Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  IMV+RGC

PARA DEFENDER LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y SU PLENA IMPLEMENTACIÓN
POR EL DERECHO DE LAS PERSONAS VULNERABLES
APORTA TU SOLIDARIDAD A LA DEMANDA EN MARCHA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

 

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLEMANTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

 

2020-06-01 PRIMEROS COMENTARIOS SOBRE EL RDL DEL INGRESO MÍNIMo VITAL

Comisión de gobierno de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía imprescindible ante la pandemia

Los 'comuns' plantean un decreto ley para agilizar la renta garantizada durante el coronavirus
El Gobierno garantiza la tramitación de los casos más urgentes de la RGC

TRÁMITES DE RENTA GARANTIZADA DE CIUTADANIA (COVID-19)

AVISO

El asesoramiento presencial sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía que se realiza los jueves de 17 a 19 horas en el local de la FAVB se suspende por cierre de dicho local como consecuencia de las restricciones de movilidad por el Covid-19.

En su lugar, se procede a realizar la asistencia por vía telematica escribiendo al email:

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadania

 

2020-02-28 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 26 "RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES SOL·LICITUDS", APARTAT 1

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO==>>

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LARGA LUCHA POR LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania


Barcelona, 11 de març de 2016

 

Secció: Economia - Laboral - Societat

Tot i valorar positivament les mesures contra la pobresa i la desigualtat aprovades pel Parlament

 

CCOO reclama la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania

 

El Parlament de Catalunya va debatre els dies 9 i 10 de març en un ple extraordinari sobre la pobresa diverses resolucions de mesures per a combatre la pobresa i la desigualtat a Catalunya. CCOO valora positivament l'aprovació de mesures importants, però lamenta la pèrdua d’una bona oportunitat per a implementar la Renda Garantida de Ciutadania com contempla l'Estatut de Catalunya del 2006 i com exigeixen les entitats i organitzacions socials a través de la ILP presentada al parlament en l'anterior legislatura.

CCOO valora positivament les mesures en temes laborals, com la derogació de la reforma laboral i per un treball digne, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el món laboral, la millora de la garantia juvenil, la inserció de les persones amb diversitat funcional així com el compromís d'assegurar més centres i habitatges a les dones víctimes de la violència masclista. Són positives també les mesures dirigides a la infància i l’educació, el desplegament en dos mesos del reglament de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència així com la dotació d'una consignació pressupostària per aquest desplegament, la implantació progressiva de la prestació econòmica per a la criança adreçada als infants de 0-17 anys, la recuperació durant el curs 2016-2017 dels ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar, la recuperació dels projectes comunitaris i el treball educatiu de l'entorn, el suport als centres públics, la reducció de les ràtios, però sobre tot l'increment de la partida per a beques menjadors per cobrir al 100% totes les sol·licituds i durant tot l'any, tant de primària com de secundària, i fins i tot en escoles de jornades lectives compactades,  a totes les famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l'Idescat.

Al mateix temps CCOO valora positivament la recuperació de la Renda Mínima d'Inserció com a un dret subjectiu, l'ampliació del pressupost per garantir el 100% de cobertura i la garantia del manteniment en el programa de RMI a totes les persones que han passat els 60 mesos de permanència.  

CCOO veiem un avanç en el reconeixement de les mesures per a assegurar una sanitat pública de qualitat universal i la determinació en un termini d'un mes de l'elaboració d'un pla per a revertir les retallades. També en les mesures contra la pobresa energètica, amb un pressupost, i les propostes en  temes d'habitatge en relació al reallotjament de famílies afectades i la lluita perquè ningú es quedi sense llar, com també en l'aprovació de diversos títols socials i ambientals de transport públic a través d'una tarifació especial per a col·lectius en risc, persones en atur, persones amb risc d'exclusió social, joves i estudiants i altres col·lectius previstos en la llei 21/2015. 

Entre les mesures aprovades introdueixen per la primera vegada les ajudes a les famílies refugiades a Catalunya, la demanda al govern central de la regularització de les persones en situació administrativa irregular i la prevenció de la recaiguda en la irregularitat de moltes persones. 

No és menys important que el parlament insti al govern a prendre mesures fiscals, la implementació de noves figures i la millora de les ja existents com ara l'impost de Successions, l’Impost de Patrimoni, l’Impost ambiental i el tram autonòmic de l'IRPF. 

Malgrat aquesta sèrie de mesures positives, considerem que les resolucions queden insuficients i moltes estan relacionades amb l'aprovació del pressupost del 2016. És lamentable que el Parlament no aprovés la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania contemplada en l'Estatut de Catalunya i és la demanda prioritària de les organitzacions socials per combatre de forma eficaç i racional la pobresa i per a assegurar la dignitat i l'autonomia de les persones. També és lamentable la manca de sensibilitat de la política vers la gent gran i la no derogació del copagament per a la dependència. 

CCOO reitera la seva demanda per a l'aprovació per part del Parlament i del govern de la Renda Garantida de Ciutadania i la derogació del copagament que afecta a les persones amb dependència i diversitat funcional. 

CCOO de Catalunya exigeix l'aplicació de la resolució del Parlament que insta al govern a reiniciar els contactes amb els agents econòmics i socials per establir les bases d'un diàleg social que permeti acordar les reformes i directius per fer possible un model de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment. També exigim la participació dels agents socials i econòmics en la Comissió de Seguiment dels acords aprovats pel Parlament de Catalunya.   

             

Responsable Polítiques Cohesió Social i del Món Àrab - CCOO de Catalunya

President CITE

 

http://www.ccoo.cat/noticia/199407/ccoo-reclama-la-implementacio-de-la-renda-garantida-de-ciutadania#.VuW2YscvWi4

Joomla templates by a4joomla