Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD ABONO COSTAS SENTENCIA REGLAMENTO LEY RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

Apelamos a vuestra solidaridad para contribuir a abonar dichas costas. Dichas aportaciones deben efectuarse al Nº de Cuenta de la Comisión Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicando finalidad “aportación costas sentencia” y el nombre de la entidad o persona solidaria.

Gracias por vuestra solidaridad. Seguiremos activos mas que nunca en la defensa de los derechos de la ciudadanía, especialmente de la personas más vulnerables.

Barcelona, julio 2022

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

2022-03-31 Recordatorio registrado en el Parlament actualización y solicitud reunión urgente IRSC

Recurso al TSJC sobre el reglamento de la ley RGC

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

¡Solidaridad!. Video Marea TV

 

Solicitud de oficio del Ingreso mínimo vital para los perceptores de la Renta garantizada de ciudadanía

 
 
 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, 27 D’ ABRIL DE 2017

1.- La finalitat

La RGC té com a finalitat “assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa” i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, així com superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació.

2. Possibles beneficiaris

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ ingressos o disposin d’ ingressos inferiors a la quantia de la RGC i incompatible amb la tinença de patrimoni -més enllà de l’ habitatge habitual-  per fer front als mínims d’ una vida digna.

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la RGC; els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit són els següents:

a) Els rendiments nets del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari i els rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica.

b) El patrimoni, llevat de l'habitatge habitual.

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es percebin de les administracions públiques, tindran el tractament que s’ indica als  posteriors  apartats  8  i  10.

 

3.- Dret subjectiu

La renda  garantida de ciutadania és un dret subjectiu , que consta de dues prestacions:

a.     Una prestació garantida i no condicionada.

b.     Una prestació complementària d’ inserció, condicionada al seguiment d’ un pla d’ inclusió social o d’ inserció laboral , i d’ incentivació per deixar la RGC. Serà de 150 euros mensuals.

4.- L’ IRSC, llindar de renda i import de la prestació al final del període d’ implementació de la RGC

Les quanties  de la Renda Garantida de Ciutadania, inclòs els 150 euros de la prestació complementària  d’ inserció, seran, al final de la seva implementació, les que s’ indiquen a la següent taula:

 

Import mensual

Import anual

% IRSC

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones o més

                   663,98

                   995,97

                1.095,97

                1.195,97

                1.208,44

                     7.967,73

                   11.951,60

                   13.151,60

                   14.351,60

                   14.501,28

100

150

165

180

182

 

L’ indicador de rendes de suficiència vigent en cada moment determinarà el llindar de la pobresa  com a requisit per accedir a la prestació econòmica de la RGC, i la quantia de la prestació econòmica de la RGC, pel que fa a una persona.

A nivell familiar o de nucli de convivència l’ indicador de suficiència serà igual a les quanties que al mateix nivell es fixen en concepte de RGC, i que han de ser  equivalents, en cada moment, al percentatge del IRSC.

5.- Entrada en vigor i efectivitat de la RGC

L’ inici de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania es produirà, d’ acord amb els següents apartats 6  i 7,  com a molt tard el 15 de setembre de 2017, que serà quan es produirà el traspàs dels beneficiaris actuals de la Renda Mínima d’ Inserció (que quedarà derogada) a la RGC, i hi tindran el dret a accedir  tots aquells ciutadans i ciutadanes de Catalunya que compleixin els requisits establerts legalment. La implementació de la RGC serà un procés de quatre anys i que finalitzarà l’ 1 d’ abril de 2020. En aquest procés, mai en cap cas, cap persona passarà a percebre menys del que percebia essent beneficiari de la RMI.

A les sol·licituds que es presentin en el termini de dos mesos des d’ el dia 15 de setembre de 2017, el dret a la prestació econòmica, si és el cas, tindrà efectes de 15 de setembre.  La manca de desplegament reglamentari no serà suficient per posposar l’ efectivitat de l’ entrada en vigor de la Llei i l’ efectivitat de la prestació econòmica.

6.- Desplegament de la RGC i periodificació

El desplegament de la RGC es preveu entre els anys 2017 i 2020. L’ univers de persones que hi tindran dret seran les que tinguin uns ingressos  inferiors als indicats a la taula posterior. Ara bé, s’ establirà un període transitori d’incorporació i d’ import de la prestació de la RGC, atesa la complexitat administrativa i de gestió. Així el desplegament de la llei serà gradual fins a la seva plena implantació l’ 1 d’ abril de 2020, essent el requisit de carència d’ ingressos inferior  d’ entre el 85% del principi (2017) i el 100% de l’ IRSC al final d’ aquest període.

