COMISSIÓ PROMOTORA I PARLAMENT DE CATALUNYA CENSUREN GESTIÓ CONSELLERIA D'TREBALL, AFERS SOCIALS, I FAMILIES A LA DESASTROSA IMPLEMENTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

 

COMUNICAT RODA DE PREMSA

A les 12 hores d'ahir dijous 22 d'octubre 2018, davant del Parlament de Catalunya els representants de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb el suport de representants de col·lectius socials i cívics de Marea Pensionista, Marea Blanca, Marea de Marees, PAH, Kellys, Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, No+ Precarietat, CICLO, RidersxDerechos, IAC, Front Cívic, Assemblea Diversitat Funcional, FAV de Santa Coloma Gramenet, ATTAC Acordem, Activistes sense llar, afectats pel incompliment de la RGC etc., van presentar els objectius i raons de la roda de premsa, finalitzant amb la lectura dels motius i requeriments continguts en la Carta registrada al Parlament el passat 5 de novembre (s'adjunta amb el present comunicat).

En la roda de premsa van participar una dotzena de mitjans de comunicació, entre els quals TV1, TV3, Catalunya Ràdio, agències i premsa, als que es va facilitar un dossier amb els documents.

Van estar presents representants de diversos grups parlamentaris.

En aquesta roda de premsa el representant de la Comissió promotora va censurar la gestió del Govern de la Generalitat, particularment de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, que cinc mesos mes tard de la seva presa de possessió, i havent sobrepassat àmpliament el període de gràcia de 100 dies, continua incomplint la llei i vulnerant els drets de desenes de milers de persones en situació de pobresa severa (*), als que es rebutja de manera injusta la sol·licitud de prestació, s'incompleix el silenci positiu, o estan pendents de resolució fora del termini administratiu. En intervenció posterior, al costat del salutació a les Kellys va informar que en el Ple del Parlament, s'havien presentat mocions que recollien punts de la Carta registrada, sol·licitant el seu suport al conjunt de grups parlamentaris.

A més, es va denunciar l'incompliment de la llei de Transparència davant la sol·licitud d'informació pública i es va anunciar la presentació de dos recursos potestatius, una nova sol·licitud d'informació sobre l'elaboració del reglament de a llei i una nova denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya.

La representant de Marea Pensionista Conchita Ribera va realitzar una contundent i indignada crítica a la Conselleria de Treball i va exigir mesures i responsabilitats (Veure intervenció en document annex). A continuació, José Corvo representant de IAC, sindicat majoritari a les oficines del SOC, va denunciar l'escassetat de mitjans i problemes de gestió observats, expressant el seu ple suport al compliment de la llei RGC.

EL PLE DEL PARLAMENT APROVA IMPORTANT MOCIÓ EN SUPORT DEL DRET A la RGC, I EN LA PRACTICA CENSURA INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

El Ple del Parlament va aprovar el punt 1) apartat b) de la moció presentada pel Grup Ciutadans (Veure punt 1 de la moció al final del comunicat):

Realitzar una revisió de les resolucions de denegació de la RGC, elaborar un informe que contingui informació sobre les possibles denegacions indegudament justificades i compensar la pèrdua de drets, calendaritzant les mesures pertinents per a resoldre els casos detectats.

Aquesta votació, sol·licitada per separat pels grups ERC i Junts xCAT, va ser aprovada pel plenari amb els vots a favor de de C, s, PSC, CatenComú-Podem, CUP i PP. Votant en contra ERC i Junts xCAT.

La moció aprovada, és una censura evident a la desastrosa implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania pel Departament de Treball, Afers Socials i famílies, i en l'actualitat per la Conselleria del Sr. Chakir el Homrani, i constata la pèrdua de credibilitat de les dades i informacions publicades per l'administració.

En aplicació d'aquesta moció, un mínim de 49.000 sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania i Complements que han estat rebutjades hauran de ser revisades en els propers sis mesos. 

El punt 1) apartat a) de la moció va ser aprovat per unanimitat:

1) Millorar la transparència en la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i dotar la seva efectiva aplicació de suficient pressupost, a través de les següents mesures:

a. Donar compliment a la disposició addicional setena de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, presentant en seu parlamentària un informe sobre l'aplicació i efectivitat de la RGC durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei, abans de finalitzar l'últim trimestre del 2018.

Els apartats a) ib) del punt 1 de la moció recullen les sol·licituds efectuades a la Carta registrada el passat 5 de novembre, veure punt 1, i apartat quart del punt 2.

Barcelona, 23 de novembre 2018

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

(*) Sol·licituds presentades a partir del 15 de setembre fins al setembre 2018, 121.548. Sol·licituds de RGC i Complement de RGC aprovades fins a setembre 2018, 5.621. Sol·licituds pendents de valoració 16.518. Sol · licituds rebutjades 48.846. Prestacions de RGC abonades 15 agost 2018, 25.510. Hi ha un altre col·lectiu de més de 50.000 sol·licituds sobre els quals no hi ha una explicació detallada i provada sobre la seva desaparició, resultat de la diferència entre sol·licituds publicades pel Departament de Treball de 121.548 i les sol·licituds valorades o pendents de valoració de 71.270.

S'adjunten:

Links vídeos Roda de premsa:

https://youtu.be/9XcPmzb0dmw

https://youtu.be/m0gLxVU6O4c

Documents: Carta registrada al Parlament 5 de novembre i va intervenció de Conchi Ribera d'Marea Pensionista

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   14/11/2018

ACTA N º 128

 

Assisteixen a la reunió:Ana Carla Rosani, Enric Cucarella, Assumpta Barbens, Ramón Franquesa, Enrique García, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Sixte Gargante, Pilar González, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Carmen Laura Marino, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Juan Ramón Martín Menoyo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, Joanna Tejero, Albert Torras i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Gestions jurídiques davant vulneració sol·licitud informació pública Llei Transparència

2.- Presentació nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

3.- Nova sol·licitud informació pública sobre l'estat elaboració del reglament de la llei RGC

4.- Convocatòria roda de premsa presentació Carta registrada al Parlament i altres assumptes

5.- Gestió difusió valoració llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC

6.- Gestió iniciatives pendents i propostes

7.- Actes realitzats ie informació punts assessorament

8.- Proposta difusió pública del document tramès al conseller Sr. Chakir el Homrani

9.- Altres iniciatives

 

1.- Gestions jurídiques davant vulneració sol·licitud informació pública Llei Transparència

S'informa del registre els dies 2 i 14 de novembre de sengles recursos potestatius davant de la vulneració de la llei de Transparència en la sol·licitud d'informació pública sobre la implementació de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania. El primer recurs se centra en el punt 12, mentre el segon recurs tracta de la resta de punts de la sol·licitud. S'adjunta amb la presenta acta ambdós recursos.

De la consulta jurídica realitzada a l'advocat del Col·lectiu Ronda Sr. Marc Vilar s'ha conclòs esperar els 30 dies perquè hi hagi resposta als recursos, ia continuació es valorar el procediment legal a seguir, presentar denúncia davant la "Comissió de Garantia del Dret d 'Accés a la Informació Pública (GAIP), o bé presentar recurs de contenciós administratiu davant els tribunals.

Assumpta informa sobre les característiques de GAIP, el seu caràcter gratuït i resolucions d'obligat compliment.

 

2.- Presentació nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

Es comunica que aquest mateix dia 14 de novembre s'ha presentat una nova sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya sobre la vulneració de la llei de transparència a la sol·licitud efectuada d'informació pública, i també sobre l'incompliment de la llei RGC. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha aportat la documentació pertinent.

Com a possible continuació a aquesta iniciativa es planteja estudiar presentar una nova sol·licitud en similars termes subscrita per persones afectades per incompliment de la llei RGC i entitats solidàries.

 

3.- Nova sol·licitud informació pública sobre l'estat de l'elaboració del reglament de la llei RGC

Aquest mateix dia 14 de novembre s'ha presentat a les oficines del departament de Treball, afers socials i famílies, al c /. Sepúlveda 148, una nova sol·licitud d'informació pública a través de la Llei de Transparència sobre els continguts de l'últim esborrany del reglament de la RGC i la documentació relacionada.

Es proposa enviar una carta a les entitats que participen en la comissió informal de govern de la Llei RGC (pendent de la seva formalització legal mitjançant decret de govern) sol·licitant la informació que se sol·licita a l'administració de la Generalitat implicada, en aplicació dels criteris de transparència pública, ètica, i de compliment dels compromisos signats en defensa de la llei RGC en l'acte de 14 de juliol 2017.

 

4.-Convocatòria roda de premsa presentació Carta registrada al Parlament i altres assumptes

Després de realitzar consultes al Parlament, i tenir la informació que el dijous 22 de novembre hi ha Ple i per tant la presència de mitjans de comunicació, es proposa realitzar la roda de premsa per presentar públicament els objectius principals de la carta adreçada al Parlament de Catalunya .

Es proposa convocar la roda de premsa a les 12 hores davant de l'entrada principal del Parlament (com en altres ocasions. La cita prèvia serà a les 11 hores per a organitzar tot el dispositiu. A les 10 hores es passarà pel local de IAC per recollir megafonia, taules i cadires. També es durà la pancarta.

Es faran gestions per convidar persones afectades per l'incompliment de la Llei RGC i entitats solidàries. Es distribuirà dossier entre els mitjans de comunicació.

Els temes a informar en la roda de premsa són: Presentació carta al Parlament, recursos legals davant vulneració llei transparència, altres informacions d'interès.

Es proposa diverses persones i entitats perquè intervinguin en la roda de premsa.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 28 novembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

5.- Gestió difusió valoració llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC

Després de valorar positivament el document de valoració de la llei 3/2018 de modificació lletra E), apartat 1, artº7 de la llei RGC realitzat per Sixte Garganté, es planteja donar-li la màxima difusió a la llista de distribució de la RGC, mitjans de comunicació, i cap als grups parlamentaris.

Per facilitar la seva lectura es proposa confeccionar un document més breu recollint les conclusions sobre els diferents aspectes d'aquesta esmena.

Es proposa obrir canals de reflexió sobre la valoració de l'esmena amb els grups parlamentaris, i la recerca de solucions i alternatives.

 

6.- Gestió iniciatives pendents i propostes

Sobre la confecció pendent del vídeo de persones afectades per denegacions injustes, etc., Ramon Franquesa proposa desenvolupar un breu guió de preguntes per fer entrevistes a través del mòbil a les persones afectades, en els punts d'assessorament, i poder difondre o confeccionar el vídeo.

 

7.- Actes realitzats i informació punts assessorament

S'informa dels actes informatius sobre la RGC realitzats el passat 8 de novembre a l'Hospitalet de Llobregat en el marc del congrés de persones en atur majors de 50 anys, i al Vendrell on és de destacar la intervenció del president de Càritas de Catalunya que va informar de les dades de l'increment de la pobresa severa a Espanya i Catalunya, i va valorar críticament la implementació de la llei RGC per l'administració de la Generalitat.

 Juanjo informa de la reunió amb l'equip de la Plataforma Lleida Social que té interès en posar en marxa un punt d'assessorament a la ciutat.

Valentí informa que el punt d'assessorament al Prat de Llobregat inicia la seva gestió el dijous 15 de novembre, i continuarà cada dijous de 18 hores a 20 hores al Centre Cívic-Ribera Baixa, carrer Dolors Ibárruri nº 45-47 de la localitat.

Enrique García informa de la posada en marxa d'un punt d'assessorament en l'associació de veïns de Nou Barris a Pl Angel Pestaña. Diosdado planteja que cal coordinar-se amb els companys que han obert un punt d'assessorament gestionada per l'assemblea d'aturats que té la seva activitat a l'Ateneu La Bòvila en Pz. Soller.

 

8.- Proposta difusió pública del document tramès al conseller Sr. Chakir el Homrani

Davant el pas del temps sense que la Conselleria de Treball, afers socials i famílies hagi proposat un nou dia de reunió, després de la suspensió per motius d'agenda del conseller Sr. Chakir el Homrani de la reunió prevista per al passat 19 de novembre, es proposa donar difusió al document sol·licitat pel mateix conseller el passat 26 de juliol i que va ser registrat i enviat el 6 de setembre.

S'acorda donar difusió a aquest document i insistir a la Conselleria sobre la reunió compromesa on havia de respondre a les qüestions plantejades en l'esmentat document.

 

9.- Altres iniciatives

S'informa de la iniciativa d'una pluralitat de moviments socials per presentar al Parlament un plec de reivindicacions de totes elles, on també s'inclouria les principals reivindicacions de la Comissió Promotora de la RGC, i que podria acompanyar-se amb alguna concentració o mobilització. Es considera positivament participar en aquesta iniciativa.

Ana Carla informa de l'interès dels col·lectius migrants en procés de lluita per la seva regularització cap al dret de la RGC.

Es proposa organitzar una assemblea amb les persones afectades per resolucions injustes de la RGC per proposar iniciatives de mobilització i pressió per al ple compliment de la llei. S'efectuaran gestions per trobar local i fer aquesta assemblea a mitjans de desembre.

 

ACORDS

- Estudiar nova sol·licitud intervenció Síndic de Greuges de Catalunya subscrita per entitats i persones afectades per denegacions injustes.

- Enviar carta a entitats que participen en les reunions de la futura comissió de govern de la llei RGC sol·licitant informació sobre el contingut de l'esborrany de reglament i dels acords assolits fins a la data.

- Convocar i preparar roda de premsa per informar contingut Carta al Parlament de Catalunya i altres gestions sobre la implementació de la RGC.

- Difondre valoració llei 3/2018 de modificació lletra I), apartat 1, artº7 de la llei RGC.

- Elaborar guió entrevistes vídeos persones afectades per denegacions injustes RGC

- Fer difusió document enviat al Conseller Sr. Chakir el Homrani i insistir sobre la resposta compromesa.

- Participar en carta reivindicativa de diversos moviments socials al Parlament de Catalunya

- Preparar convocatòria assemblea persones afectades per denegacions injustes per organitzar mobilització.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 28 de novembre 2018 a les 17:00 h. en local d'FAVB carrer Obradors 8-10 (prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III)

 

Barcelona, 15 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

Sobre la modificació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania

 

Adjuntem anàlisi de la llei 3/2018, de 23 d’ octubre, de modificació de la lletra e) de l’ apartat 1 de l’ article 7 de la llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania, sobre requisit de permanència en un servei residencial permanent de tipus social, sanitari o  sociosanitari, per tenir dret a la RGC.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   31/10/2018

ACTA N º 127

 

Assisteixen a la reunió:Patrizia Manzo, Carmen Laura Marino, Juan Ramón Martín Menoyo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Manuel Ortiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència:Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Rosa Cañadell, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Ferrer, Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante, Pilar González, Xavier Gustems, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Joan Llambrich, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Joan Miquel Ortiz, Valentín Redondo, Pepe Rodado, Joanna Tejero, Albert Torras, Xan da Torre i Najat Yedri.

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

4.- Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

5.- Gestió iniciatives pendents

6.- Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

7.- Punts d'assessorament i propers actes

 

1.- Breus valoracions acte homenatge Jaume Botey, i accions octubre 24

- S'informa de l'èxit de participació en l'acte d'homenatge a Jaume Botey, i la referència dins de la seva àmplia trajectòria social al seu paper en l'impuls a la Llei de RGC.

- Es valora positivament l'acció davant del Departament de Treball, afers socials i famílies, el 24 d'octubre al matí, així com l'acte de la tarda al Casal de Barri Pou de la Figuera, i l'articulació del suport de diverses organitzacions socials Marea Pensionista, Marea Blanca, PAH, PAC, SAD, etc., en defensa del compliment de la llei RGC i en la lluita contra la precarietat.

 

2.- Informació resposta Direcció Economia social a sol·licitud informació pública, proposta de recurs.

El passat 23 d'octubre es va rebre la Resolució i Annex a la sol·licitud d'informació pública sobre la implementació de la llei RGC registrada el 17 d'agost. La dita resolució, tot i que s'estima la sol·licitud d'informació pública, en el seu annex en resposta al punt 12 que sol·licita: Quin és el contingut de les instruccions emeses sota la responsabilitat de la Direcció d'Economia Social al personal de les oficines del SOC, OAC i OASF, així com al personal encarregat de valorar les sol·licituds i realitzar les resolucions, sobre la tramitació i resolució de la Renda garantida de Ciutadania ?, dóna com a resposta: Us comuniquem que la informació sol·licitada no està subjecta al règim de transparència.

Davant aquesta vulneració de la llei de transparència Diosdado proposa presentar un Recurs potestatiu de reposició que ha estat redactat per Sixto Gargante. Es dóna el vistiplau al Recurs.

També s'informa del document de valoració de les respostes a les 12 preguntes que figuren a l'annex de la Resolució. Aquesta valoració i les seves conclusions es difondran en els propers dies.

 

3.- Dictamen projecte Decret creació Comissió Govern RGC

Es comunica que el Dictamen sobre el projecte de decret pel qual ha estat creada la Comissió de govern de la RGC ja ha estat aprovat, quedant pendent la decisió del govern de la Generalitat d'aprovar l'esmentat Decret i la seva posterior publicació oficial.

Aquest Dictamen es pot consultar a: http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_70352418_1.pdf

 

 

4.-Presentació Carta al Parlament, gestions i propostes.

En compliment de l'acord adoptat en l'anterior reunió de la Comissió Promotora es dóna lectura a la proposta de Carta dirigida al Parlament de Catalunya, President del Parlament i grups parlamentaris. En aquesta carta després d'efectuar un relat de les diverses iniciatives empreses en defensa del compliment de la llei RGC, i realitzar una sèrie de consideracions, es sol·liciten un conjunt de mesures per implementar plenament la llei, la gran majoria d'aquestes mesures han estat acordades en anteriors reunions i iniciatives adoptades per la Comissió Promotora. S'afegeix en aquesta ocasió, el compliment d'alguns dels articles de la llei RGC relatius a l'obligació del govern de la Generalitat de presentar un informe d'aplicació i efectivitat de la llei RGC al 4t trimestre del 2018, també sobre altres aspectes de la pròpia llei.

Es valora que en aquests dies i setmanes s'entra a elaborar i negociar els pressupostos per 2019, i en la mesura que algunes de les mesures sol·licitades, com l'actualització de l'IRSC, són competència del pressupost, cal registrar aquesta Carta al Parlament el més aviat possible. Es dóna el vistiplau a la proposta del seu registre en els propers dies.

Es proposa realitzar gestions amb diversos grups parlamentaris per valorar el millor dia per fer la presentació de la Carta als mitjans de comunicació.

Manuel Ortiz proposa presentar mocions en els ajuntaments que recullin les mesures proposades a la Carta. Es rep favorablement la proposta i es planteja que en el marc de la seva localitat redactin la moció que pugui servir de model per a altres iniciatives similars.

Mº Carmen Montserrat, proposa afegir en aquestes mocions als ajuntaments compromisos concrets d'aquests en matèria informativa i de suport i col·laboració amb la posada en marxa de punts d'assessorament en les localitats.

 

5.-Gestió iniciatives pendents

Es fa un recordatori sobre les gestions en marxa relatives a l'elaboració d'un vídeo sobre la implementació de la RGC amb diversos testimonis, així com realitzar una reserva d'algun dels locals on es van fer amb anterioritat actes sobre la RGC, per poder convocar l'acte sobre balanç de la implementació de la RGC amb representants dels grups parlamentaris.

 

6.-Valoració esmena aprovada pel Parlament relativa a l'article 7, apartat e) de la llei RGC

Es proposa sol·licitar a Sixte Gargante la redacció d'una valoració de l'esmena aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

7.-Punts d'assessorament i propers actes

Eloi informa que el passat 30 d'octubre es va realitzar una sessió formativa amb els companys de l'Assemblea de treballadors en atur que gestionaran el punt d'assessorament en Nou barris. Queda pendent fixar el local i periodicitat.

El proper 5 de novembre es farà una nova sessió formativa amb l'equip del punt d'assessorament del Prat de Llobregat.

El company Manuel Ortiz informa de les gestions per posar en marxa el punt d'assessorament a Mataró, i Juan Ramón Martín informa de la voluntat de posar en marxa un altre punt d'assessorament a Tarragona.

 Pel que fa a propers actes informatius el 8 de novembre hi haurà sengles actes a les 16 h a l'Hospitalet de Llobregat i a les 19:30 hores a la localitat del Vendrell.

 

ACORDS

 

- Presentar Recurs potestatiu de reposició contra la Resolució de 22 d'octubre de l'Adreça d'Economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Distribuir valoració de les respostes que figuren a l'annex de la resolució.

 

- Aprovar el contingut de la Carta dirigida al Parlament i registrar-la en els propers dies. Gestionar la seva presentació pública. Impulsar noves mocions als ajuntaments recollint les mesures reivindicades en aquesta Carta.

 

- Continuar les gestions sobre els acords adoptats en anteriors reunions

 

- Realitzar les gestions i sessions formatives per posar en marxa els nous punts d'assessorament.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 14 novembre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 2 de novembre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadanía   16/10/2018

ACTA N º 126

 

Assisteixen a la reunió:Pepe Bocanegra, Josep Busquets, Enrique Elejalde, Erika Fabregat, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Eloy Navarro, Joan Miquel Ortiz, Manuel Ortiz, Valentín Redondo, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Albert Torras. Justifiquen absència: Ramón Aguilar, Francesc Arnau, Montserrat Campa, Rosa Cañadell, Neus Escofet, Nuria Ferrer, Nuria Farrús,Ramón Franquesa, Enrique García, Sixte Gargante,Pilar González,Xavier Gustems, Joan Llambrich, Manel Navarro, Ignacio Nieto, Pepe Rodado, Tamara Ruiz, Joanna Tejero, Xan da Torre i Najat Yedri .

