Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  IMV+RGC

PARA DEFENDER LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y SU PLENA IMPLEMENTACIÓN
POR EL DERECHO DE LAS PERSONAS VULNERABLES
APORTA TU SOLIDARIDAD A LA DEMANDA EN MARCHA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLAMENTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

CARTA D'URGÈNCIA AL PARLAMENT DE CATALUNYA

 

 

Davant la sessió de Ple de Parlament de demà 24 d'abril, on es debatrà i votarà el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, així com la corresponent Llei d'acompanyament, i la ronda de contactes amb els grups parlamentaris anunciada pel govern de la Generalitat per avui dijous 23 d'abril, sol·licitem amb caràcter d'URGÈNCIA a tots els grups parlamentaris que procedeixin a modificar aquest projecte pressupostari per donar ple compliment a el dret de les persones vulnerables a la Renda Garantida de Ciutadania. En aquest sentit els proposem:

1.- Incrementar la partida pressupostària prevista per a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania fins al 4% de l'pressupost total, reivindicació que els va ser plantejada el passat 16 de desembre a la reunió de la delegació de moviments socials amb els grups parlamentaris.

Les raons per complir aquest objectiu són:

- La quantitat pressupostada de 380 milions d'euros per al 2020 són aproximadament 40 milions més que en l'exercici tancat de 2019. Sobre la totalitat de l'pressupost de 2017 suposa l'1%.

- A 15 de desembre de 2019 només s'han beneficiat de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania 76.000 persones (32.167 expedients), i de l'complement de la RGC amb pensions no contributives, etc., 46.672 persones, sumant un total de 124.000 persones beneficiàries. L'última dada publicada a l'abril 2020 de persones beneficiàries de RGC i complements només s'incrementa en 3.000 persones més, fins a un total de 127.000 persones beneficiàries (l'1,67% població de Catalunya).

- Les últimes dades d'IDESCAT sobre la taxa de privació material severa en la població de Catalunya és de l'6,5%, fet que suposa un notable increment sobre el 5% el 2017. És a dir, prop de mig milió de persones a Catalunya pateixen en l'actualitat extrema pobresa i vulnerabilitat, situació que pot superar-se si se'ls reconeix el seu dret a la RGC i la prestació corresponent. D'altra banda, un important segment de la població en risc de pobresa que segons l'indicador AROPE afecta més de 1,8 milions de persones a Catalunya, el 24,7%, també hauria de superar aquesta situació de vulnerabilitat amb l'aplicació de el dret a la RGC. Per complir plenament amb la llei de la Renda Garantida de Ciutadania la partida pressupostada hauria d'ascendir com a mínim a el 4%, percentatge una mica menor que el 4,3% dels pressupostos a Euskadi per la Renda Garantia d'Ingressos que ha permès una notable millora de els índexs de pobresa en aquesta comunitat.

- Davant la perspectiva imminent d'un ràpid increment de la pobresa a Catalunya com a conseqüència dels efectes econòmics i socials de la Pandèmia, és necessari i urgent dotar la partida pressupostària dels recursos necessaris per preveure i atendre aquestes necessitats extraordinàries.

2.- Actualitzar l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) congelat des de 2010, tal com estableix la llei 13/2006, i en compliment de la moció aprovada en la sessió parlamentària de 6 de febrer per a l'actualització d'aquest indicador amb l'IPC acumulat a Catalunya des de principis de 2010 fins 2020.

Finalment, davant la situació d'emergència social i amb l'objectiu d'evitar un agreujament de la pobresa a Catalunya, exigim un escurçament dràstic en els terminis de sol·licitud i resolució administrativa de la prestació, així com aplicar àmpliament el criteri d'excepcionalitat recollit en l'apartat 3 de l'art 7 de la llei de la RGC davant les circumstàncies extraordinàries que representa la present pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials.

Esperem una resposta positiva a aquestes peticions i que el compliment de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania sigui plenament efectiva. Mes que mai els principis de solidaritat, fraternitat i humanitat amb els més vulnerables han de guiar l'acció dels representants de la sobirania popular. No defrauden l'esperança de les persones més vulnerables i actuïn en conseqüència. Uns pressupostos que donin l'esquena a les necessitats de les persones mai seran aceptables.

Barcelona, 23 abril 2020

COMISSIÓ PROMOTORA RENDA GARANTIDA CIUTADANÍA

 

 

 
 

CARTA A LA CIUDADANIA DE CATALUÑA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DEBE ACTUALIZARSE EL INDICADOR DE RENTA DE SUFICIENCIA DE CATALUÑA (IRSC) E IMPLEMENTAR SIN RESTRICCIONES LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

 

 

 

 

El relator de la pobreza de la ONU Sr. Philip Alsthom tras su visita a Cataluña y otras comunidades de España denunció en su informe la grave situación de pobreza que afecta a las personas y familias vulnerables en el conjunto del país.

Los últimos datos que se disponen de IDESCAT muestran un incremento de la tasa de privación material severa en Cataluña del 5% en 2017 al 6,5% en 2018, también de la tasa de población en riesgo de pobreza (AROPE) hasta el 24,7%. Hemos de tener en cuenta que a partir del 15 de septiembre de 2017 se inició la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y por consiguiente superar, como mínimo, la situación de pobreza severa en Cataluña.