El període de desplegament i implementació de la RGC serà entre els anys 2017 i 2020 ; per a cadascun dels períodes que s’ indiquen al següent quadre seran d’ aplicació el llindar de pobresa i la quantia de la RGC que s’ hi estableix, en funció de la persona o persones que formin part del nucli familiar o de convivència, i sempre en les quanties que es derivin del % del IRSC que estigui vigent en cada moment.

Membres llar familiar

RMI 2016

 

E/M       % IRSC

2017, 15 de setembre

85% RGC %IRSC

75 e/m fill

2018, 15 de setembre

91% RGC

94 e/m fill

2019, 15 de setembre

97% RGC   %IRSC

75  e/m fill

2020, 1 d’abril

 

100% RGC  %IRSC

1 adult

2 adult

3

4

5

6

424 ....64%

480 ....72%

534 ....80%

590 ....89%

625      94%

655      99%

  564........ 85%

  836....... 126%

  911........137%

  986....... 148%

1.061.......160%

  604........ 91%

  896....... 135% 

  971........146% 

1.046.......157% 

1.121.......169% 

 644.....      97%

 956.....    144% 

1.031....    155% 

1.106....    166% 

1.181....    178%. 

664.........100%

996.........150%

1.096......165%

1.196......180%

1.208......182%, topall màxim

 

Una Comissió de Govern integrada per representants de l’ Administració de la Generalitat  i amb la participació agents socials, econòmics i entitats del tercer sector, serà l’ encarregada de l’ avaluació, control i seguiment del desplegament de la RGC; també analitzarà l’ evolució dels expedients, el comportament de la demanda i els efectes sobre el mercat de treball, el possible efecte crida que s’ hagi pogut produir,  així com la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població, amb especificació, si és el cas,  del seu caràcter complementari sobre rendes de treball, sobre altres prestacions públiques,  etc., i tenint en compte les característiques personals i familiars del titulars i beneficiaris; també avaluarà la suficiència econòmica de la prestació de la RGC per garantir una vida digna a les persones i famílies que ho necessitin.

El Govern, en el quart trimestre de 2018,  presentarà al Parlament de Catalunya un Informe sobre la posta en marxa i l’ efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei.

7.- Compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable i la seva implementació

1. La compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball a temps parcial amb  quanties inferiors al quadre de l’ apartat anterior, es produirà de forma progressiva entre l’ 15 de setembre de 2017 i l’ 1 d’ abril de 2020, de forma que a l’ inici    -15 setembre 2017-  només tindran dret a la compatibilitat  les rendes de treball derivades dels contractes de treball a temps parcial existents en aquesta data,  en els nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

En el cas de compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, derivades de contracte a temps parcial, de nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills, durant la fase de transitorietat,  la segona persona del nucli familiar o de convivència només tindrà dret a 100 euros mensuals.

A partir de l’ 1 d’ abril de 2020  es generalitzarà la compatibilitat de la RGC i les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable, dels contractes de treball a temps parcial existents en el moment d’ entrada en vigor de la RGC, sense perjudici del que s’ estableix als següents apartats  2,   3  i  4  següents.

2. Les persones que accedeixin a la RGC a partir de 15 de setembre de 2017 des de la condició de beneficiaris de la Renda Mínima d’inserció, i que ja estiguin compatibilitzant la RMI amb rendes de treball a temps parcial,  tindran dret a compatibilitzar la RGC amb les rendes de treball  derivades del contracte a temps parcial que tinguin d’ acord amb els paràmetres establerts a l’ anterior apartat 6, i no els hi serà d’ aplicació el requisit de ser nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

3. A partir de 15 de setembre de 2017, si una persona beneficiària de la RGC signa un contracte a temps parcial, en el cas que les rendes de treball que s’ en derivin siguin inferiors a la quantia de la RGC, serà compatible amb la percepció de la prestació econòmica de la RGC en la quantia necessària per arribar a la quantia de l’indicador de suficiència de rendes, vigent en cada moment.

4. La mateixa compatibilitat s’ aplicarà a les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial signats amb posterioritat a 15 de setembre de 2017, encara que no es tracti d’ una persona beneficiària de la RGC.

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no podrà ser objecte d’ increment com a conseqüència d’ una reducció del temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps parcial,  excepte si es produeix com a conseqüència de raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic , organitzatiu o productiu.

