page1image47602576

COMUNICAT 8 MAIG 2019

page1image54408896

LA DGES INCOMPLEIX LA RESOLUCIÓ 114/2019 DEL GAIP (*) SOBRE LA SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA CIUTADANIA

Després de superar el termini establert pel GAIP (1) per complir la resolució 114/2019, la Direcció General d'Economia Social (DGES), sota la responsabilitat de la Conselleria de Treball, Afers socials i famílies del Govern de la Generalitat de Catalunya enviava el passat 3 de maig a la Comissió Promotora de la Renda garantida de Ciutadania el document informatiu en resposta a la Resolució esmentada.

Després de la lectura i anàlisi del document tramès per la DGES constatem greus incompliments de la Resolució 114/2019, especialment sobre les preguntes 5, 6, i 12, i de manera parcial o insuficient en les preguntes 1, 2, 7 i 10.

Com a exemples d'aquest incompliment, descrivim l'evolució de les respostes de la DGES a les preguntes 5 i 12 de la sol·licitud d'informació pública:

Pregunta 5: Sol·licituds de RGC de persones sense llar entre el 15 de setembre 207 a 15 d'agost 2018. Nombre total de sol·licituds per persones sense llar en aquest període. Nombre total d'aquestes sol·licituds que no han estat aprovades, totes denegades o rebutjades. Quins han estat els motius de rebuig? Quantes estan pendents de valoració?

Resposta de la DGES en la Resolució de 22 octubre 2018:

"En relació amb la pregunta 5, les dades sobre la situació en relació amb l'habitatge estan en fase d'explotació i està prevista la seva publicació al web de la RGC en els pròpers mesos"

Resposta de la DGES a la Resolució 114/2019 del GAIP a la pregunta 5:

"En relació a les preguntes 5 i 6, per donar respostes a aquestes preguntes caldria un desenvolupament funcional de l'aplicació informàtica en el detall que se sol·licita, que en aquest moment no es disposa".

Pregunta 12: Sobre la Gestió de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC): Quin és el contingut de les instruccions emeses sota la responsabilitat de la DGES al personal de les oficines del SOC, OAC i OASF, així com al personal encarregat de valorar les sol·licituds i realitzar les resolucions, sobre la tramitació i resolució de la RGC.

Resposta de la DGES en la Resolució de 22 octubre 2018:

"Us comuniquem que la informació sol·licitada no està subjecta al règim de transparència"

Resposta de la DGES a la Resolució 114/2019 del GAIP a la pregunta 12:

"En relació amb aquesta pregunta les indicacions a les diferents unitats es realitzen a través de reunions de coordinació. No existeixen instruccions escrites i el que es fa és treballar amb el document de la llei directament.

La DGES no dicta instruccions escrites a la resta d'unitats que gestionen les sol·licituds de la RGC i complements de pensions "

Sobre les respostes rebudes de la DGES destaquem:

1.- No es dóna una explicació detallada sobre la diferència entre les 83.203 sol·licituds de prestacions, de les quals 46.429 són de RGC i 36.774 de complements de pensions no contributives i prestacions socials (entre 15 setembre 2017 i 15 gener 2019), i el nombre de 133.746 sol·licituds de cita prèvia d'ambdues prestacions des de 15 setembre 2017 a 9 de desembre de 2018 (2).

2.- El nombre de sol·licituds d'RGC aprovades en aquest període és de 4.268 (9,2%), la meitat del nombre de complements de RGC aprovats 8.486 (23%). Això posa en evidència el maquillatge de les xifres publicades per la DGES en sumar les dues prestacions de quantia econòmica diferent i no voler desglossar. Si considerem la suma d'ambdues prestacions 12.754, en relació al nombre de 133.746 sol·licituds esmentat en l'anterior punt, el percentatge de sol.licituds aprovades és 9,5%.

3.- El nombre de 25.928 expedients de RGC vigents el 15 de gener de 2019 és inferior als 26.130 expedients de RMI que el 15 de setembre de 2017 van passar a percebre la RGC. Aquest número posa en evidència les retallades d'aquesta prestació a través dels mecanismes de suspensió (5.209) i extinció (8.122) des del 15 de setembre 2017 fins al 15 de gener 2019. Aquest greu retall de prestacions recorda l'exclusió de beneficiaris de la RMI a l'agost i setembre de 2011 sota el govern presidit per Artur Mas. A més, aquesta retallada no té en compte l'art 7, apartat 3 de la llei RGC que estableix l'excepcionalitat en el reconeixement d'aquest dret i que està pendent de Reglament.

