Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC)

Web informativa de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía

ACTA Nº 216 – 19/04/2023

Ordre del dia:
1.- Aplicació increment 8% prestació RGC
2.- Valoració resposta Direcció General Prestacions socials a sol·licitud informació pública
3.- Convocatòria 1r de Maig
4.- Llei estatal habitatge
5.- Diversos