Ante la constatación que la implementación de este derecho no se está realizando adecuadamente, el Parlamento en Cataluña ha aprobado reiteradamente, hasta en tres ocasiones, mociones que obligan a revisar las solicitudes denegadas (la gran mayoría) de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

El 6 de febrero de 2020 el Parlamento de Cataluña aprobó una moción que mandata actualizar el IRSC en base al IPC de Cataluña acumulado durante el periodo que ha estado congelado (desde enero de 2010 hasta la actualidad).

La actualización de dicho indicador evitaría la exclusión de sectores de la población vulnerable a diversas prestaciones sociales y permitiría recuperar el poder adquisitivo de estas, también de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Para que esta moción sea efectiva es necesario enmendar la disposición adicional 18 del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña de 2020.

La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía apelamos a los grupos y subgrupos parlamentarios a apoyar las enmiendas que se hayan presentado para actualizar el IRSC con el incremento del IPC de Cataluña acumulado desde 1 de enero 2010. Creemos que es una acción coherente con la moción aprobada y un acto de responsabilidad con la ciudadanía de Cataluña, actualizando y reforzando su protección social, con mayor urgencia ante los graves efectos económico-sociales que la pandemia del Covid-19 tendrá sobre la población en riego de pobreza en Cataluña y los nuevos sectores que puedan verse afectados.

Llamamos a la ciudadanía a estar alerta, exigir la actualización del IRSC, el cumplimiento de las resoluciones que obligan a revisar las solicitudes denegadas, y hacer cumplir plenamente la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, acortando el plazo de resolución administrativa, agilizando su tramitación y garantizando la plena transparencia de su gestión administrativa.

Barcelona 24 de marzo 2020

 

Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

 

COMUNICAT
El 11 de març de 2020 la Direcció General d'Economia social va emetre una resolució estimatòria a la sol·licitud d'informació pública registrada per la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania el passat 10 de febrer de l'any en curs en la qual se sol·licitava: “la informació pública del compliment de la Disposició addicional sisena. Informe General d'avaluació, de la llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, que estableix:
"L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre l'avaluació de la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica."
Entenem que en la data d'aquesta sol·licitud l'informe d'avaluació hauria d'estar confeccionat. En el cas de no estar finalitzat sol·licitem el compliment urgent del que disposa la llei 14/2017.
En l'Annex de la Resolució de la DGES es diu:
ANNEX:
Li comuniquem que la DGESTSC no ha elaborat encara l’Informe general d'Avaluació de la llei 14/2017 de la RGC.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol de la Renda garantida de ciutadania estableix el següent:
Disposició addicional Sisena
Informe general d'avaluació
L'Administració de la Generalitat ha d'elaborar anualment un informe general d'avaluació de l'aplicació d'aquesta llei. Aquest informe ha de permetre avaluar la taxa de cobertura de la prestació i la seva suficiència econòmica.
D’altra banda, en relació amb l’informe d’aplicació i efectivitat que estableix la DA7 de la Llei 14/2017,
Disposició addicional Setena
Informe d'aplicació i efectivitat
El Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya, dins el quart trimestre de 2018, un informe sobre l'aplicació i l'efectivitat de la renda garantida de ciutadania durant els dotze primers mesos de vigencia d'aquesta llei.
el Govern de la Generalitat el va presentar al Parlament dins del quart trimestre de 2018. Aquest informe ja incloïa els 12 primers mesos de vigència d’aquesta Llei.
En aquests moments, s’està treballant en els objectius, metodologia, recollida i anàlisi de dades que ha de contenir aquest informe general d’avaluació per tot l’any 2019.
Aquest informe, un cop finalitzat s’haurà d’analitzar i aprovar per la Comissió de govern de la renda garantida de ciutadania, tal com estableix la governança de la Llei 14/2017.
Valoració de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania:
Davant el dels greus incompliments en la implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per la DGES que ha donat lloc a tres mocions aprovades pel Parlament de Catalunya en què es mandata a el govern de la Generalitat revisar la gran majoria de sol·licituds de la prestació de la RGC denegades fins a la data (mocions de 22 novembre de 2018, 30 maig 2019 i 6 de febrer 2020). Davant l'el greu incompliment de la resolució de la Comissió de Garantia de el Dret a l'Accés a la Informació Pública (GAIP) 114/2019, davant el qual es va registrar recentment un requeriment de compliment d'aquesta resolució, prèvia a l'exercici d'altres accions davant els tribunals. Davant les dades estadístiques i empírics que denuncien el greu increment de la pobresa segons la taxa Arope i de la taxa de privació material severa, de el 5% el 2017, a l'6,5% el 2018, en plena vigència d'aplicació de la llei 14 / 2017 (veure dades IDESCAT):
Esta resolució reitera la ineficiència de la DGES en la gestió de les obligacions que estableix la llei 14/2017 i la no transparència en l'actual conjuntura política a Catalunya (debat projecte pressupostari per al 2020).
Enviem aquesta informació a les xarxes, mitjans de comunicació i grups parlamentaris, a efectes d'exercir les iniciatives que corresponguin en cada àmbit per exigir a la DGES el ple compliment de la disposició addicional setena de la llei 14/2017
Barcelona 18 de març 2020
Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

Resolución de 03/11/2020 de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector y
las Cooperativas por la que se estima totalmente la solicitud de acceso a la información
pública con código de trámite 5K9N5YQBS (EXI_2020_EXP_SIP001SOLC_00004044).

Joomla templates by a4joomla