L'incompliment del dret a la RGC per la DGES queda en evidència si tenim en compte la dada de pobresa severa que afecta el 5% de la població de Catalunya segons IDESCAT (375.000 persones), o la dada que el 47% de sol·licituds de RMI eren aprovades a diferència del 9,2% de RGC.

Com a conclusió de l'anàlisi del document de la DGES, la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania constata l'incompliment de la Resolució del GAIP 114/2019, i en conseqüència presentarà la corresponent sol·licitud al GAIP perquè adopti les mesures que corresponguin per fer complir plenament la resolució.

També, apel·lem als grups parlamentaris perquè facin complir la resolució parlamentària de 22 de novembre 2018 que obliga el Govern de la Generalitat de Catalunya a revisar totes les sol·licituds de prestacions de RGC i complements rebutjats fins a la data.

Davant les gravíssimes conseqüències socials de la vulneració del dret a la RGC a les persones en situació de pobresa de Catalunya, apel·lem a la consciència cívica i solidària de la societat, a les seves organitzacions i entitats socials, cíviques i polítiques a mobilitzar-se per exigir el respecte d'aquest dret, promoure una investigació pública i una auditoria independent sobre la gestió de la implementació d'aquesta llei, i demanar les responsabilitats polítiques corresponents a la Conselleria de Treball, Afers socials i famílies.

Barcelona 8 maig 2019

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

(*) COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET A L'ACCÉS D'INFORMACIÓ PÚBLICA

  1. (1)  El GAIP després de la sol·licitud de la DGES d'ampliar el termini, va concedir un nou termini que vencia el 25 d'abril 2019. Després de finalitzar el termini la DGES no havia comunicat la seva resposta i va caldre fer noves gestions per al compliment de la resolució.

  2. (2)  http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/06pobresa_i_inclusio_social/Rend aGarantidaCiutadania/nou/destacats_laterals/Principals_dades_implementacio_RGC.pdf

page2image54272256

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   24/04/2019

ACTA N º 139

 

Assisteixen a la reunió:Enrique Elejalde, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Ramón Masqué, Xavier Motis, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Decret constitució comissió de govern de la Llei RGC

2.- Campanya publicitària del govern de la Generalitat sobre la implementació de la RGC

3.- Resolució del GAIP i termini de compliment

4.- Contractació serveis Deloitte per la Direcció General d'Economia Social.

5.- Informació punts d'assessorament i dictamen Comissió Jurídica Assessora Generalitat Catalunya

6.- Diversos: Renovació de la web i proposta ajornament Assemblea General RGC

 

1.- Decret constitució comissió de govern de la Llei RGC

S'informa que el passat 2 d'abril es va aprovar el Decret 78/2019 de creació i regulació de la Comissió de Govern de la RGC. 

Veure:http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=7847&versionId=1736538&dateDOGC=4.4.2019&contentId=845998&devicePixelRatio=3&viewportWidth=360&viewportHeight=360&activeGPS=true#_

Es proposa sol·licitar a l'esmentada Comissió de govern, en aplicació de la "Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern de la Generalitat de Catalunya, la documentació informativa i de propostes de manera sistemàtica i àgil, així com els canals perquè la Comissió Promotora RGC pot participar en l'elaboració de propostes i decisions que faci realitat el "bon govern". Aquesta sol·licitud es donarà a conèixer a les entitats que formen part d'aquesta Comissió de Govern perquè donin compliment a les obligacions que estableix la Llei de Transparència.

 

2.- Campanya publicitària del govern de la Generalitat sobre la implementació de la RGC

Davant la publicació el passat 15 d'abril a diversos diaris d'unes "pàgines especials" on el govern de la Generalitat ofereix dades maquillats i errònies sobre la implementació de la llei RGC, es dóna lectura a un esborrany de Comunicat de la Comissió Promotora de la RGC on es desmenteix les falsedats i aclareix la situació. Després de la seva lectura s'aprova per unanimitat. Dit comunicat es difondrà a partir del 25 d'abril.

 

3.- Resolució del GAIP i termini de compliment

El GAIP va aprovar l'ampliació del termini perquè la Direcció General d'Economia Social (DGES) compleixi amb els termes de la Resolució 114/2019. Aquest termini venç demà 25 d'abril. Es valora que fer si la DGES no fa efectiva la resolució en aquest termini. En aquest cas es proposa posar-se en contacte amb el GAIP perquè es faci efectiva immediatament la resolució.

