Assisteixen a la reunió: Francesc Arnau, Enriqueta Duran, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Marta Afuera, Jaume Botey, Judit Borrell, Lluc Cahis, Neus Escofet, Sixte Gargante, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Tamara Ruiz i Xan Da Torre.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

3.- Proposta d'assessorament i informació

4.- Informació salutació Futur Lleida

 

1.- Informació reunió amb Departament de Treball, Afers socials i families

Diosdado informa que després de l'enviament de la nota al Departament sol·licitant estar presents com a Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer (en la qual no es va permetre finalment la seva presència), es va rebre una resposta del Departament citant la Comissió Promotora per al 7 de febrer a les 12 hores al local de carrer Sepúlveda.

A aquesta reunió van assistir per la Comissió Promotora Sixte Garganté, Montserrat Rosaura, Eva Pino i Diosdado Toledano. Pel Departament va estar present el director d'Economia Social Sr. Josep Vidal que excuso l'absència del Sr. Josep Ginesta.

Per la delegació de la Comissió Promotora es van plantejar les següents preguntes:

Pregunta:Quantes de les més de 1.500 sol·licituds de PIRMI s, que va informar el Departament en la reunió de 29 de novembre estaven pendent de resolució, s'han resolt positivament?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No té informació precisa, i remet a l'estadística precedent on resultaven aproximadament el 50% positives i el 50% denegades.

Pregunta: Davant la informació que algunes persones perceptores del PIRMI se li han descomptat els 150 euros de la prestació complementària relatius als plans d'inserció social o laboral, com està actuant l'administració?

Resposta de Sr. Josep Vidal: L'administració a l'hora de passar els antics PIRMI 'sa la prestació de la RGC ho fa abonant el complement de 150 euros mensuals. Si no s'han cobrat seria per un error. En aquest cas s'ha de reclamar la quantitat del complement de 150 euros als serveis socials o oficines del SOC.

Pregunta: La informació sobre la distribució territorial dels expedients que tenim no quadra, 70% Barcelona, ​​12% Girona, 5% Tarragona i 4% Lleida. Quina és la distribució territorial exacta?

Resposta de Sr. Josep Vidal: 70% província de Barcelona, ​​el 12% Girona, 9% Tarragona, 4% Terres de l'Ebre i 5% Lleida.

Pregunta: Quin és el desglossament de les prestacions per complements a: Pensions no contributives de jubilació, invalidesa, prestacions atur, subsidi atur, RAI, PAE, etc.?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No tenen les dades.

Pregunta: Sobre el requirimiento de documentació que falta al 36% dels 4.000 expedients el termini límit de resolució finalitza el 15 de febrer. Per què han trigat tant de temps a l'efecte de fer els requeriments, gairebé esgotant, el termini de cinc mesos?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No s'ofereix una resposta convincent i tot seguit informa que s'està enviant els requeriments a les sol·licituds que després de la cita prèvia s'ha detectat la falta documentació. El termini per presentar aquesta documentació és de 15 dies hàbils. En el cas de no haver resposta s'arxiva l'expedient. En el cas, que la persona sol·licitant no rebi el requirimiento de documentació per errors administratius, la resolució de l'expedient al sobrepassar el termini de cinc mesos té caràcter de silenci positiu.

Pregunta: Quan s'abonaran les prestacions atorgades de la RGC d'aquests 4.000 primers expedients? Quants expedients han estat resolts positivament i quants denegats? Ha tingut efectes l'aplicació de l'art 155 sobre el retard en la gestió de la RGC?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A partir del 9 de febrer s'enviaran les primeres resolucions que, en cas d'atorgar la prestació, s'abonaran al mes de febrer. No tenen dades sobre el percentatge d'expedients atorgats i denegats, i en tot cas no poden informar ni valorar de moment, en ser una xifra reduïda respecte del conjunt d'expedients pendents de resolució. Nega que l'art 155 hagi tingut efectes negatius sobre la gestió o resolució dels expedients.

