Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  IMV+RGC

PARA DEFENDER LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y SU PLENA IMPLEMENTACIÓN
POR EL DERECHO DE LAS PERSONAS VULNERABLES
APORTA TU SOLIDARIDAD A LA DEMANDA EN MARCHA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLAMENTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN APROBACIÓN MOCION ACTUALIZACIÓN IRSC, Y DE LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

 

(1) Adjuntamos varios documentos de interés para conocer y valorar las dificultades encontradas en la recta final de la enmienda, junto con los links de las intervenciones de los grupos parlamentarios en la sesión del viernes 7 de febrero sobre el debate y votación a la enmienda al art 7 de la ley RGC:

 

1) Esmena registrada el 17 de setembre a l'art 7;

2) Acta reunió de la Comissió de govern de 30 de setembre, pág 6 a 9;

3) Carta activistes socials als grups parlamentaris;

4) Carta d'urgència de 4 febrer 2020 subscrita pels representants de la Comissió Promotora RGC sobre el nou redactat abans del seu debat i votació.

 

(2) Intervencion Vidal Aragones, Subgrup CUP:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,5328

Intervenció Noemi del Carrer, Grup Ciutadans:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,5965

Intervenció Raul Moreno, Grup PSC:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,6604

Intervenció Catalunya en Comu Podem:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,7232

Intervenció Rut Ribas, Grup ERC:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,7764

Intervenció Saloua Laouaji Faridi. JuntsxCat:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,8387

Intervenció Santi Rodriguez, Subgrup PP:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,8983

Crida a la votació:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,9408

Recompte votació:

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:CLIP:0:::5:P5_ID_VIDEO_FRAGMENT,P5_POSICIO:12757611,9683

 

 

 

CARTA D'URGÈNCIA ALS GRUPS PARLAMENTARIS QUE VAN REGISTRAR ESMENA A L'ARTICLE 7 DE LA LLEI RENDA GARANTIDA CIUTADANIA DEL 17 DE SETEMBRE 2019

 

Apreciades/ats  Sres/ors

Hem conegut aquesta darrera redacció de l'apartat 4 d'el qual destaquem el següent redactat, i les frases en negreta:“Tampoc es computaran com a ingressos per a determinar el llindar econòmic els ajuts econòmics no regulars i puntuals per part de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, inferiors a dues vegades l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya, i que siguin degudament acreditats.

Establir que els ajuts familiars durant el període de carència d'ingressos (dos mesos) han de tenir caràcter no regular i puntual, significa limitar aquestes ajudes a un sol mes, perquè en el cas de realitzar-se en cadascun dels dos mesos pot ser interpretat com regular i per tant motiu de denegació.

D'altra banda, en l'últim redactat de l'esmena que coneixem s'establia el límit de la quantia de l'ajuda en tres vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, és a dir 1.992 euros. Al reduir aquesta quantia a 2 vegades d’aquest indicador, és a dir 1.328 euros, i no poder ser regular, pot interpretar-se que l'ajuda màxima que es podria rebre en el període de carència de dos mesos és de 1.328. Vostès creuen que una família vulnerable de cinc membres pot sobreviure durant aquest període de carència amb 1.328 euros d'ajuda familiar?

La Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania està absolutament en contra d'aquesta nova redacció perquè suposa lliurar a el Govern de la Generalitat la facultat d'interpretar de manera restrictiva el dret d'accés a la Renda Garantida de Ciutadania.

Aquest nou redactat té un sentit totalment oposat a l'esmena de la Comissió Promotora d'RGC que va ser posteriorment registrat pels grups parlamentaris esmentats.

Sol·licitem que es mantingui a votació el següent redactat:

Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania

d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya.

No es compatibilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat i que es percebin per part de familiars fins a segon grau de  consanguinitat o afinitat, ni les prestacions per aliments. En el cas  dels ingressos familiars que compleixin els requisits indicats no podran triplicar l’import de la renda garantida que es tingui dret a percebre. La lliberalitat d’aquests ingressos haurà de justificar-se a través d’una Declaració jurada de la persona sol.licitant de la renda garantida de ciutadania.

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant dos mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació.

Barcelona, 4 febrer 2020

Signen en representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadanía:

 

Sixte Garganté Petit , Diosdado Toledano González

 
COMUNICADO
 
Hoy 1 de febrero de 2020, en el local de la PAH de Barcelona, a partir de las 10 horas ha tenido lugar el encuentro de la PAH, Alianza Pobreza Energética (APE) y Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía con el relator de pobreza de la ONU Sr. Philip Alstom.
 
Con la presencia de activistas y personas afectadas por desahucios, corte de suministros, o que han sufrido la denegación injusta de la solicitud de prestación de la RGC ha transcurrido la asamblea.
 
Junto a los informes de cada movimiento social, las personas asistentes han solicitado asesoramiento o han intervenido para denunciar la vulneración de sus derechos.
 
Por la Comisión Promotora de la Renta garantizada de Ciudadanía su representante Diosdado Toledano ha entregado un informe documentado al relator de la ONU sobre el incumplimiento de la ley RGC, y se ha efectuado un breve resumen oral de dicho informe.
 
Joan Llambrich ha intervenido al final para denunciar la lentitud y dificultades para presentar las denuncias frente a extinciones o denegaciones de la solicitud de RGC, indefensión que es aprovechada por el departamento de Treball y la DGES de la Generalitat para denegar masivamente las solicitudes. También ha entregado al relator documentación al respecto.
 
Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía
 

1.- Documento entregado por la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía al relator sobre pobreza de la ONU, Sr. Philp Alstom, donde se denuncia incumplimientos de la ley RGC

2020-02-01-Informe_para_relator_ONU.pdf

 

2.- Declaración del relator sobre pobreza de la ONU tras su periplo por el estado español para conocer la situación social

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.pdf

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

 

 

 

 

Resolució 114/2019, de 28 de febrer
Número d’expedient de la Reclamació: 34/2019
Administració reclamada: Direcció general d’Economia social, el Tercer sector, les Cooperatives i
l’Autoempresa. Departament de Treball, Afers socials i Famílies.
Informació reclamada: Diverses dades sobre l’aplicació de la Renda garantida de ciutadania.
Sentit de la Resolució: Estimació
Resum: Els recursos han de ser congruents amb la sol·licitud de la que deriven, congruència que
vincula també la Reclamació formulada en relació amb els recursos indicats. Amb una resolució com
la indicada al paràgraf anterior el que resulta del tot incongruent i contrari a l’ordenament jurídic és el
seu annex, en la mesura que porta materialment a terme un lliurament només parcial de la informació
sol·licitada i estimada per la resolució;

 

COMUNICADO
 

Ante la próxima presentación por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña del proyecto de presupuestos
para 2020, y su consiguiente tramitación parlamentaria, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) hemos registrado hoy viernes 17 de enero en el Parlamento de Cataluña una carta dirigida a Presidente de Parlamento y los grupos parlamentarios, en la que se solicita la actualización del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), congelado desde 2010.

En la propia ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, en la disposición final segunda, apartado 2
establece que la ley de presupuestos de la Generalidad debe fijar la cuantía de este indicador
(IRSC).

Desde la aprobación de la ley RGC el 12 de julio 2017 han transcurrido más de dos años sin que se haya podido cumplir el mandato de la ley RGC respecto de la actualización del IRSC.

Esperamos que en la actual tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario de la Generalitat se
cumpla la ley de la RGC y se actualice el IRSC.

Adjuntamos la documentación registrada con las firmas de apoyo:

 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

 

 

 

Joomla templates by a4joomla