RECURSOS CONTRA LES DENEGACIONS DE L’ IMV PER PART DE INSS
SI L’INSS DICTA I NOTIFICA RESOLUCIÓ EXPRESA DENEGANT LA SOL·LICITUD DE L’ IMV
Contra la resolució expresa notificada per l’INSS s’ ha d’ interposar una reclamació prèvia en el termini de 30 DIES NATURALS a comptar des de el dia en que la resolució hagi estat notificada (article 71 apartats 1 i 2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social)
L’ INSS té un termini de 45 DIES NATURALS des de la presentació de la reclamació prèvia per contestar, si no contesta es considera denegada la reclamació prèvia per silenci administratiu negatiu (article 71 apartat 5 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Passats 30 dies naturals des de la notificació de la resolució de l’ INSS que denegui la reclamació prèvia o des de que hagin vençut els 45 dies, hi ha un termini de 30 DIES NATURALS per interposar una demanda judicial al Jutjat Social de la provincia corresponent a la Direcció de l’ INSS on s’ hagi fet la sol·licitud inicial de l’ IMV (article 71 apartat 6 i article 2 lletres o) i s) de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
SI L’INSS NO DICTA RESOLUCIÓ EXPRESA A LA SOL·LICITUD DE L’ IMV
Contra la denegació tàcita de l’INSS per silenci administratiu negatiu s’ ha d’ interposar una reclamació prèvia en el termini de 30 DIES NATURALS a comptar des de el dia en que hagin vençut els 3 MESOS (DIES NATURALS) de silenci administratiu negatiu (article 25 apartat 2 Reial Decret Llei 20/2020) des de la data de presentació de la sol·licitud inicial de l’ IMV. (article 71 apartats 1 i 2 de la Llei reguladora de la jurisdicció social)
L’ INSS té un termini de 45 DIES NATURALS des de la presentacioó de la reclamació prèvia per contestar, si no contesta es considera denegada la reclamació prèvia per silenci administratiu negatiu (article 71 apartat 5 de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Passats 30 DIES NATURALS des de la notificació de la resolució de l’ INSS que denegui la reclamació prèvia o des de que hagin vençut els 45 dies, hi ha un termini de 30 DIES NATURALS per interposar una demanda judicial al Jutjat Social de la provincia corresponent a la Direcció de l’ INSS on s’ hagi fet la sol·licitud inicial de l’ IMV (article 71 apartat 5 i article 2 lletres o) i s) de la Llei reguladora de la jurisdicció social).
Joomla templates by a4joomla