 

4.- Contractació serveis Deloitte per la Direcció General d'Economia Social.

La informació publicada per "El Periódico" sobre la contractació dels serveis de l'empresa Deloitte per posar ordre a la RGC ha provocat lògica inquietud entre el personal del Departament de Treball, com entre les entitats socials i cíviques, tant sobre la naturalesa del seu comesa, el cost de la seva contractació, i per la trajectòria esquitxada d'escàndols i irregularitats de l'empresa Deloitte. 

Veure:https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190423/generalitat-externaliza-gestion-renta-garantizada-consultoria-deloitte-7413257

Es proposa sol·licitar a través de la llei de Transparència totes les dades sobre la contractació i tasques concretes assignades per la DGES a Deloitte sobre la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

5.- Informació punts d'assessorament i dictamen Comissió Jurídica Assessora Generalitat Catalunya

Xavi Motis informa de la situació la seva sol·licitud de RGC, i es valora les gestions i recursos a presentar. Enrique Elejalde, Miquel Ibarz i Juanjo Salbia informen de diversos casos d'incompliment flagrant de la llei i de les possibles iniciatives i gestions.

També s'informa sobre el Dictamen 68/2019 d'1 de març de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que "informa favorablement sobre la revisió d'ofici instruïda pel Departament de Treball, afers socials i famílies per declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la RGC ". Aquesta persona reclam la prestació de la RGC per silenci positiu incomplert. Aquest Dictamen, segons l'opinió dels presents contradiu la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem, i hauria de plantejar-se la demanda legal corresponent.

Es proposa tenir una trobada amb l'advocat Miquel Arenas sobre els diversos tractats i sobre el dictamen al·ludit.

Es proposa als companys/es que atenen els punts d'assessorament fer descripcions dels casos més rellevants per a la seva corresponent denúncia pública.

També es proposa tenir una reunió amb responsables sindicals de CATAC del SOC per presentar-los les incidències observades i dialogar sobre què fer.

 

6.- Diversos: Renovació de la web i proposta ajornament Assemblea General RGC

Renovació web RGC

Ramón Masqué gestionarà la renovació anual del web. Properament s'indicarà la quantia del pagament i el compte on abonar. Informa que té espai suficient per anar penjant les noves informacions.

Ajornament Assemblea General RGC

Amb l'objectiu d'assegurar la major participació en l'Assemblea General es proposa ajornar en dues setmanes l'Assemblea prevista pel 3 de maig.

Realitzades les gestions amb l'administració del local es confirma que l'Assemblea General de la Renda Generalitzada de Ciutadania tindrà lloc el divendres 17 de maig, a les 19 hores al Casal de Barri Pou de la Figuera, Sant Pere Més Baix nº 70.

 

ACORDS

- Sol·licitar a la Comissió de govern de la RGC la informació regular i la participació en el procés de decisions en aplicació de la Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern.

- Aprovar Comunicat de resposta al contingut campanya publicitària del 15 abril sobre la RGC

- Sol·licitar informació a través de la Llei Transparència sobre les tasques assignades a Deloitte

- Gestionar trobada amb representants del personal del SOC

- Convocar Assemblea General de la RGC per al 17 de maig.

 

Propera reunió dimecres 8 de maig 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 25 abril 2019

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


COMUNICAT 24 ABRIL 2019

DAVANT EL MAQUILLATGE I OPACITAT DE LES DADES PUBLICATS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (*) 

El passat 15 d'abril, en plena campanya electoral, diversos diaris publicaven a "pàgines especials" la informació titulada "La Renda Garantida de Ciutadania ja arriba a més de 120.000 persones" (1), i un subtítol on diu que aquesta prestació "té gairebé el doble de beneficiaris que la Renda Mínima d'Inserció ". 

Aquesta asseveració del subtítol és falsa, i busca maquillar l'incompliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) resultat d'una pèssima gestió i de la voluntat de restringir tant sí com l'accés a aquest dret, rebutjant de manera injusta la gran majoria de les noves sol·licituds efectuades des de 15 de setembre de 2017. 