Pregunta: Tenim informació de sol·licitants de la RGC que denuncien que a la cita prèvia se'ls ha orientat a no subscriure l'acord sobre plans d'inserció social i laboral. La llei de la RGC estableix que subscriure aquests acords és un dret de la persona sol·licitant. En conseqüència, si per error administratiu en la gestió de la cita prèvia, o per canvi d'opinió de la persona sol·licitant, s'ha de facilitar la correcció de l'esmentat error. Com ha de procedir la persona sol·licitant que no ha subscrit l'acord per error?

Resposta de Sr. Josep Vidal: A través de les oficines del SOC la persona sol·licitant de la RGC pot sol·licitar la corresponent rectificació i subscriure els plans d'inserció social o laboral.

Pregunta: Per què a Lleida, amb un 5% de sol·licituds de RGC, s'estan donant cites prèvies per a finals del mes de maig?

Resposta de Sr. Josep Vidal: No pot contestar la pregunta.

Pregunta: Quan ens podran donar les dades sol·licitades en anteriors preguntes i particularment sobre els percentatges d'expedients resolts positivament, els denegats, i sobre les causes de la denegació?

Resposta de Sr. Josep Vidal: La informació la facilitarem a les entitats convocades a la reunió del 2 de febrer.

Abans de finalitzar la reunió, la delegació de la Comissió Promotora insisteix davant el Sr. Josep Vidal, que en nom d'una gestió transparent, sol·licita rebre directament aquesta informació. Per la qual cosa, comunica que es registraran les sol·licituds de reunió que fossin necessàries amb el Departament.

--------------------

Després de la informació de la reunió del 7 de febrer, un company que assisteix a la reunió i que va sol·licitar el 15 de setembre la RGC, informa que el 6 de febrer va rebre una notificació per missatger on se li requeria presentar la documentació indicada. La dita documentació ja va ser presentada a la cita prèvia. En la seva opinió, davant tal error, cal considerar que s'hagi repetit en més casos. Informa també que el 7 de febrer ha presentat la documentació sol·licitada.

 S'obre una ronda d'intervencions de valoració. Entre aquestes s'assenyala el "desgavell" en la gestió, altres intervencions fan referència a mala fe, i que després de la denúncia del company cal estar alerta i verificar el que està succeint.

La companya Mª Carmen al·ludeix a la problemàtica de les persones sense sostre o sense llar, als efectes de poder rebre les resolucions o notificacions de l'administració en la tramitació de la RGC. Es proposa fer gestions davant l'ajuntament de Barcelona.

 

2.- Recursos davant sol·licituds denegades

S'obre una pluja d'idees sobre l'assessorament a les persones que hagin rebut una resolució denegatòria a la sol·licitud de la prestació de la RGC.

Es pregunta sobre la disponibilitat dels sindicats, entitats socials, associacions de veïns, serveis socials dels ajuntaments per orientar o redactar els recursos a través dels seus serveis jurídics, advocats/des, graduats/ es, persones voluntàries amb preparació específica.

Francesc Arnau informa que des de les associacions de veïns de Viladecans faran una proposta al Consell de Serveis socials de la seva localitat.

Enriqueta proposa fer una consulta sobre la qüestió a l'ajuntament de Barcelona.

Joan Miquel informa de la possibilitat per a les persones que volen fer recurs de fer-ho pel torn d'ofici del col·legi d'advocats.

Es proposa sol·licitar a totes les entitats col·laboradores de la comissió promotora seva implicació, en la mesura de les seves possibilitats, per atendre les peticions de recursos.

També es planteja connectar amb equips d'advocats/des per atendre els recursos. El company Francesc informa que ha entrat en contacte amb el col·lectiu Ronda per tractar d'aquesta qüestió.

 

3.- Proposta d'assessorament i informació

Juanjo proposa crear un equip per assessorar i informar sobre la Renda Garantida de Ciutadania. Amb disponibilitat per anar a altres localitats.

Es posa en consideració obrir permanències per assessorar en un local, en dies i horaris a determinar.

Diosdado proposa parlar específicament amb FAVB i CONFAVC per explorar les seves possibilitats de compromís.

Enriqueta proposa seguir exigint a l'administració que informi regularment sobre el dret a la RGC.