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Acte homenatge a Jaume Botey.

2.- Presentació informe sobre esborrany del reglament als grups parlamentaris.

3.- Ajornament reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani, i preparació reunió.

4.- Desenvolupament acció i acte informatiu musical dimecres 24 d'octubre

5.- Proposta de Carta al Parlament i preparació acte públic.

6.- Informació nous punts d'assessorament i presentació recursos contenciós administratiu. Nous actes informatius.

7.- Diversos: Informació i valoración esmena transaccioanl aprobafda al Parlament

 

1.- Acte homenatge a Jaume Botey.

Es recorda que el divendres 19 d'octubre a les 18 hores, tindrà lloc al "Casinet d'Hostafranchs" carrer Rector Triado 53, l'homenatge a Jaume Botey, membre de la Comissió Promotora constituent de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

2.- Presentació informe sobre esborrany del reglament als grups parlamentaris.

El dimarts 16 d'octubre, a les 11 hores, va tenir lloc a la Sala 4 del Parlament de Catalunya la reunió amb els grups parlamentaris convidats i una delegació de la Comissió Promotora RGC formada per Sixto Garganté, Mª Carmen Montserrat, Enrique Elejalde i Diosdado Toledano. Van estar presents representants de tots els grups parlamentaris excepte PSC que va justificar absència i PP.

L'objectiu de la reunió va ser presentar l'informe sobre l'esborrany de reglament de la RGC elaborat pels representants de la Comissió Promotora, i que s'havia distribuït entre els grups parlamentaris amb anterioritat.

Sixto Garganté va presentar l'informe en una intervenció jurídica, sintètica i amb gran pedagogia, assenyalant que el desplegament reglamentari no pot ser contrari a la llei i que tampoc pot establir nous requisits que no eren a la llei. Entrant en detall, va assenyalar els aspectes del reglament que no estan en la llei, els que són contraris a la llei, i aquells que resulten d'un "talla i enganxa" del reglament de l'RMI, quan aquesta llei va quedar derogada explícitament en el redactat de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

Després de l'informe, diversos grups van expressar el seu interès i preocupació en el desenvolupament del reglament, i particularment el representant de la CUP Vidal Aragonés va felicitar l'exposició per la seva claredat i senzillesa.

Diosdado va plantejar el deure dels grups parlamentaris de defensar la llei que van aprovar per unanimitat, i evitar qualsevol vulneració per via reglamentària. També va advertir que en el cas que el Reglament definitiu contradigui la llei s'emprendran les mesures de denúncia. També va recordar als grups parlamentaris que l'IRSC (indicador de referència de la quantia de la prestació de la RGC) està congelat des de 2010, i va proposar la seva actualització en el procés d'elaboració i aprovació del proper pressupost de la Generalitat.

Al final de la reunió Sixto Garganté va recordar als representants parlamentaris la disposició addicional setena de la llei RGC, per la qual el Govern de la Generalitat ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins del quart trimestre del 2018, un informe sobre l'aplicació i la efectivitat de la Renda garantida de Ciutadania durant els dotze primers mesos de vigència de la present llei.

 

3.- Ajornament reunió amb conseller Sr. Chakir el Homrani, i preparació reunió

Es comunica la recepció el passat 8 d'octubre d'un missatge enviat per l'administració del conseller Sr Chakir el Homrani, pel qual s'anul·la la reunió prevista amb el conseller per al divendres 19 d'octubre, justificant motius d'agenda inexcusables, i indicant es farà arribar una nova data de reunió el més aviat possible.

Es proposa ajornar a més endavant els treballs preparatoris de la reunió amb el conseller. En el cas que la nova data s'estableixi abans de la reunió de la Comissió Promotora (prevista per a 31 d'octubre), es convocaria una reunió d'urgència, almenys amb la delegació que participarà en aquesta trobada.

També es proposa adjuntar amb l'acta les propostes realitzades per Juanjo. Es recorda que en aquesta trobada el conseller ha de respondre al document que li va enviar els representants de la Comiisón Promotora.

 

4.- Desenvolupament acció i acte informatiu musical dimecres 24 d'octubre

S'informa dels treballs d'extensió i preparació de la convocatòria de concentració el proper dimecres 24 d'octubre a les 11 hores davant del Departament de Treball, assumptes socials i famílies en Carrer Sepúlveda nº 148, cantonada amb Villarroel.

També s'informa de l'acte informatiu-musical que es convoca el mateix dia a les 18 hores al Casal de barri Pou de la Figuera, carrer Sant Pere Més Baix nº 70, acte que finalitzarà a les 20 hores.

Aquestes convocatòries s'han preparat en un important treball d'extensió i confluència amb altres organitzacions socials, cíviques i polítiques. Entre elles, es destaca la Marea Pensionista, el col·lectiu està implicat en la defensa de la llei de la RGC. En aquesta confluència s'han sumat els col·lectius afectats per la precarietat, moviment d'aturats, habitatge i lloguers, etc., sumant les principals reivindicacions.

Es proposa i acorda, adherir-se com Comissió Promotora a la crida a aquestes convocatòries i mobilitzacions. Es proposa portar la pancarta a les convocatòries del dia 24 i participar activament en la seva difusió, organització i desenvolupament.

 

5.- Proposta de Carta al Parlament i preparació acte públic.

- Davant la perspectiva de l'elaboració dels nous pressupostos de la Generalitat, i de l'informe obligat del Govern de la Generalitat sobre aplicació i efectivitat de la llei RGC, es proposa incidir amb una Carta al Parlament amb un conjunt de propostes i mesures, que inclogui l'actualització de l'IRSC, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball parcial, el compliment de les resolucions parlamentàries aprovades el 3 de maig, particularment el silenci positiu, com d'altres mesures que es considerin necessàries. Es proposa tractar el contingut de l'esborrany d'aquesta carta en la propera reunió de la Comissió Promotora.

- En relació, al treball de preparació de l'acte públic amb els representants dels grups parlamentaris per conèixer la seva valoració i balanç de la implementació de la Llei RGC, així com les seves propostes al respecte, es plantegen diversos locals de referència on es van celebrar importants actes de la RGC. S'acorda repartir responsabilitats per fer gestions per reservar el local en dates de la segona quinzena de novembre.

 

6.- Nou punt d'assessorament i agenda d'actes informatius

Els companys Eloy Navarro i Pepe Bocanegra informen de la creació d'un punt d'assessorament a l'Ateneu Bòvila a Nou Barris, i proposen una jornada formativa de l'equip que es compromet assessorar. S'estudia l'agenda per veure de concretar aquesta sessió formativa.

El company Valentí Rodó informa de les gestions per posar en marxa un punt d'assessorament a Prat de Llobregat i proposa una data per fer un acte formatiu a la seva localitat.

Diosdado Informa de la posada en marxa d'un altre punt d'assessorament a Lleida, i posa en contacte al grup promotor de Lleida amb l'equip assessor de Barcelona.

També s'informa de la disposició de companys / es de Mataró, després de l'èxit de l'acte informatiu del 11 d'octubre, a posar en marxa un nou punt d'assessorament.

S'informa dels treballs per fer una ronda d'actes informatius a Tarragona, i se sol·licita la disposició dels compas de l'equip d'assessorament per donar xerrades.

S'informa de l'acte informatiu previst el 17 d'octubre a Sentmenat.

 

7.- Diversos: Informació i valoració esmena transaccional aprovada al Parlament

S'informa, que en el si de la delegació de la Comissió Promotora que es va reunir amb els grups parlamentaris, es va realitzar una primera valoració del contingut de l'esmena transaccional entre PSC, ERC i JuntsxCat a la llei de la RGC, aprovada per unanimitat per els grups parlamentaris, observant grans diferències amb el contingut de l'esmena inicial del PSC, i fent una valoració molt crítica del contingut d'aquesta esmena transaccional.

 

ACORDS

- Difondre i preparar els actes previstos per al 24 d'octubre.

- Preparar Carta al Parlament de Catalunya

- Concretar reserva de local per a acte informatiu i de debat sobre el balanç del compliment de la llei, convidant representants dels grups parlamentaris.

- Continuar les gestions per posar en marxa els nous punts d'assessorament.

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 octubre 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 19 octubre 2018

 

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla