Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   05/06/2019

ACTA N º 142

 

Assisteixen a la reunió:Eva Abellan, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Laura Marino, J. Antoni Martínez,  Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Xavier Motis, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Abel Rodríguez, José María Vivanco i Najat Yedri.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions realitzades

2.- Resultat ple Parlament de Catalunya maig 30

3.- Informació reunió de la Comissió de govern de la llei RGC

4.- Participació Coordinador Fòrum SD i síndica de greuges municipal de Sabadell

5.- Preparació concentración 12 juny 

6.- Diversos

 

1.- Informació gestions realitzades

- El divendres 31 de maig es va registrar una sol·licitud davant el Síndic de Greuges de Catalunya davant l'incompliment de la resolució 114/2019 de la GAIP per la Direcció General d'Economia Social (DGES). El passat 6 juny es va rebre el justificant de recepció de la sol·licitud amb número de registre Q-05.634/ 2019.

- S'intentarà presentar al final d'aquesta setmana la tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació per la DGES el 9 de maig 2019 de la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril del mateix any.

 

2.- Resultat ple Parlament de Catalunya 30 de maig 

Des de la tribuna de convidats una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) va seguir la presentació dels apartats 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater i 5 quinquies relatius a la implementació de la Renda garantida, en el marc de la moció presentada pel grup parlamentari Catalunya en Comú Podem sobre la Precarietat laboral. En la redacció dels apartats el 5, 5 bis, 5 ter es van modificar després acceptar-se les esmenes del grup parlamentari Ciutadans, el 5 quater i 5 quinquies s'afegeixen després acceptar-se les esmenes del subgrup parlamentari de la Candidatura d 'Unitat Popular-Crida Constituent . Aquests apartats de la moció són també resultat de les aportacions i converses amb la Comissió Promotora de la RGC.

Excepte l'apartat 5 ter que es va aprovar per unanimitat, la resta van ser aprovats per majoria parlamentària amb els vots favorables de Ciutadans, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem, CUP i PPC, i l'abstenció o vot en contra segons cada punt de JuntsxCataluña i ERC. S'adjunta amb la present acta el contingut de la moció i les votacions.

Es valora molt positivament el contingut de la moció aprovada, especialment sobre el que afecta la Renda Garantida de Ciutadania, en la mesura que reitera decisions adoptades el 22 de novembre de 2018, i per recollir les denúncies presentades per la Comissió Promotora davant el greu incompliment de l'aplicació de la llei RGC.

Es proposa realitzar comunicat de reconeixement als grups parlamentaris que han donat suport els apartats de la moció relatius a la RGC, així com formular una reflexió i invitació a adoptar aquelles mesures que puguin fer respectar les mocions del Parlament sobre la RGC que incompleix o burla el govern de la Generalitat. S'accepta per unanimitat.

 

3.- Informació reunió de la Comissió de govern de la llei RGC

S'informa del coneixement de la celebració d'aquesta primera reunió a través dels mitjans de comunicació. Cap de les entitats que componen aquesta comissió es van dignar a informar la Comissió Promotora de la RGC. Es proposa en virtut de la llei de transparència sol·licitar a totes les parts i entitats representades en la Comissió la documentació de manera regular: 1) Convocatòria de les reunions i ordre del dia, 2) Documentació i informacions aportades a la reunió, 3) conclusions i acords de la reunió. Un cop s'obtingui l'assessorament jurídic sobre la formulació d'aquesta sol·licitud es farà el corresponent registre.

 

4.- Participació Coordinador Fòrum SD i síndica de greuges municipal de Sabadell

La participació del coordinador del Fòrum SD Sr. J. Antoni Martínez i de la síndica de Sabadell Sra. Eva Abellan a la reunió de la Comissió Promotora de la RGC va permetre obrir un diàleg molt fructífer sobre la defensa efectiva dels drets de les persones, especialment sobre la vulneració del dret a la RGC.

En l'intercanvi d'informacions es va confirmar la denegació injusta per la DGES de nombroses sol·licituds d'RGC de persones en situació de pobresa severa.

En aquesta trobada van sorgir diverses idees i propostes d'iniciatives per avançar en el compliment ple de la llei de RGC. També es va reforçar el compromís de mantenir una estreta relació informativa i de col·laboració en l'objectiu comú de la defensa dels drets.