 

4.- Informació salutació Futur Lleida

S'informa que l'entitat Futur Lleida representativa del col·lectiu gitano de la ciutat ha enviat una salutació fraternal a la Comissió Promotora i expressat el seu desig de col·laborar, així com organitzar una trobada a la seva ciutat per informar i assessorar.

 

ACORDS

- Sol·licitar a totes les entitats que col·laboren amb la Comissió promotora seva disponibilitat per assessorar les persones que han tingut una resposta denegatòria a la sol·licitud de RGC per a redactar el corresponent recurs d'alçada.

- Fer gestió davant l'ajuntament de Barcelona sobre el problema de comunicació administrativa amb les persones sense sostre.

- Connectar amb equips d'advocats per atendre peticions de recursos.

- Concretar la possibilitat de crear un equip de la Comissió Promotora per a assessorament sobre la RGC.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 21 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 7 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa

Web: https://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

En aquesta reunió representants d'entitats socials que al seu torn formen part de la comissió Promotora de la RGC han expressat la seva preocupació per no haver-se convocat a la representació de la Comissió Promotora. La Secretaria ha contestat que aquesta era una reunió amb les entitats que formen part potencial de la futura Comissió de govern de la llei de la RGC i que han convocat a la Comissió Promotora a una propera reunió el dimecres 7 de febrer a les 12 hores.

De la informació extreta del document power point projectat podem resumir:

Visites a la web per sol·licitar la RGC 245.000. Trucades telefòniques: 102.000

- Cites prèvies concedides fins 25 gener 2018: 76.372

- Cites prèvies realitzades fins 25 gener 2018: 55.038

- Cites prèvies pendents de realitzar a 25 de gener 2018: 21.334

Expedients oberts després de la cita prèvia: 36.000, entre expedients de RGC i de complements a pensions o prestacions atur

Distribució territorial: 70% província Barcelona, ​​el 12% a Girona, 5% Tarragona, 4% Lleida

Distribució per gènere: el 58% dones, 42% homes

En aquests expedients el 84% ha subscrit la seva disposició a realitzar plans d'inserció social o laboral i per tant a percebre el tram de 150 euros / mes del conjunt de la prestació. Un 16% no ha subscrit aquests plans, que equivalen a més de 5.000 expedients que sol·liciten la RGC.

En l'actualitat hi ha 4.000 expedients que el seu termini límit de resolució finalitza el 15 de febrer de 2018, dels quals un 36% se'ls ha requerit documentació que falta.

Oficines activades per atendre sol·licituds de RGC 125

Personal contractat per a aquesta gestió 460

La Secretaria del Departament de Treball, Afers social i families ha expressat el seu compromís de facilitar les dades sobre els expedients tant amb resolució positiva com denegatòria abans del 15 de febrer.

Donem les gràcies a Mercè, Carme i Enriqueta per la informació facilitada

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Assisteixen a la reunió: Marta Afuera, Francesc Arnau, Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat, Antoni Ferret, Carlos Gómez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Laura Marino, Marcos Martin, Carme Martínez, Manel Navarro, Carlos Rodriguez, Montserrat Rosaura, Tamara Ruiz, Juanjo Salbia i Diosdado Toledano. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz i Xan Da Torre.

Diosdado informa de l'estat de salut de Jaume Botey després de la seva visita a l'hospital de Bellvitge. Es troba en procés de recuperació després de superar el moment crític de la malaltia.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

4.- Informació agenda d'actes

5.- Altres qüestions

 

1.- Informació ronda amb grups parlamentaris

Diosdado informa de la ronda de reunions amb representants dels grups parlamentaris de PSC, Catalunya en Comu-Podem, CUP i Ciutadans. S'està gestionant trobades amb la resta de grups un cop es coneguin les persones responsabilitzades de l'àmbit de seguiment de la RGC.

En aquesta ronda s'ha informat de la situació de la gestió administrativa de la RGC, dels problemes detectats, així com de les dificultats per obtenir una informació directa i contrastada de la Direcció d'economia social sobre la situació dels expedients de la RGC.

També s'ha abordat els temes pendents de solució com la correcció de l'error de la prestació econòmica de la segona persona, l'actualització de l'IRSC, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial, la defensa de la llei davant d'una gestió administrativa restrictiva i errònia, i sobre la posada en marxa de la Comissió de Govern de la llei de la RGC així com la definició de la seva composició.

Representants d'aquests grups parlamentaris faciliten informació d'interès que confirma l'abonament de prestacions de la RGC (Document s'adjunta a l'acta) i expressen la seva disposició a col·laborar en la solució dels problemes plantejats situant les diverses alternatives existents per corregir la quantia econòmica de la prestació de la segona persona, nova gestió davant els lletrats o proposta de modificació de llei limitada a corregir aquest error i de caràcter unànime; marc del proper debat pressupostari per introduir l'actualització de l'IRSC; possibles iniciatives parlamentàries per posar data a la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial en cas de bloqueig d'aquest objectiu a la Comissió de govern una vegada aquest decretada i en funcionament; proposta d'iniciatives legals en cas d'incompliment de la llei de la RGC, etc.

No obstant això, fins que no es formi el govern de la Generalitat, la capacitat d'actuació dels grups parlamentaris és limitada. S'acorda seguir en contacte.

 

2.- Informació gestió sol·licitud de reunió amb la Direcció d'economia social i proposta de nota

S'informa de les diverses gestions realitzades per concretar la reunió amb la Direcció d'economia social després de registrar-la sol·licitud el passat 5 de gener. Aquesta reunió estava compromesa en la reunió del 29 de novembre de 2017 amb la Direcció d'economia social, pendent de data.

Diverses entitats socials que van participar en la reunió de 29 de novembre ens informen que la Secretaria del Departament de Treball ha convocat reunió el proper 2 de febrer a una part de les entitats que formaran part de la futura Comissió de govern de la llei. En aquesta convocatòria exclouen els representants de la Comissió Promotora de la RGC.

Després fer-nos arribar la majoria d'entitats socials el seu malestar per aquesta exclusió, es presenta a la reunió un esborrany de Nota per dirigir amb caràcter urgent a la Secretaria del Departament de Treball on se sol·licita la participació dels representants de la Comissió Promotora en la reunió del 2 de febrer.

Després de diverses intervencions i consideracions de suport s'acorda enviar la Nota excloent l'últim paràgraf (s'adjunta amb l'Acta).

Es proposa, en funció del tipus d'informació que es doni en aquesta reunió, elaborar una comunicació.

 

3.- Segon qüestionari per presentar en reunió 2 de desembre amb el Departament de Treball

Diosdado dóna lectura a l'esborrany d'un segon qüestionari de consideracions i preguntes per presentar a la reunió amb el Departament de Treball, Afers Socials i Families el 2 de febrer.

En aquest qüestionari s'actualitzen preguntes anteriors i s'incorporen noves qüestions resultants dels incidents observats en la gestió administrativa.

Després de diverses intervencions de dóna el vistiplau al segon qüestionari (s'adjunta amb l'acta)

 

4.- Informació agenda d'actes

S'informa que el 16 de febrer a les 11 hores es farà entrega a l'Alcaldia de Sant Boi de Llobregat del certificat de reconeixement i compromís (a l'acte assistiran Diosdado i Enriqueta Duran).

El mateix dia 16 a les 19:30 hores acte informatiu sobre la RGC al Casal Prosperitat de Nou Barris organitzat per Pastoral Obrera.

Febrer 23 acte informatiu sobre la RGC a la ciutat de Tarragona (pendent local)

Febrer 26 xerrada a la RGC organitzat per la Taula Social de Sants (pendent hora i local)

Març 17 acte informatiu al matí al Carmel, Horta-Guinardó (pendent hora i local).

 

5.- Altres qüestions

S'aborda l'objectiu de disposar d'un formulari per als recursos d'alçada en cas de denegació de la sol·licitud de prestació de la RGC. S'analitzen els riscos d'un model únic donada la varietat de possibles causes de denegació. Enriqueta Duran informa que ha trobat un model de recurs sobre una prestació similar d'Extremadura que ens farà arribar. Es proposa estudiar com organitzar millor la col·laboració d'entitats per atendre o orientar la presentació de possibles recursos.

Francesc Arnau de Viladecans informa de les gestions realitzades amb entitats veïnals i socials de la localitat per a assessorament de les persones sol·licitants de la RGC. Proposa una reunió informativa / formativa a Viladecans.

En relació a les tasques informatives s'insisteix en exigir a l'Administració de la Generalitat que faci una política informativa de caràcter permanent.

Sobre la presentació de la documentació per les persones sol·licitants de la RGC en la cita prèvia, Laura Marí informa que l'administració té un termini de quinze dies per requerir la documentació que pogués faltar.

Enriqueta Duran passa extracte bancari de l'aportació de 200 euros efectuada per UGT per les guies informatives.

Finalment, en la pròxima reunió de la Comissió Promotora, en funció de la informació que el Departament Treball faciliti sobre el moment de la gestió de la RGC, i sobre el volum de sol·licituds atorgades o denegades de RGC, es valoraran els possibles escenaris i iniciatives a emprendre.

 

 

ACORDS

- Enviar Nota a la secretaria del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat, sol·licitant la participació dels representants de la Comissió Promotora de la RGC en la reunió convocada per al divendres 2 de febrer.

- Presentar segon qüestionari en la reunió amb el Departament el 2 de febrer

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 7 febrer 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguadé nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

 

Barcelona, 1 febrer 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Donades les consultes sobre el calendari de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania i els dubtes que hi ha sobre aquest tema, ens agradaria aclarir el següent: 

  • En la primera fase, dates del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017, la Generalitat té un termini de 5 mesos, a comptar de la presentació de cada sol·licitud, per donar la resposta administrativa; és a dir que cada sol·licitud presentada entre aquestes dates ha de ser resposta als 5 mesos de la seva presentació, i en cas de resposta afirmativa el pagament serà amb caràcter retroactiu des del 15 de setembre. Si la Generalitat no respon als 5 mesos de la sol·licitud es considerarà que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes del 15 de setembre. 
  • Si la petició ha estat feta a partir del 16 de novembre de 2017 La Generalitat té un termini de 4 mesos, des de la presentació de cada sol·licitud, per respondre, i en cas de ser resposta afirmativa el pagament és amb caràcter retroactiu des de la data de petició de cita prèvia. Si la Generalitat no respon als 4 mesos de la sol·licitud es considerés que es té dret a la RGC, i es cobrarà amb efectes de la data en què es va fer la sol·licitud de cita prèvia.

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   17/01/2018

ACTA N º 109

 

Assisteixen a la reunió: Judit Borrell, Enriqueta Duran, Neus Escofet, Erika Fabregat,  Nuria Farrús, Carlos Gomez, Miquel Ibarz, Nuria Lozano, Patrizia Manzo, Carme Martínez, Mª Carmen Montserrat, Manel Navarro, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret, Ramón Franquesa, Sixte Gargante, Laura Marino, Joan Miquel Ortiz i Carlos Rodriguez Rodríguez.

Diosdado informa de l'ingrés a l'hospital de Bellvitge del company Jaume Botey per una malaltia que requereix un tractament de diverses setmanes. Per a qui vulgui visitar-es troba a la planta 6, habitació 28.

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions

2.- Iniciatives i gestions

3.- Recurs d'alçada

4.- Gestió información

 

1.- Informacions

Diosdado informa que el 5 de gener es va registrar la sol·licitud de reunió de la Comissió Promotora amb la Direcció d'economia social amb la finalitat de rebre les respostes pendents al qüestionari lliurat en l'anterior reunió, abordar els nous incidents detectats en aquest període, i conèixer l'estat de la tramitació de les sol·licituds, valoració expedients, resolucions realitzades, comunicacions i pagament d'aquestes.

A continuació, es fa un repàs de les notícies de premsa publicades en els últims dies sobre la situació de la RGC que al·ludeixen a les dificultats creades per a la seva gestió i abonament per l'aplicació de l'art 155, també de les dades facilitades per membres del Departament de Treball, assumptes socials i famílies sobre l'estat de les resolucions dels expedients, etc.

Davant les informacions dels mitjans de comunicació es proposa una reunió d'urgència amb la Direcció d'economia social per obtenir una informació directa i contrastada, i en la mesura del possible evitar la creació d'alarma social o l'ús de la informació per a altres finalitats .

S'aporten diverses informacions sobre la gestió de la tramitació de les sol·licituds, i el testimoni presencial del company Carlos en relació als plans d'inserció social i laboral durant la cita prèvia.

 

2.- Iniciatives i gestions

Davant l'absència de resposta de la Direcció d'economia social de la Generalitat a la sol·licitud de reunió degudament registrada i davant les dificultats per connectar telefònicament per obtenir una data de reunió, es coincideix a proposar les següents actuacions:

- Comunicar a la Direcció d'economia social la urgència de celebrar la reunió amb la Comissió Promotora i entitats socials (Càritas, Col·legi oficial treball social, Ecas, Sindicats i Tercer sector) donant com a termini la setmana del 22 al 26 de gener.

- En cas de no obtenir resposta la representació de la Comissió Promotora i entitats es presentarà el dimarts 30 de gener a les 10 hores del matí a l'oficina de la Direcció d'economia social per fer efectiva la reunió.

- En el cas de constatar una negativa sense fonament ni alternatives de la Direcció d'economia social a reunir-se amb la delegació indicada, es proposarà a la reunió de la comissió promotora del 31 de maig adoptar accions de protesta i convocar una roda de premsa.

 

D'altra banda, es proposa una iniciativa de reunió amb els grups parlamentaris al Parlament per tractar els següents temes:

-  Correcció de l'error en la llei publicada de la RGC en la prestació de la segona persona (el 50% de la prestació econòmica de 564 euros de la primera persona són 282 euros).

- Realitzar les gestions per a l'actualització de l'IRSC.

- Informar de la situació de la tramitació de la RGC i estat de les resolucions.

 

3.- Recurs d'alçada

En previsió que es produeixin resolucions que desestimen la sol·licitud de prestació de la RGC, es proposa treballar un model de formulari per al Recurs d'alçada, que segons la llei ha de presentar en el termini d'un mes després de ser comunicada la resolució denegatòria.

Les companyes Enriqueta Durán i Carmen Martínez s'ofereixen perquè els gabinets jurídics de les seves organitzacions sindicals treballin un model de formulari. En aquest treball també s'ofereix col·laborar Núria Lozano per la seva condició d'advocat.

Es proposa estudiar la posada en marxa d'assessorament jurídic per a les persones que vulguin presentar recursos d'alçada, en l'àmbit de les entitats socials que col·laboren i que formaran part de la Comissió de govern de la llei de la Renda Garantida de ciutadania.

 

4.- Gestió informació

Es valora la necessitat d'estendre la informació sobre la RGC perquè totes les persones susceptibles d'obtenir la prestació puguin sol·licitar-la. Es proposa exigir a l'Administració una política informativa permanent. Es proposa a les entitats socials, cíviques i polítiques que col·laboren amb la comissió promotora intensificar l'esforç informatiu.

 

ACORDS

- Comunicar urgentment a la Direcció d'economia social la necessitat d'una reunió amb la Comissió promotora per abordar els temes assenyalats, entre els dies 22 i 26 de gener, i en absència de resposta procedir al pla indicat en l'apartat 2.

- Realitzar gestions amb els grups parlamentaris

- Elaborar model de formulari de recurs d'alçada

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 31 gener 2018 les 17:00 h. en local de Confavc, carrer Doctor Aiguader nº 18 (prop estació de metro Barceloneta, Línia IV).

Barcelona, 18 de gener 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

@ILPRendaGC

 

RECORDATORI: Les aportacions per cobrir la despesa de l'edició de les guies cal ingressar-les en el nº de compte següent:

Caixa d'Enginyers ES47-3025-0001-17-1433516817

Indicant: Aportació Guies, i nom de l'entitat o la persona que realitza aportació

Joomla templates by a4joomla