 

8.-  Revisió del conjunt de prestacions del Mapa de Prestacions socials de Catalunya

En aquest període  transitori, i a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, es revisarà  el conjunt de les prestacions econòmiques i de serveis  existents a l’ ‘ efecte de portar a terme la necessària racionalització  i simplificació de prestacions existents en l’ actualitat. Aquesta revisió es portarà a terme, també, en el sí de la Comissió a la que es refereix l’ anterior apartat  6.

A l’inici seran compatibles amb la percepció de la RGC, i no computaran com a ingressos a l’efecte de determinar el llindar econòmic, totes les prestacions finalistes com: dependència, beques escolars de menjador i transport, prestacions d’ urgència per evitar desnonaments, beques públiques per a estudiar (universitat, batxiller), i aquelles que puguin existir o es puguin establir amb la finalitat explícita de suplementar la RGC.

 

9.- La prestació complementaria

1. La prestació complementària tindrà com a finalitat la inclusió social o laboral. Serà avaluable periòdicament, de forma individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme activitats del seu pla  de treball.

La prestació complementària es percebrà des de l’ inici, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, i serà objecte de revisió cada dotze mesos.

L’ incompliment per les administracions competents de l’ obligació de proposar el  corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social, no podrà comportar la pèrdua de la prestació econòmica.

Si l’incompliment és imputable a la persona beneficiaria de la RGC,  es retirarà aquesta prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar passats 12 mesos, independentment de l’ existència o no de Plans per la inserció laboral o social.

2. En el cas que un beneficiari de la RGC  trobi un lloc de treball, a temps complert,   continuarà rebent aquesta prestació complementària durant 6 mesos.

 

10 .- Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte a ajuts i prestacions estatals d’atur o de pensions dels sistema de Seguretat Social.

1.- Les persones beneficaries d’ una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del sistema de la Seguretat Social tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat.

La quantia de la prestació complementària serà la que es derivi de l’ aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que s’ estableixen a l’ anterior apartat 6, i serà la necessària per arribar a la quantia de la RGC vigent en cada moment.

Seran causes d'extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:

a) Deixar d'ésser pensionista de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social.

b) Ésser usuari o usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga, en les condicions que s'estableixin per reglament, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb fons públics.

2.- Les persones beneficiaries de prestacions estatals d’ atur o d’ ajuts econòmics vinculats al Programa d’ activació per l’ ocupació i al Programa de requalificació professional per a persones que esgotin prestacions atur, només pel cas que siguin en quantia inferior a la RGC i durant el temps que es percebin, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

3.- Les persones beneficiaries de prestacions contributives de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, en quantia inferior a la RGC, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

11.- La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors

La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors atès que els imports per aquesta prestació no tributen en l’impost de la renda de persones físiques.

12.- Obligacions dels poders públics i especialment del Govern de portar a terme les polítiques actives  necessàries i les actuacions per desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació

Els poders públics i en especial el govern de la Generalitat destinaran els recursos necessaris perquè es duguin a terme les polítiques actives necessàries vinculades als plans d’ inserció i d’ inclusió. Aquests recursos han de facilitar itineraris, accions i serveis d’ inclusió i integració social per a les persones que necessitin acompanyament i suport de caràcter social.

13.- Requisit de residència a Catalunya

D’ entre els requisits  per a ser beneficiari de la prestació, s’ exigirà la residència continuada i efectiva a Catalunya per un període no inferior, continuat i no interromput de 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació. En el marc de la Comissió a la que fa referència l’anterior apartat 6,  s’ analitzarà el possible impacte de l’ efectivitat de la RGC i, en el cas que s’ hagi produït un “efecte crida”  -que s’ haurà de constatar amb un increment de com a mínim un ......% de nous beneficiaris de la RGC, com a recent censats a Catalunya-  , es podrà ampliar el requisit  la residència prèvia fins a un total de 36 mesos.

14.-  Una llar només podrà donar dret a un sol expedient de prestació, llevat els casos que reglamentàriament es determinin.

15.-  El rebuig d’ una feina adequada comporta la pèrdua de la prestació i una condició per accedir a la prestació és que no s’ hagi rebutjat una oferta de feina adequada en el darrers sis mesos previs a la sol·licitud.

16 .- Aquest Acord és entre el govern i la comissió promotora, i es traslladarà a la Ponència del Parlament perquè s’ incorpori en el text de la llei.

 

 

Joomla templates by a4joomla