 

5.- Preparació concentració juny 12

Es fa un repàs general de la preparació de la concentració del 12 de juny. S'informa dels materials disponibles d'anteriors accions. S'acorda fer nous cartells en grandària Dina 2, que realitzarà Patrizia. S'acorda buscar llistons per sostenir les pancartes o cartells (s'encarrega Juanjo). S'acorda reunir-nos per finalitzar tots els materials el mateix 12 de juny a les 16:30 hores al local de la FAVB. S'informa que hi haurà equip de gravació de la concentració.

 

6.- Diversos

- Es fa un repàs de les propostes tècniques presentades per Juanjo per unificar els canals d'assessorament.

També es repassen les propostes d'indicacions i orientacions a les persones amb demandes i recursos davant denegacions o silencis positius incomplerts. Es proposa que l'equip d'advocats els d'un cop d'ull i tes el seu vistiplau difondre un comunicat amb aquestes indicacions o orientacions.

- S’informa de la participació de la Comissió Promotora de la RGC en l'acte de dissabte 8 de juny a suport de la ILP per la reducció de taxes universitàries, a les 19 hores, al Campus UPF Ciutadella, carrer Ramón Turró.

 

ACORDS

- Presentar tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació de la DGES a la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril el 2019.

- Realitzar Comunicat de reconeixement i reflexions als grups parlamentaris que van aprovar els apartats relatius a la RGC en la moció debatuda en el ple del Parlament de 30 de maig

- Sol·licitar a les entitats de la Comissió de govern llei RGC la corresponent informació pública.

- Prosseguir els treballs de col·laboració amb els síndics/ques municipals i el Fòrum SD

- Continuar els treballs preparatoris concentració juny 12

 

Propera reunió dimecres 26 de juny 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 7 juny 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   22/05/2019

ACTA N º 141

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Manuel Ortiz, Diosdado Toledano, Juanjo Salbia i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Enrique Elejalde, Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Miquel Ibarz, Laura Marino, Ramón Masqué, Gemma Moreno, Xavier Motis, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Abel Rodríguez, José María Vivanco i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació gestions davant incompliment resolució 114/2019 de la GAIP i nova reclamació

2.- Ple Parlament de Catalunya maig 30

3.- Preparació concentració juny 12

4.- Diversos

 

1.- Informació gestions davant incompliment resolució 114/2019 de la GAIP i nova reclamació

- Es comunica que el passat 14 de maig es va presentar una sol·licitud de mesures d'actuació davant la GAIP davant l'incompliment per la Direcció General d'Economia Social (DGES) de la resolució 114/2019.

- S'informa de les conclusions de la reunió amb els advocats del Col·lectiu Ronda davant l'incompliment de la Resolució del GAIP. També l'acord per presentar una tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació de la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril el 2019.

- Es comunica que el divendres 31 de maig es registrarà una sol·licitud davant el Síndic de Greuges de Catalunya davant l'incompliment de la resolució 114/2019 de la GAIP per la Direcció General d'Economia Social (DGES).

 

2.- Ple Parlament de Catalunya 30 de maig 

En el Ple del Parlament previst per al 30 de maig està prevista la presentació de mocions per diversos grups relatives a la Renda Garantida de Ciutadania, en el sentit de continuar exigint el ple compliment de la llei RGC.

Es proposa assistir a la tribuna de convidats i, en els possible, tenir contactes amb els grups parlamentaris per informar-los de la situació i obtenir els seus suports i compromisos.

 

3.- Preparació concentració 12 de juny

S'informa que s'ha registrat la comunicació sobre la concentració del 12 de juny a Pl. Sant Jaume al Departament d'interior de la Generalitat.

Es dóna un repàs als lemes de les pancartes per exhibir en la concentració, particularment les relatives a les conseqüències de la pobresa. Les noves pancartes/cartells en grandària Dina 2 les imprimirà Patrizia, el seu abonament es farà a càrrec del fons econòmic de la Comissió Promotora.

Es proposa confeccionar una octaveta i un cartell per a la convocatòria.

Es proposa enviar carta a les entitats que donen suport a la RGC perquè difonguin la convocatòria.

Es finalitzaran les tasques preparatòries i de logística de la concentració del 12 de juny a la propera reunió de la Comissió Promotora prevista per al proper 5 de juny.

 

4.- Diversos

S'informa de la sol·licitud de Marea Pensionista a la Comissió Promotora RGC d'elaborar una fitxa per a les persones sol·licitants de complements de pensions que faciliti el seu contacte i organització.

S'informa dels diversos contactes amb mitjans de comunicació El diari, El País, Ara, El Nacional, TV1 que ha permès difondre els problemes causats per l'incompliment del dret a la RGC per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

S'informa de les gestions de Carlos sobre els recursos presentats al contenciós administratiu, així com de la petició de reunió amb els responsables del Departament de Treball. Reunió a la qual se sol·licita estiguin com a convidats un parell de persones de la Comissió Promotora de la RGC.

 

ACORDS

- Presentar tercera reclamació a la GAIP davant la desestimació de la DGES a la sol·licitud d'informació pública registrada el 3 d'abril el 2019.

- Presentar sol·licitud al Síndic de Greuges de Catalunya davant incompliment per la DGES de la resolució 114/2019 de la GAIP.

- Ser presents com a convidats en el Ple del Parlament de Catalunya de 30 de maig i fer gestions davant els grups parlamentaris

- Preparar lemes de les pancartes per la concentració 12 de juny, cartell i octavetes convocatòria, carta a les entitats perquè difonguin.

- Elaborar fitxa per Marea Pensionista

 

Propera reunió dimecres 5 de juny 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 25 maig 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

COMUNICAT 22 MAIG 2019


Avui  22 de maig 2019 em registrat la sol.licitud d’ínformacio pública  sobre la contratactacio pel Departament de Treball, Afers Socials i Families de l’empresa de Deloitte per tascas de gestió de la Renta Garantida Ciutadanía.


Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadanía

 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA SOLLICITUD D'ACCES A LA INFORMACIO PUBLICA DIRIGIDA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES, REGISTRADA EL 22 DE MAIG 2019

1.- Quines necessitats concretes justifiquen la contractació dels serveis de l‘empresa Deloitte Consulting SLU, per a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania? Quines tasques concretes desenvoluparà el personal de Deloitte? Com es concreten els sistemes d’informació vinculats a la RGC?

2.- Gestionarà els expedients de Renda Garantida de Ciutadania i complements de pensions i prestacions socials, gestionarà la valoració i resolució d'aquests expedients? Els serveis contractats de Deloitte tindran funcions de coordinació i control sobre els empleats i funcionaris públics que desenvolupen les tasques de gestió, valoració i resolució de la Renda Garantida de Ciutadania?

3.- Gestionarà la revisió de les sol·licituds de prestacions de Renda Garantida de Ciutadania i complements rebutjades o denegades, en compliment de la Moció 24 / XII aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 22 de novembre 2018? Quan finalitzarà aquesta tasca?

4.- Segons el plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte amb Deloitte, i la descripció dels serveis objecte del contracte i què significa en detall l'apartat a) "Establir el full de ruta global del desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania" ? Que volen dir en l'apartat h) "Elaboració de documents estratègics sobre aspectes concrets del funcionament de la RGC (indicadors globals, indicadors d'impacte ...)". Les entitats que formen part de la Comissió de Govern de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania han estat consultades i han autoritzat assignar a Deloitte aquestes tasques? En el cas d'haver autoritzat la Comissió de Govern de la llei aquestes tasques, que per la seva naturalesa haurien de ser debatudes i decidides per la pròpia Comissió de govern, i objecte de les normes de transparència publica, sol·licitem el document en que s’hagués produït aquesta autorització.

5.- Com podrà gestionar Deloitte les tasques assignades, quan encara no s'ha aprovat legalment

el Reglament de la Llei de la RGC?

6.- Tenen previst ampliar el personal d'empleats públics i funcionaris dels organismes del Departament de Treball, Afers Social i famílies assignats a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania, i dotar-los dels recursos informàtics, tecnics i econòmics, per desenvolupar de manera regular, eficient i transparent la implementació de la llei RGC? En cas afirmatiu ien que terminis i que recursos informàtics, tecnics i humans?

22 maig 2019

 

ASSEMBLEA GENERAL RENDA GARANTIDA DE CIUTADANÍA   17/05/2019

 

ACTA D’ACORDS

 

L'Assemblea té lloc a la Sala principal del Casal de Barri Pou de la Figuera. Hi participen més de 50 persones, entre afectades per denegacions de les prestacions i representants d'entitats solidàries com Afectats de BB Serveis, APE, Coordinadora d'assemblees de treballadors en atur de Catalunya, Les Kellys de BCN, PAH de Barcelona, ​​PAC, Sopar de pedres, i voluntaris / es dels diversos punts d'assessorament, arribats des de diferents localitats de Barcelona, ​​Girona i Tarragona

 L'Assemblea General es va desenvolupar amb dos punts d'ordre del dia:

 

1.- Informació de l’implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Gestions realitzades

La representació de la Comissió Promotora informa de les últimes dades sobre l'incompliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania pels responsables del Departament de Treball, Afers socials i famílies. Aquestes dades estan recollides del document de la Direcció General d'Economia social (DGES) en resposta a la resolució de la Comissió de Garantia d'accés al Dret d'Informació pública (GAIP). Com a principals dades destaquem (Veure document annex a l'Acta):

- a 15 de gener de 2019 les prestacions abonadesde Renda Garantida de Ciutadania són 25.928, un nombre inferior a les 26.100 prestacions abonadesen setembre 2017 en passar automàticament les Rendes Mínimes d'Inserció a Rendes Garantides de Ciutadanies.

- Una de les explicacions d'aquesta retallada de prestacions és la revisió dels expedients de RGC, sense esperar a la posada en marxa del Reglament que havia de desenvolupar els articles relatius als casos d'excepcionalitat, etc. Com a conseqüència d'aquestes revisions s'han extingit 8.122 expedientsde RGC i complements de RGC, i s'han suspès altres 5.209 expedients.

- El nombre de noves sol·licituds d'RGC aprovades des 15 setembre 2017 a 15 de gener de 2019 és de 4.268(9,5%) i el nombre de rebutjades és de 37.975(84,2%). Pel que fa als complements de pensions contributives i prestacions socials en el mateix període s'han aprovat 8.496(23%) i rebutjat 22.350(72%).

- Com a conseqüència de l'elevat nombre de denegacions injustes s'ha provocat una tendència creixent de les persones vulnerables a desistir de sol·licitar les prestacions de la RGC i dels complements. Tal com s'evidencia en els gràfics sobre l'evolució de les noves sol·licituds presentades (veure document adjunt).

S'informen de mes aspectes de la implementació de la LLEI RGC sobre recursos d'alçades, reclamacions de silenci positiu incomplert, recursos al contenciós administratiu, etc.

Sobre les diverses gestions realitzades:

- Es va presentar reclamació a l'GAIP amb resposta favorable. Després d'estudiar el document de resposta de la DGES i constatar el seu incompliment a les preguntes 5, 6 i 12, i parcialment en les 7 i 10, es va presentar el 13 de maig una sol·licitud al GAIP d'obertura d'expedient sancionador.

També es va presentar fa setmanes una segona reclamació al GAIP, i es prepara una tercera reclamació davant la desestimació per la DGES de noves sol·licituds d'informació pública.

- S'informa de la preparació de noves sol·licituds d'informació a la DGES sobre la contractació de Deloitte, d'una sol·licitud adreçada al Síndic de Greuges de Catalunya i de noves accions legals.

- De les gestions realitzades davant del Parlament de Catalunya s'està a l'espera del compliment de la moció parlamentària del passat 22 de novembre de 2018, aprovada per majoria, que obliga el govern de la Generalitat a revisar totes les sol·licituds denegades fins a la data.

Informació punts d'assessorament:

Informen del punt d'assessorament de Badalona, ​​Enrique Elejalde, de Terrassa, Jordi Trujillo, i del Prat de Llobregat, Valentín Rodó. Tots ells coincideixen a destacar els centenars de casos de sol·licituds denegades injustament, amb diverses trampes i procediments que incompleixen els terminis i continguts de la llei.

Intervenen diverses persones sol·licitants de la RGC i / o complement de la RGC, com Ana, David, Najat, Joan, etc., que denuncien els incompliments de l'administració en l'aplicació de la llei RGC.

 

2.- Propostes de mobilització en defensa del dret a la Renda Garantida de Ciutadania. Iniciatives

Davant la gravetat de la vulneració del dret a la Renda Garantida de Ciutadania a la població en situació de pobresa a Catalunya es planteja que després de les diverses concentracions i ocupació d'oficines davant del Departament de Treball a Sepúlveda 148, cal donar nous passos per visibilitzar aquesta injustícia, i convocar una concentració a Plaça de Sant Jaume per a mitjans de juny, en un format de roda de pancartes que denunciïn l'incompliment de la llei RGC.

Després de les intervencions dels participants es concreta aquesta concentració per dimecres 12 de juny, a partir de les 19 hores i finalitzarà com a mínim a les 20 hores. Amb un format de cercle de pancartes en moviment que denunciaran els diversos aspectes i responsables de la vulneració d'aquest dret. Ramón proposa que en les pancartes es denunciï que la pobresa mata i destacar els casos de persones mortes per desesperació a causa de la pobresa, o bé per incendi dels seus domicilis arran de la pobresa energètica. Com de costum es farà l'oportuna comunicació al departament d'interior per garantir la seguretat viària.

També es proposa convocar una altra concentració en el mateix lloc durant la segona quinzena de setembre, i preparar una agenda de mobilitzacions per a l'últim trimestre. També es planteja participar en els actes previstos pels moviments socials per a la tardor.

Altres propostes plantegen desenvolupar vídeos per denúncies personals, i la possibilitat d'un vídeo de denúncia mes complet prenent exemple d'altres moviments socials. S'informa que en l'actualitat es disposa de la col·laboració d'equips de comunicació que poden realitzar aquesta tasca.

 

ACORDS

1.- Convocar concentració el dia 12 de juny a les 19 hores de la tarda a Plaça Sant Jaume de Barcelona. La concentració tindrà una durada mínima d'1 hora. Format de la concentració: cercle en moviment amb pancartes de denúncia. Es crida a participar amb armilla groga i samarretes de la Renda Garantida de Ciutadania, etc. Es durà megafonia per a realitzar intervencions de denúncia de l'incompliment de la llei. Cita prèvia organització acte a les 18:30 hores a la mateixa plaça.

2.- Preparar nova convocatòria de concentració segona quinzena de setembre. Organitzar agenda de mobilitzacions per a l'últim trimestre de l'any. Participar en les convocatòries dels moviments socials a la tardor

3.- Desenvolupar les tasques de comunicació, realització de vídeos de denúncia personal, i la realització d'un vídeo més complet de denúncia.

Barcelona, 18 maig 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   08/05/2019

ACTA N º 140

 

Assisteixen a la reunió:José Corvo, Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Pedro Fernández, Miquel Ibarz, Carlos Alberto León, Patrizia Manzo, Gemma Moreno, Xavier Motis, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Abel Rodríguez, Diosdado Toledano, José María Vivanco i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Laura Marino, Ramón Masqué, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Pepe Rodado, Juanjo Salbia i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Resposta DGES resolució GAIP. Propostes.

2.- Informacions

3.- Situació gestió RGC en oficines del SOC i en la DGES. Contractació Deloitte.

4.- Preparació Assemblea General RGC 17 maig

5.- Diversos

 

1.- Resposta DGES resolució GAIP. Propostes

Davant l'incompliment per la DGES del termini establert pel GAIP perquè donés resposta a la resolució, el dilluns 29 d'abril es va comunicar al GAIP l'incompliment, donant lloc a una nova actuació del GAIP. Finalment, el divendres 3 de maig, es va rebre la resposta de la DGES a la resolució del GAIP.

Després d'estudiar el document es constata novament l'incompliment de la Resolució a les preguntes 5, 6 i 12, i parcialment en les 1,2, 7 i 10. Després de la ronda d'intervencions es proposa i acorda presentar una sol·licitud al GAIP perquè s’apliqui plenament els termes de la Resolució.

També es dóna lectura a una proposta de Comunicat el qual s'aprova per unanimitat.

 

2.- Informacions

Invitació a la Comissió Promotora RGC a la 6a Assemblea general de marea Pensionista de Catalunya

S'informa de la sol·licitud de Marea Pensionista a la Comissió Promotora de la RGC de redactar un comunicat per a la seva lectura en la 6a Assemblea General prevista per al divendres 10 de maig a la tarda. S'acorda redactar aquest comunicat.

Invitació a la Comissió Promotora RGC a l'Acte públic de la ILP Universitats

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular Universitats de Catalunya que té com a objectiu rebaixar un 30% les taxes universitàries, ha convidat a la Comissió Promotora de la RGC per intervenir, al costat d'altres entitats socials, en l'acte públic que tindrà lloc el dissabte 8 de juny a la tarda (pendent de confirmar local i horari). Es proposa participar.

Informació Ple Parlament 8 maig 

S'informa de les preguntes formulades pels representants de Catalunya en Comú Podem i PSC, Sra. Marta Ribas i Miquel Iceta respectivament, al conseller de Treball, Afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani, i al president de la Generalitat M.H. Sr. Quim Torra, sobre la situació de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania i els incompliments constatats. Les respostes de tots dos representants de la Generalitat van ser insatisfactòries, negant la veritat o esquivant les preguntes.

Veure en Canal de Parlament pregunta Sra Marta Ribas i respostes Sr. Chakir el Homrani: https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8392202&p_cp3=8392668

Veure en Canal de Parlament pregunta Sr. Miquel Iceta i respostes del President Sr. Quim Torra:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8392202&p_cp3=8392902

 

3.- Situació gestió RGC en oficines del SOC i en la DGES. Contractació Deloitte.

Amb l'objectiu de poder dialogar amb representants sindicals del SOC sobre la implementació de la RGC, va participar en la reunió de la Comissió Promotora el representant de CATAC José Corvo.

De la informació facilitada es confirma que la Conselleria de Treball, Afers socials i famílies no va posar els mitjans humans, formatius i tècnics necessaris per a atendre amb promptitud, eficiència i respecte del contingut de la llei a les persones sol·licitants de la RGC i complements, el que es va traduir en importants retards en la resposta a la sol·licitud de cita prèvia i tramitació posterior.

Després de les corresponents preguntes i respostes, la Comissió Promotora de la RGC constata que el personal que valora i resol les sol·licituds d'RGC i complements, amb el resultat de denegacions massives i injustificades, ha estat dirigit, instruït i coordinat pels responsables del Departament de treball i la DGES.

En relació, a la contractació dels serveis de Deloitte per gestionar diversos aspectes de la implementació de la RGC, els membres de la Comissió Promotora expressen la seva preocupació. En primer lloc, per la trajectòria d'aquesta empresa que està esquitxada d'episodis de corrupció i males pràctiques, i en segon lloc, perquè l'externalització d'aquest treball en lloc de contractar el personal necessari per efectuar aquestes funcions no garanteix la seva estabilitat, eficiència i transparència.

Des de la Comissió Promotora es proposa al representant de CATAC adoptar les iniciatives necessàries per denunciar aquesta externalització i recuperar la contractació de personal en condicions estables i dignes.

 

4.- Preparació Assemblea General RGC 17 de maig a les 19 hores Casal de barri Pou de la Figuera

Es proposa donar difusió a la convocatòria de l'Assemblea General, amb el següent ordre del dia:

1) Informacions sobre la situació de la implementació de la RGC. 2) Propostes d'acció. Una comissió tècnica es reunirà aquest mateix dia a les 17 hores per preparar el local i desenvolupament assemblea.

 

5.- Diversos

El company Abel de Nou Barris (barri de Porta) proposa participar en la reunió d'assessorament que tindrà lloc el dimarts 21 de maig, de 10 a 12 hores al local de Pl. Sóller. Membres del punt d'assessorament de Barcelona es comprometen a estarà presents.

 

ACORDS

- Presentar sol·licitud al GAIP perquè es compleixi plenament la Resolució. Difondre Comunicat.

- Participar en els actes de Marea Pensionista de Catalunya i de la ILP Universitats

- Rebutjar externalització funcions i contractació Deloitte. Defensar contractació personal en condicions dignes i estables per a efectuar les tasques d'implementació de la RGC.

Difondre convocatòria Assemblea General de la RGC per al 17 de maig.

 

Propera reunió dimecres 22 de maig 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 10 maig 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla