Comunicats  Actes  Guies  Presentació ILP  Donacions  Video  Premsa  Contacteu

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO

 Jueves laborables por las tardes de las 17h. a 19h. C/ Obradors, 8-10. ( <M> Drassanes L3 o Jaume I L4 ) en el local FAVB

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3

 

COMUNICAT REUNIÓ 21 MARÇ 2018 AL PARLAMENT

 

A partir de les 10 hores a la sala 2 del Parlament de Catalunya ha tingut lloc la trobada d'una representació dels grups parlamentaris amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a iniciativa d'aquesta última.

 

Amb la presència de representacions dels grups parlamentaris Ciutadans, JuntsXCatalunya, Catalunya en Comú-Podem, PSC i CUP, i una delegació de la Comissió Promotora formada pel seu representant Diosdado Toledano, Assumpa Barbens, Carlos Gómez, Mercè Civit i Juanjo Salbia, es ha iniciat la reunió amb la distribució d'un Dossier (s'adjunta en el missatge) en la presentació es conclou amb els diversos incompliments de la llei, i destacada mala gestió, que vulnera un dret essencial de la ciutadania de Catalunya i especialment a les persones i famílies en situació de pobresa. Davant l'absència dels grups parlamentaris  d'ERC i PP s'ha expressat la disponibilitat de la Comissió de Promotora de tenir reunions amb aquests grups per presentar-los el Dossier i les mesures de rectificació que proposa.

 

Després de proposar a les representacions parlamentàries les següents mesures de correcció:

 

Sol·licitem als grups parlamentaris que actuïn en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat el 12 de juliol de 2017.

En conseqüència, es realitzen gestions per:

- L'abonament immediat amb els efectes retroactius que marca la llei de les resolucions estimades per silenci positiu.

- L'agilitació de les resolucions sobre prestacions complementàries, evitant que el silenci negatiu perjudiqui els drets de les persones.

- Auditar els procediments que desemboquen en resolucions denegatòries amb errors i restriccions recurrents. Promoure una revisió general de les resolucions denegatòries en cas de constatar un volum o percentatge imprevist i injustificat.

- Actuar sobre la gestió administrativa del Departament de Treball perquè actuï amb respecte al compliment de la llei, eficiència, transparència i esperit obert de diàleg i col·laboració amb les entitats socials, cíviques i polítiques.

 

A continuació Carlos G. ha testimoniat sobre la gestió administrativa que conculca drets essencials de les persones sol·licitants, en requerir nova documentació sense certificar la seva entrega i recepció a la persona sol·licitant, en dates pròximes al 15 de febrer, amb una notificació datada el 16 de gener passat. Després de lliurar la documentació al dia següent de rebre el missatge (sense certificació), ha rebut fa ahir 20 de març la resolució denegatòria, fora del termini administratiu dels cinc mesos, on s'informa com a causa de la denegació que a data del 31 de gener no havia presentat la documentació requerida. Aquest procediment administratiu s'ha aplicat en altres casos i ha estat una via utilitzada pel departament de Treball, assumptes socials i famílies per denegar sol·licituds, incomplint la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que estableix que transcorregut el termini que disposa l'administració per notificar la resolució (cinc mesos per a les sol·licituds realitzades fins a 14 de novembre 2017), i aquesta no ho ha notificat, aquesta sol·licitud queda estimada automàticament en virtut del silenci positiu.

Assumpta Barbens ha informat sobre els diversos problemes de gestió a les oficines del SOC per atendre les sol·licituds, així com de l'actitud dels directius que han impedit al personal del SOC facilitar models de recursos d'alçada a les persones sol·licitants.

 

També s’ha distribuït com exemple una resolució denegatòria on s’evidencia una formulació de causa general inconcreta que dificulta la defensa del sol·licitant en el recurs d’alçada.

 

Mercè Civit ha informat de la comunicació del Col·legi de Treball Social on s'informa i critica els errors de gestió observats.

 

Finalment, després de realitzar els grups parlamentaris certes consideracions i preguntes, i davant la urgència de la roda de premsa prevista a les 11 hores al faristol del Parlament, s'ha aixecat la reunió amb el compromís de celebrar una nova reunió amb els grups parlamentaris el proper dimecres 4 d'abril a les 10 hores, per valorar la situació i estudiar les mesures necessàries en defensa del compliment de la llei i d'una gestió administrativa eficient que respecti el dret de les persones sol·licitants de la RGC.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Link vídeo enregistrament roda de premsa al faristol del Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8123147

 

 

 

PAUTAS DE RECLAMACIÓN DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Existen dos supuestos para la reclamación. 

A- POR SILENCIO ADMINISTRATIVO: 

1.- Todas las solicitudes de 15 de setiembre de 2017 hasta 15 de noviembre de 2017 tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 5 meses tal y como lo contempla la ley. 

