Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

 

La gestió de la RGC en xifres, a poc a poc, just després de la denúncia de la comissió promotora de la RGC, i de manera selectiva i poc clara, Josep Ginesta facilita als mitjans informació que nega a entitats i grups parlamentaris, les seves dades :

Treball només ha concedit 1.000 de les 61.000

De 61.000 sol·licitades 1.000 concedides, no sabem quantes ja pagades, tampoc si ha aplicat criteri de retroactivitat des de la sol·licitud de les mateixes

De les 61.000 sol·licitades

- ha rebutjat 44.000 diu per no complir requisits o no atendre en termini requeriments com més documentació, d'elles 30.000 no complien requisits, després 14.000 no han atès requeriments en termini

- admeses a tràmit 31.000, ha tramitat 19.000, d'aquestes 14.000 denegades, 1.000 aprovades, 4.000 pendents més documentació

- pendents 12.337

I automàticament el dia 15 de setembre 2017 les 107.000 RMI van passar a RGC

I l'única persona amb RGC denegada que dóna la cara en els mitjans en 24h es la revisen i concedeixen.

 

Bé, els números no quadren, les excuses tampoc, la manca de sensibilitat clama al cel, i la desesperació va en augment. Sr. Josep Ginesta compleixi amb la llei, apliqui la llei, les dotzenes de reclamacions i recursos d'alçada que té ja en el seu poder es convertiran en centenars, en milers, també les demandes davant els tribunals aniran en augment, ara ja té més de una dotzena, sens dubte les irregularitats s'hauran de resoldre i algú haurà de respondre per tot aquest procés on la previsió, aplicació, instrucció i compliment del mandat del Parlament i de la Llei 14/2017 estan provocant situacions d'injustícia, desemparament i sofriment de manera totalment oposada a l'esperit i el text de la llei de la Renda garantida de Ciutadania. ¿Potser la seva dimissió en breu?

 

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180425/govern-cifra-mil-beneficiarios-renta-ciudadania-6782454

 

 

Video 01 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TnFQESYPAg&feature=em-share_video_user

 

Video 1 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=l9xUVikPf6M&feature=em-share_video_user

 

Video 2 rueda de prensa delante Parlament 24 de abril 2018 por la defensa de la Ley Renta Garantizada Ciudadania:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fAnKn2-IKfU&feature=em-share_video_user

 

Comisión Promotora Renta Garantizada Ciudadanía

 

A les 12 hores d'avui dimarts 24 d'abril, davant de l'entrada del Parlament de Catalunya ha tingut lloc la roda de premsa convocada per l'Assemblea d'entitats que exigeixen el ple compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Després d'agrair el representant de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania la presència de representants de les entitats i grups parlamentaris presents ha informat sobre la situació general dels incompliments de la llei pel Departament de Treball, Afers Socials i families de la Generalitat de Catalunya. També ha descrit les principals iniciatives per exigir la informació pública de les dades sobre el nombre de resolucions efectuades, sol·licituds aprovades i denegades, així com a principals causes de denegació (informació que es nega a fer pública el Departament de Treball ...), la sol·licitud de intervenció al Síndic de Greuges, i ha agraït el suport de la marea Blanca i marea Pensionistes en les seves recents mobilitzacions, així com el suport en defensa del compliment de la llei a través de mocions dels ajuntaments de Badia del Vallès, Martorell, Castellbisbal, Arboç, Palau-Solità i Plegamans, Blanes, Montornès del Vallès, i Diputació de Barcelona. També ha informat sobre la jurisprudència en Tribunal Suprem sobre el silenci positiu, favorable a les demandes en preparació.

 

A continuació Núria Farrús d'USO, Makechu del MDD, i Salima de Marea Blanca han donat lectura a missatges de persones que han sol·licitat la RGC on expressen la seva indignació i desesperança

 

Juanjo Salbia ha informat dels punts d'assessorament per a les persones sol·licitants que han rebut resolucions denegatòries injustes o silenci positiu incomplert.

 

Finalment Rosa Cañadell i Toni Barbarà han donat lectura al document de peticions signat per nombroses entitats i alcaldesses de Barcelona, ​​santa Coloma Gramenet. Sant Boi Llobregat i l'alcalde de Montornès.

 

Després de respondre a les preguntes dels mitjans de comunicació, una delegació formada per Diosdado Toledano, Núria Lozano i Juanjo Salbia han entrat al Parlament on s'han registrat el document de peticions dirigit al President del Parlament i a la totalitat de grups i subgrups parlamentaris.

 

El document presentat a registre es manté obert a noves adhesions.

 

S'adjunta registre document dirigit al President del Parlament en format PDF i les primeres fotos.

 

Conforme anem rebent fotos i vídeos realitzats enviarem una propera selecció.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

 

El passat dijous 19 d'abril hi va haver la primera reunió d'una representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania amb l'adjunt del Síndic de Greuges i responsables del seu equip per tractar de la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges presentada pels representants de la Comissió Promotora RGC el passat 9 d'abril.

En aquesta reunió es va informar dels greus incompliments de la Llei de la RGC pels responsables del Departament de Treball, Afers Socials i families, i es van aportar documents que ho acrediten.

Per la representació del Síndic de Greuges es va reconèixer que han arribat sol·licituds d'intervenció en el mateix sentit presentades per persones a títol individual o entitats.

Davant les informacions sobre la indefensió que genera l'absència de comunicacions administratives a les persones sol·licitants de la RGC que respectin els procediments legals, l'equip del Síndic va informar de l'obligació administrativa de comunicar comunicacions de requeriment de nova documentació, resolucions denegatòries, etc., respectant el següent procediment:

Comunicació postal amb signatura de justificant de recepció de la notificació o resolució de la persona afectada, del que s'ha de lliurar còpia a la persona notificada.

Les dates i terminis a efectes de complir amb el requeriment de documentació i en cas de resolució denegatòria presentar el recurs d'alçada, comença a comptar de la data en què la persona sol·licitant rep la notificació o resolució i signa el justificant de recepció, justificant de rebut del qual ha d'obtenir el corresponent document.

En cas d'absència domiciliària, el carter/a ha de deixar notificació a la bústia de correu per passar a recollir-la per l'oficina postal indicada.

El carter/a té l'obligació de passar un cop més (màxim de dues vegades) pel domicili de la persona a qui s'adreça la notificació o resolució.

No tenen valor legal les actuacions de l'administració, en aquest cas del Departament de Treball. Afers social, i familes si no respecta aquest procediment.

Finalment, a l'efecte de facilitar l'accés al Síndic de Greuges de Catalunya, totes les persones afectades per l'incompliment de la llei de la RGC, silencis positius incomplerts, resolucions denegatòries manifestament incorrectes i injustes, poden presentar la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya dirigint-se a les oficines dels síndics o defensors / es del poble municipals, indicant que s'han de comunicar al Síndic de Greuges de Catalunya. Es pot localitzar aquestes oficines entrant al web del Síndic de Greuges, seleccionant l'opció "Contacta i opina", i triant a continuació l'opció "Altres defensors", on apareix la relació de síndics o defensors de diferents municipis de Catalunya:

http: //www.sindic.cat/ca/page.asp?id=59

Adjuntem model de sol·licitud al sindic de greuges

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

CARTA PÚBLICA 

ELS DRETS ES DEFENSEN: PEL PLE COMPLIMENT DE LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en el ple de 12 de juliol de 2017. 

La Iniciativa Legislatura Popular que va promoure aquesta llei, després de recollir més de 121.000 signatures, obtenir el suport de 72 entitats socials, cíviques i polítiques, l'aprovació de 52 mocions dels ajuntaments representatius de les principals ciutats de Catalunya, i després d'innombrables esforços i mobilitzacions al llarg de sis anys, havia complert l'objectiu: Garantir un dret elemental per a tota la ciutadania de Catalunya, un gran pas per aconseguir la cohesió social, un dret fonamental per a totes les persones i famílies en situació de vulnerabilitat reconegut en l'artº 24.3 de l'Estatut d'Autonomia. 

En la primera fase d'implementació de la llei a partir de 15 de setembre de 2017 totes les persones i famílies que percebien l'anomenat PIRMI van passar automàticament a beneficiar-se de la RGC, i els qui percebien complements de pensions no contributives van tenir un increment del complement fins a arribar al llindar de la RGC establert per 2017. 

En la següent fase, la gestió de les noves sol·licituds de prestació de la RGC amb més de 75.000 cites prèvies fins a febrer de 2018 ha donat lloc a greus incompliments pel Departament de Treball, afers socials i families. en l'aplicació de la Llei de la RGC. Destaquem els principals incompliments: 

- S'incompleix el silenci positiu que estableix la llei, pel qual es considera estimada la sol·licitud d'RGC, si transcorregut el termini que té l'administració per comunicar la resolución, aquesta no l'ha efectuat. 

- S'abusa del requeriment -novament- de les dades a les persones sol·licitants en dates properes al límit del termini administratiu, per després d'aquest termini denegar la RGC, sense reconèixer que aquestes persones van presentar la documentació sol·licitada, i sense tenir en compte la data de recepció per la persona de la notificació del requeriment. 

- Es comuniquen nombroses resolucions denegatòria injustes de la RGC, o que no concreten les causes de la denegació, generant indefensió a les persones sol·licitants. 

- Els ens gestors de les diverses sol·licituds no comuniquen adequadament de la situació de la tramitació o resolució de l'expedient a les persones sol·licitants, tampoc generant indefensió. 

- Els responsables del Departament de Treball, affers socials, i families, es neguen a donar la informació pública sobre les resolucions efectuades fins a la data, el nombre de resolucions aprovades i denegades, així com les principals causes de denegació. Amb aquesta pràctica 

opaca vulneren la llei de Transparència de la Generalitat, negant aquesta informació als grups parlamentaris, i generant evident indefensió. 

Davant la gravetat de l'incompliment de la llei de la RGC les entitats sotasignants hem registrat la següent petició al Parlament de Catalunya i al conjunt de grups parlamentaris: 

1.- Adoptar totes les mesures necessàries per fer complir plenament la llei de la RGC, l'abonament immediat de les sol·licituds que tenen silenci positiu, la realització d'una auditoria independent sobre les normes i procediments utilitzats pel Departament de Treball, afers socials i families en aquesta gestió, i la revisió general de les sol·licituds denegades amb normes i procediments respectuosos amb el contingut de la llei RGC. 

2.- Exigir al futur govern de la Generalitat el ple compliment de la Llei de la RGC, així com l'adopció dels necessaris canvis en la gestió del Departament de Treball, afers socials i families. 

A més, les entitats sotasignants ens sumem a la sol·licitud d'intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya cursada per la Comissió Promotora de la RGC. 

Fem una crida a la ciutadania a estar alerta i mobilitzar-se en defensa del compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i evitar l'enorme dolor social que pateixen les persones i famílies en situació de vulnerabilitat a qui es nega injustament el dret a la RGC. 

Barcelona, 18 abril de 2018 

Entitats signants (primers signants provisional): 

Comissió Promotora Renda garantida de Ciutadanía; Assemblea treballadors/es en atur de Barcelona, Coordinadora Assemblees treballadors/es en atur de Catalunya, Colectivo parados + 50 Terrassa, Associació erradicar la pobresa, AVV Parc Torre Roja, AVV Clot Camp de l’Arpa, CONFAVC, FAVB, FAV Viladecans, Front Cívic de Catalunya, Marea Blanca, Marea Blanca-Selva Maresme, Marea Pensionista, Marea de Mareas, Marxa Mundial dones, PADC, Pastoral Obrera de Catalunya, PEJUCAT, Sopa de Pedres-Grup Lluita contra la pobresa, Xarxa Socialisme 21; IAC, USOC, USTEC; PODEM Catalunya…..

 

Joomla templates by a4joomla