En efecte, en aquest article publicitari s'informa que hi ha hagut un increment del 92% respecte de les 62.525 persones que percebien la Renda Mínima d'Inserció al setembre de 2017. No obstant això, aquest increment és rotundament fals perquè no comptabilitza el nombre de 44.895 persones que van percebre prestacions de complements de pensions no contributives en aquesta mateixa data. Si sumem tots dos col·lectius, el nombre de persones beneficiàries de prestacions que es deriven de l'aplicació de la llei RGC ascendeix a 107.420 persones. Per tant, l'increment de persones beneficiàries de noves sol·licituds des setembre 2017 fins el 15 d'abril de 2019 ascendeix a 13.080 (120.500-107.420), és a dir un increment percentual del 12,18%, res a veure amb el percentatge del 92% indicat en l'article propagandístic. 

D'altra banda, la mateixa xifra de 120.500 persones beneficiàries és qüestionable ja que suma persones beneficiàries de prestacions de caràcter diferent, tant per les seves característiques com per les seves quanties econòmiques: la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania i la prestació complementària de pensions i prestacions socials (2). 

Amb la finalitat de tenir una informació real que permeti una valoració rigorosa de la implementació de la llei RGC, la Comissió Promotora de la RGC ve reclamant a la Direcció d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (DGES), el nombre de resolucions aprovades i persones beneficiàries, de manera diferenciada segons el tipus de prestació (3). També s'ha sol·licitat el nombre d'expedients i persones beneficiàries que perceben en l'actualitat cadascuna de les prestacions, un cop descomptats els expedients suspesos o extingits per diverses causes (trobar feina, deixar de complir els requisits, etc.) 

L'afirmació en aquest article, que la millora de la informació explica l'evolució positiva del percentatge de sol·licituds aprovades en els últims mesos, ens sembla discutible ja que no té en compte el nombre de sol·licituds valorades en cada mes, i l'efecte desànim en persones potencialment beneficiàries de la RGC que renuncien a sol·licitar-les vistes les dificultats a què es reconegui aquest dret. Tampoc serveix per donar una explicació satisfactòria de les nombroses denegacions injustes de les prestacions, comprovades en els punts d'assessorament a les persones sol·licitants, els 9.300 recursos d'alçada presentats fins a desembre de 2018, els centenars reclamacions per silenci positiu incomplert, i de recursos al contenciós administratiu. 

La implementació de la RGC és deplorable. De les 133.746 noves sol·licituds d'RGC i complements, des del 15 de setembre de 2017 fins el 9 de desembre de 2018 (4), només es van aprovar 10.468 

sol·licituds, és a dir el 7,82%, sent rebutjades per denegació, desistiment, o no consideració 121.816, és a dir el 91,1%, quedant pendents de valoració en aquesta data 1.462 sol·licituds (1,1%). 

Si considerem que l ' "Informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC" presentat pel Conseller de Treball, afers socials i famílies Sr. Chakir el Homrani a la Mesa del Parlament el 28 de desembre passat de 2018 reconeixia que el percentatge de sol·licituds aprovades de Renda Mínima d'Inserció a l'abril de 2016 era del 46,76%, mentre que a les noves sol·licituds de prestacions de RGC i complements només és del 12,18%; si a més, tenim en compte les dades de pobresa severa facilitades per IDESCAT una vegada finalitzat 2017, que arriba al 5% de la població a Catalunya o 347.000 persones, hem de concloure, que la implementació de la Llei de la RGC s'està gestionant de manera indeguda. 

Davant els problemes observats en la implementació de la llei de la RGC el Parlament de Catalunya va aprovar el 22 de novembre de 2018 una moció que obliga el govern de la Generalitat a revisar la totalitat de sol·licituds rebutjades i documentar-les. Fins avui desconeixem si aquesta moció ha estat complerta. 

Davant l'opacitat de la Direcció general d'Economia Social (DGES) en la gestió de la llei RGC, posada en evidència per la Resolució 114/2019 de la Comissió de Garantia de l'accés a la informació pública de la Generalitat que obliga a donar plena resposta a la sol·licitud d'informació pública presentada el 31 d'agost de 2018 (5), té més sentit que mai la nostra demanda presentada davant els grups parlamentaris i recolzada per mocions i declaracions aprovades pels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badia del Vallès, Santa perpètua de la Mogoda, Cornellà, Vilafranca del Penedès, Prat de Llobregat, Barcelona, etc., d'aprovar una auditoria independent sobre la gestió del Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat en la implementació de la llei de la Renda garantida de Ciutadania. 

24 abril 2019 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

Notes: 

(*) Encara que no figura la signatura de l'autor o entitat que ha redactat el contingut d'aquestes pàgines especials, es dedueix pel seu contingut que el seu origen està en l'àmbit de la Conselleria de Treball, afers socials, i famílies. 

(1) Aquesta pàgina publicitària informa que el nombre de persones beneficiàries és de 120.500 persones, sumant incorrectament prestacions diferents, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que és la prestació central de la llei, i els complements de pensions no contributives i prestacions socials. 

(2) La prestació de complements de pensions no contributives i prestacions socials s'estableix en la Disposició addicional tercera de la llei RGC 

(3) La dita informació es va començar a sol·licitar el 31 d'agost del 2018, i en sol·licituds posteriors. No hi ha hagut resposta de la DGES fins a la data. 

(4) Veure informes publicats al web del Departament de Treball, Afers Socials i families en setembre 2018 i 11 de gener el 2019. 

(5) El termini perquè la DGES compleixi aquesta Resolució i faciliti les dades sol·licitades per la Comissió Promotora de la RGC finalitza el proper 25 d'abril, després d'aprovar-una sol·licitud d'ampliació del termini.

 

 

 DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA DIRIGIDA Al DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, REGISTRADA EL 3 DE ABRIL 2019 

1.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data del 3 d'abril 2019? Quina és la distribució mensual fins a la data? 

1.1.- Quants recursos d'alçada (prestació Renda Garantida de Ciutadania) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal de tres mesos a partir de la presentació del recurs?, quants recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

2.- Quants recursos d'alçada han estat presentats davant resolucions que rebutgen la sol·licitud de complement de pensió no contributiva o de prestació social en aplicació de la disposició addicional tercera de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania des febrer 2018 fins a la data de 3 abril 2019?, quina és la distribució mensual fins a la data? 

2.1.- Quants recursos d'alçada (complement de pensió no contributiva o de prestació social) s'han resolt i notificat fins a la data?, Quants han estat resolts i notificats dins el termini legal després de la presentació del recurs?, quants Recursos han estat aprovats?, quins han estat els motius per a la seva aprovació?, quins han estat els motius per a la seva desaprovació? 

3.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de prestació de la Renda Garantida de Ciutadania rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

4.- Quants recursos al contenciós administratiu, per sol·licituds de complements de pensions contributives i prestacions socials rebutjades, té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

5.- Quantes reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania, per silenci positiu incomplert (art 26 apartat 2 de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania), han estat presentades des de febrer de 2018 fins al 3 d'abril de 2019?, quin és la seva distribució mensual fins a la 

data?, quantes d'aquestes reclamacions han estat revisades per l'administració?, quantes han estat estimades i quantes desestimades? 

6.- Quants recursos al contenciós administratiu, per reclamacions d'abonament de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania en compliment del silenci positiu (art 26 apartat 2 de la llei de la RGC) té coneixement l'administració com a part demandada fins a la data de 3 d'abril 2019? 

Quants d'aquests recursos al contenciós administratiu han estat revisats, corregits, resolts i abonats a la persona demandant per l'administració competent de la Generalitat, abans que hagin estat vistes per a sentència per dit Tribunal ?, han estat comunicats mitjançant notificació escrita al demandant la correcció de l'error comès per l'administració? 

Quantes sentències del Tribunal del contenciós administratiu han estat favorables a la persona demandant i quantes desfavorables? 

Barcelona, 3 d’abril 2019

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   03/04/2019

ACTA N º 138

 

Assisteixen a la reunió:Enrique García, Miquel Ibarz,Laura Marino, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Najat Yedri. Justifiquen absència: Josep Busquets, Erika Fabregat, Sandra Filippella, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Patrizia Manzo, Laura Marino, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado i Xan Da Torre.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública.

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

3.- Renovació abonament del web

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

6.- Propostes de gestions i iniciatives.

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

 

1.- Informació registre nova sol·licitud d'informació pública

S'informa del registre aquest mateix dia 3 d'abril d'una nova sol·licitud d'informació pública sobre la situació dels recursos d'alçada, reclamacions de silenci positiu i recursos al contenciós administratiu. S'adjunta amb la present acta el document de sol·licitud en format pdf.

 

2.- Informació situació reclamacions i compliment resolucions GAIP

Fins a la data del 3 d'abril no s'ha rebut la resposta de la Direcció d'Economia social en compliment de la Resolució del GAIP de 28 de febrer que obliga a contestar en el termini de 20 dies hàbils a les preguntes de la sol·licitud d'informació pública registrada el 31 d'agost de 2018. Es proposa fer gestions davant el GAIP davant la falta de compliment de la Resolució.

D'altra banda, la següent reclamació davant el GAIP està en fase de tramitació.

 

3.- Renovació abonament del web

Davant el venciment del termini per renovar l'abonament del web de la Renda Garantida de Ciutadania es proposa ampliar la seva capacitat d'emmagatzematge, així com l'abonament corresponent.

 

4.- Informació actes realitzats, agenda nous actes

S'informa dels actes informatius celebrats al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs el passat 28 de març, ia Figueres el dilluns 1 d'abril. En ambdós actes hi va haver una important participació d'activistes i persones afectades per denegacions de sol·licituds de prestació de RGC, que van confirmar en descriure els motius exposats en les resolucions denegatòries el caràcter injust d'aquestes. Per exemple, cas de denegació per tenir l'habitatge habitual de propietat (sense propietat d'altres habitatges) quan la llei de la RGC estableix que això no és motiu per denegar l'accés a aquest dret.

En l'acte de Figueres es va anunciar la constitució d'una "Plataforma d'afectats per la Renda Garantida del Gironès", també es va aprovar en finalitzar l'acte una Carta dirigida al Molt Honorable senyor President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra. S'adjunta aquesta carta amb l'acta en format pdf.

S'informa de la convocatòria d'un nou acte on es convida la presència de la Comissió Promotora de la RGC el dissabte 13 d'abril a la localitat de Sant Fost Campsentelles. Es proposa que Miquel Ibarz o Manuel Ortiz en funció de la seva disponibilitat participin.

Enrique García informa d'un acte en Nou barris de Barcelona on serà present el Síndic de Greuges de Catalunya. Es proposa que assisteixi un membre de la Comissió Promotora.

 

5.- Informació mocions en ajuntaments de Catalunya

El Ple de l'ajuntament de Barcelona celebrat el divendres 29 de març va aprovar una declaració institucional de suport al compliment de la llei de la RGC en termes similars a les mocions aprovades per altres ajuntaments. Aquesta Declaració va comptar amb la signatura de la majoria de grups municipals de l'ajuntament de Barcelona, ​​excepte d'ERC i PDeCAT que no van signar. La Delegació de la Comissió Promotora va seguir el desenvolupament del Ple des de la tribuna de persones convidades. Després de finalitzar el Ple la delegació es va fer la foto amb l'alcaldessa Ada Colau, la tinent d'alcalde Laia Ortiz i representants municipals de Ciutadans i PSC. S'adjunta arxiu de la foto.

 

6.- Propostes de gestions i iniciatives

Després de donar a conèixer la queixa rebuda sobre l'error en l'abonament del complement de pensió no contributiva es proposa fer gestions davant l'equip d'advocats que assessora la Comissió Promotora.

També es proposa fer gestions cap als grups parlamentari, particularment el PSC, per obrir un canal de diàleg amb el ministeri corresponent sobre l'aplicació de les normes estatals que limiten els complements de les prestacions socials en un 35%, amb l'objectiu d'afavorir la derogació d'aquest límit o la seva modificació a l'alça, així com augmentar l'IPREM d'acord amb els increments de l'IPC, i de l'augment del salari mínim interprofessional. També per abordar els continguts, compatibilitats i efectes sobre la llei de RGC dels compromisos electorals sobre ingressos mínims.

 

7.- Modificació data convocatòria Assemblea general

A causa de la manca de disponibilitat de local es descarten les dates del 24 i 25 d'abril per realitzar l'Assemblea general. S'està a l'espera de confirmació de la reserva de la sala per al divendres 3 de maig. Quant hagi confirmació es procedirà a enviar la convocatòria d'Assemblea General.

 

ACORDS

- Realitzar gestions sobre el compliment de la resolució del GAIP de 28 febrer 2019.

- Contractar ampliació d'emmagatzematge de la web i abonar renovació.

- Continuar els treballs per a noves mocions de suport a altres ajuntaments

- Fer gestions amb l'equip d'advocats sobre la queixa respecte de la quantia dels complements.

- Reunir-se amb els grups parlamentaris, especialment amb el PSC, per tractar els aspectes del punt 6 de l'Acta.

- Convocar Assemblea General un cop hagi confirmació de reserva de local per al 3 de maig.

 

Propera reunió dimecres 24 abril 2019 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 4 abril 2019

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Joomla templates by a4joomla