2.- Todas las solicitudes de 15 de noviembre de 2017 en adelante tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 4 meses que contempla la ley. 

3.- Si en estos plazos no recibes ninguna notificación se entiende aprobada por falta de respuesta administrativa y en consecuencia debe presentarse REQUERIMIENTO / SOLICITUD DE PAGO POR SILENCIO POSITIVO (ver modelo)

4.- La administración tiene plazo de un mes para responder e iniciar el plazo, en caso contrario deberá presentarse DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

B- DENEGACIÓN POR RESOLUCIÓN EXPRESA. 

1.- Si has recibido una resolución denegando la renda garantida, y cumples todos los requisitos, debes presentar un RECURSO DE ALZADA (ver modelo) antes de un mes a contar desde que recibes o te es notificada la resolución. 

2.- El recurso puede de presentarse bien en las oficinas del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o oficinas del Servei Ocupació Catalunya (SOC), presencialmente o via correo administrativo. 

3.- La administración tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver el recurso, y transcurrido ese tiempo no hay respuesta, el mismo deberá entenderse desestimado por lo que habrá que presentar RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Puedes descargarte los modelos del Requerimiento / Solicitud de pago por silencio positivo o del Recurso de Alzada de forma fácil y sencilla en nuestra web: www.rendagarantidaciutadana.net. solo has de rellenar tus datos y el motivo del recurso. Recuerda siempre presentar dos copias guardando prueba de entrada en el correspondiente registro. 

Estamos trabajando para conseguir espacios donde atenderemos de manera presencial para dudas de solicitudes o recursos. 

Marzo 2018.

Per a les persones que van sol·licitar la Renda Garantida de Ciutadania i han rebut la notificació de resolució que denega aquesta sol·licitud, i consideren que la dita Resolució és incorrecta i es basa en dades o consideracions errònies que no s'ajusten als termes de la llei de la Renda garantida de Ciutadania, els enviem el model de Recurs d'alçada que degudament emplenat poden presentar a les oficines on van tramitar la sol·licitud.

El recurs d'alçada té el termini màxim d'un mes per a la seva presentació, el termini comença a comptar a partir de l'endemà de rebre la notificació de la resolució denegatòria.

Per a omplir el recurs d'alçada segons el model que s'adjunta en català i castellà, han d'omplir les zones ombrejades en groc seguint les indicacions.

On presentar el Recurs d'alçada ?:

A més de les oficines del SOC on es va tramitar la sol·licitud, el recurs d'alçada pot presentar-se al Departament de Treball, Afers socials i famílies, presencialment o per correu administratiu, sempre per duplicat per obtenir la còpia del seu registre:

1) Oficines del SOC

2) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

 3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

Adjuntem en format doc. el model de document de recurs d'alçada

Aquest model de document ha estat facilitat pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Adjuntem MODEL DEL RECURS D'ALÇADA contra resolució denegatòria de la prestació de la renda garantida de ciutadania.

 

 

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 
 

COMUNICAT sobre documentació per fer reclamació en el cas de de no haver rebut notificació de resolució transcorregut el termini màxim establert

 

Sol·licituds presentades entre 15 de setembre de 2017 i 14 de novembre de 2017 (termini màxim excepcional de resolució de cinc mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania entre el 15 de setembre i 14 de novembre de 2017, i que transcorreguts cinc mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar sempre per duplicat. 

 

Sol·licituds presentades a partir del 15 de novembre de 2017 (termini màxim de resolució de quatre mesos)

Per a les persones que van sol·licitar la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania a partir del 15 de novembre de 2017, i que transcorreguts quatre mesos des de la data de sol·licitud no han rebut notificació de la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol · licitud (veure Article 26, Apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).

En el cas de comprovar que aquesta prestació no ha estat abonada adjuntem un model de document de reclamació perquè l'administració corresponent de la Generalitat de Catalunya faci efectiva la prestació.

Aquest document després de ser emplenat introduint les dades sol·licitades en els espais ombrejats en groc i signat per la persona que va fer la sol·licitud, s'ha de presentar per duplicat.

 

On presentar el document de reclamació ?:

1) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

2) Oficines del SOC

3) per correu administratiu, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

4) Oficines de Benestar Social -. http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/adreces.jsp?tema=Serveis%20socials&subTema=Oficines+de+Benestar+Social+i+Fam%EDlia&codi=57

Adjuntem en format doc els models de documents corresponents al termini administratiu excepcional de cinc mesos, i el de quatre mesos.

1) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en peticions del primer període, aquelles realitzades Entre 15 de setembre 2017 i 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/467-modelo-especifico-para-solicitar-la-ejecucion-de-la-rgc-por-silencio-positivo-en-peticiones-del-primer-periodo

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

2) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en les peticiones realitzades després del dia 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/465-modelo-reclamacion-pago-silencio-positivo-despues-de-2-primeros-meses-3

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

 

Joomla templates by a4joomla