 7, apartat 2. També proposa consultar a Sixto sobre la possibilitat de redactar esmenes de caràcter preventiu a aquells aspectes de l'esborrany del reglament que restringeixen o mal interpreten la llei RGC.

Es proposa reenviar el conjunt d'esmenes propostes a l'equip de la comissió Promotora que pel seu coneixement de la llei i contacte amb els assessoraments poden aportar una opinió fonamentada o realitzar noves esmenes. Els treballs per completar la llista d'esmenes es reprendrà la propera reunió de la Comissió Promotora prevista per al 4 de setembre.

3.- Informació resposta de la Direcció General d'Economia social (DGES) a la sol·licitud d'informació pública sobre Deloitte.

S'informa de la resposta de la DGES, i s'observa que algunes de les preguntes no tenen una resposta suficient, concreta i clara, en particular en les preguntes 4, 5 i 6.

A les consultes realitzades es valora la possibilitat de remetre al Síndic de Greuges de Catalunya una nova sol·licitud d'intervenció. Es proposa elaborar aquesta petició.

 

4.- Informacions diverses.

Informació ple Parlament de Catalunya 10 de juliol:

S'informa de les intervencions al ple, on la representant del grup parlamentari Catalunya en Comú Podem Sra. Marta Ribas va sol·licitar la dimissió del conseller de Treball, Afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani per la seva responsabilitat en no impedir l'increment de la pobresa.

Veure: https://twitter.com/EnComu_Podem/status/1148913281547079681?s=19

 

Invitació ajuntament de Terrassa:

S'informa de la sol·licitud del regidor de Serveis Socials i Ocupació de l'ajuntament de Terrassa Sr. Noel Duque Alarcón per reunir-se amb la Comissió Promotora per abordar els problemes detectats en la implementació de la RGC.

S'acorda tenir la reunió el més aviat possible. S'encarrega a Juanjo realitzar les gestions.

 

Informe Foessa pobresa a Catalunya:

Pel seu interès i confirmar l'agreujament de la pobresa a Catalunya, en particular l'increment de l'exclusió social severa. Així com de la cobertura de rendes mínimes a Catalunya un 30% de les persones en pobresa severa, quan a l'estat espanyol és el 33%.

Es pot descarregar informe a: http://caritascatalunya.cat/es/un-20-de-la-poblacio-catalana-es-troba-en-risc-dexclusio-social/

 

Informació iniciatives treballadors es socials: Dictamen i comunicat

Núria informa que el Grup de Treball de la RGC del TSCAT està preparant una consulta als seus col·legiats/ es sobre el desplegament de la RGC.

 

5.- Situació denúncies davant el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya. Recomanacions. Proposta de gestions en l'àmbit judicial

Es proposa recomanar a totes les persones que han cursat demandes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant denegacions injustes a la sol·licitud de prestació de la RGC, i que abans de la vista de la demanda davant del Tribunal, la Direcció General d'Economia Social ha abonat la prestació, que no retirin la demanda. En primer lloc, perquè la sentència favorable protegeix el seu dret enfront de posteriors revisions arbitràries i retirades de la prestació per la DGES, i per la jurisprudència que s'acumula favorable a les persones sol·licitants de la RGC als que han denegat injustament la prestació. Tot la qual cosa tenen un efecte corrector sobre la mala pràctica i incompliment de la llei RGC per la DGES.

Es proposa fer comunicat amb aquesta orientació a difondre per les xarxes i en especial a les persones demandants.

També es proposa i s'acorda fer gestions per exposar aquesta qüestió i fer arribar aquesta recomanació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entitats judicials, Col·legi d'advocats i entitats defensores dels drets.

 

6.- Propostes de mobilització al setembre

Es proposa i acorda com a data per a la propera mobilització a Pl. Sant Jaume de Barcelona el dimecres 25 de setembre de 19 a 20 hores.

Aquesta data, en principi, és posterior a les festes de la Mercè. En la propera reunió de la Comissió Promotora el 4 de setembre es confirmarà i prepararà aquesta convocatòria.

 

7.- Data activitat punt assessorament presencial a Barcelona després de la pausa d'estiu

S'informa que després de la pausa estiuenca el punt d'assessorament presencial al local de FAVB de Barcelona, ​​reprendrà els seus treballs el dijous 5 de setembre de 17 a 19 horesDurant el període estiuenc s'atendran les sol·licituds d'assessorament via correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ACORDS

- Realitzar seguiment presentació esmena lectura única i roda de premsa al Parlament.

- Seguir procediment elaboració esmenes per via d'urgència

- Elaborar sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya sobre la resposta de la DGES sol·licitud informació Deloitte.

- Elaborar document recomanacions davant les denúncies al TSJ de Catalunya i efectuar gestions davant TSJC i Col·legi d'advocats i entitats de tots dos àmbits.

- Convocar nova concentració el 25 de setembre Pl Sant Jaume (pendent Confirmació 4 setembre).

Propera reunió dimecres 4 de setembre 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 12 juliol 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 


COMUNICAT

 

Publicació Nota Premsa enquesta condicions de vida 2018 a Catalunya:

 

https://govern.cat/govern/docs/2019/06/27/10/46/13feba7f-3e11-404f-b7f8-9636562a7d0f.pdf

 

 

Veure Taula 8. Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) i els seus componentsCatalunya. 2013-2018

 

Taxa risc de pobreza

 

2017….20,0%

 

2018….21,3%

 

 

Taxa risc de pobreza o exclusió social (AROPE)

 

2017….23,8%

 

2018….24,7%

 

 

Taxa privació material severa

 

2017….5,0%

 

2018….6,5%

 

Aquestes dades evidencien novament el greu incompliment de la llei de la renda Garantida de Ciutadania pel Govern de la Generalitat.

 

L'increment de la taxa de privació material severa del 5% de 2017 al 6,5% el 2018 és un escàndol.

 

La pobresa amb privació material severa ha passat d'afectar en 2017 a 380.000 persones, a afectar en 2018 a 494.000. Més de 110.000.

 

Si s'hagués aplicat plenament la llei de la Renda Garantida de Ciutadania no haurien 494.000 persones en pobresa severa

 

Exigim el compliment de la llei al Govern de la Generalitat i que adopti mesures urgents contra els responsables directes de la vulneració de la llei.

 

Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadanía

Joomla templates by a4joomla