Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar

 

2022-09-16 Reunión con los grupos Parlamentarios para actualizar el IRSC

CONTINUA LA

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD ABONO COSTAS SENTENCIA REGLAMENTO LEY RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA

Apelamos a vuestra solidaridad para contribuir a abonar dichas costas. Dichas aportaciones deben efectuarse al Nº de Cuenta de la Comisión Promotora RGC:

ES47 3025 0001 1714 3351 6817

Indicando finalidad “aportación costas sentencia” y el nombre de la entidad o persona solidaria.

Gracias por vuestra solidaridad. Seguiremos activos mas que nunca en la defensa de los derechos de la ciudadanía, especialmente de la personas más vulnerables.

Barcelona, julio 2022

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

RELACIÓN APORTACIONES SOLIDARIAS COSTAS SENTENCIA RECURSO AL REGLAMENTO LEY RGC

Gracias a la solidaridad de 27 personas y organizaciones cívicas y sociales, desde el 24 de julio hasta finales de agosto, se ha recogido 1.650 euros, es decir, el 55% de las costas. Relanzamos a partir de hoy la campaña para alcanzar los 3.000 euros de las costas.

2022-03-31 Recordatorio registrado en el Parlament actualización y solicitud reunión urgente IRSC

Recurso al TSJC sobre el reglamento de la ley RGC

2021-05-21 IMPORTANTE SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 28 DE BARCELONA FAVORABLE A LA DEMANDA DE DANIEL CEDRUN

¡Solidaridad!. Video Marea TV

 

Solicitud de oficio del Ingreso mínimo vital para los perceptores de la Renta garantizada de ciudadanía

 
 
 

COMUNICAT
El 11 de març de 2020 la Direcció General d'Economia social va emetre una resolució estimatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania el passat 10 de febrer de l'any en curs en la qual se sol·licitava: “la informació pública del compliment de la Disposició addicional sisena. Informe General d'avaluació, de la llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, que estableix:
"L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre l'avaluació de la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica."
Entenem que en la data d'aquesta sol·licitud l'informe d'avaluació hauria d'estar confeccionat. En el cas de no estar finalitzat sol·licitem el compliment urgent del que disposa la llei 14/2017.
En l'Annex de la Resolució de la DGES es diu:
ANNEX:
Li comuniquem que la DGESTSC no ha elaborat encara l’Informe general d'Avaluació de la llei 14/2017 de la RGC.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol de la Renda garantida de ciutadania estableix el següent:
Disposició addicional Sisena
Informe general d'avaluació
L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
D’altra banda, en relació amb l’informe d’aplicació i efectivitat que estableix la DA7 de la Llei 14/2017,
Disposició addicional Setena
Informe d'aplicació i efectivitat
El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de 2018, un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els dotze primers mesos de vigencia d'aquesta llei.
el Govern de la Generalitat el va presentar al Parlament dins del quart trimestre de 2018. Aquest informe ja incloïa els 12 primers mesos de vigència d’aquesta Llei.
En aquests moments, s’està treballant en els objectius, metodologia, recollida i anàlisi de dades que ha de contenir aquest informe general d’avaluació per tot l’any 2019.
Aquest informe, un cop finalitzat s’haurà d’analitzar i aprovar per la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania, tal com estableix la governança de la Llei 14/2017.
Valoració de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania:
Davant el dels greus incompliments en la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per la DGES que ha donat lloc a tres mocions aprovades pel Parlament de Catalunya en què es mandata a el govern de la Generalitat revisar la gran majoria de sol·licituds de la prestació de la RGC denegades fins a la data (mocions de 22 novembre de 2018, 30 maig 2019 i 6 de febrer 2020). Davant l'el greu incompliment de la resolució de la Comissió de Garantia de el Dret a l'Accés a la Informació Pública (GAIP) 114/2019, davant el qual es va registrar recentment un requeriment de compliment d'aquesta resolució, prèvia a l'exercici d'altres accions davant els tribunals. Davant les dades estadístiques i empírics que denuncien el greu increment de la pobresa segons la taxa Arope i de la taxa de privació material severa, de el 5% el 2017, a l'6,5% el 2018, en plena vigència d'aplicació de la llei 14 / 2017 (veure dades IDESCAT):
Esta resolució reitera la ineficiència de la DGES en la gestió de les obligacions que estableix la llei 14/2017 i la no transparència en l'actual conjuntura política a Catalunya (debat projecte pressupostari per al 2020).
Enviem aquesta informació a les xarxes, mitjans de comunicació i grups parlamentaris, a efectes d'exercir les iniciatives que corresponguin en cada àmbit per exigir a la DGES el ple compliment de la disposició addicional setena de la llei 14/2017
Barcelona 18 de març 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Joomla templates by a4joomla