Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania   23/05/2018

ACTA N º 118

 

Assisteixen a la reunióJosep Busquets, Stella Demonte, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Ramón Franquesa, Antonio Fuertes, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, Roberto Salas, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano, Xan Da Torre i Santiago Torras. Justifiquen absència: Francesc Arnau, Assumpta Barbens, Daniel Bejar, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Enriqueta Durán, Albert Escofet, Nuria Farrús, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Manel Navarro, Tamara Ruiz, J.Ll. Sabaté i Alberto Samidey. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions diverses. mocions ajuntaments

2.- Situació la implementació de la RGC després de la formació del nou govern de la Generalitat i proposta.

3.- Iniciatives i propostes

4.- Curs formació per assessores / és RGC

5.- Agenda actes informatius

6.- Trobada amb advocat JJ.Pomar Lafont i informació iniciativa judicial

 

1.- Informacions. Mocions ajuntaments.

Reunió entre representants de CCOO, Col·legi Oficial Treball Social, i UGT, amb una representació de la Comissió Promotora de la RGC

S'informa de la reunió sol·licitada a la Comissió Promotora de la RGC per les entitats CCOO, Col·legi Oficial Treball Social i UGT. Aquesta reunió va tenir lloc el dimarts 22 de maig a la seu de CCOO. Per la Comissió Promotora van assistir Ramon Franquesa i Diosdado Toledano (es va justificar absència de Sixto i Neus per raons d'agenda), per part de CCOO Toni Mora, pel Col·legi Mercè Civit i per UGT Enriqueta Duran. El mateix dia al matí Sixto, Ramon i Diosdado van preparar la reunió i les propostes a presentar.

Després de l'exposició de motius per part dels representants de CCOO, Col·legi i UGT per sol·licitar la reunió, i l'aportació d'algunes dades sobre l'estat dels complements de prestacions socials de l'estat, la delegació de la Comissió promotora va respondre amb la crítica de la mala gestió del Departament: incompliment silenci positiu, denegacions injustes, i opacitat en la informació. Les denúncies registrades per la Comissió Promotora davant del Parlament, van donar com a resultat les resolucions aprovades pel Parlament el passat 3 de maig. La delegació de la Comissió Promotora expressa la seva voluntat de superar els desencontres produïts, i proposa a aquestes entitats les següents accions:

- Reunir-se regularment amb la representació de la Comissió Promotora, després de cada reunió de les entitats amb el Departament en el marc de la pre-comissió de seguiment, per facilitar la informació i valorar-la.

- Facilitar a la Comissió Promotora els esborranys del reglament de la llei, perquè aquesta, a través de les persones que van participar en la negociació i redacció de la llei (Sixto i Diosdado) puguin aportar les propostes necessàries perquè el reglament sigui coherent amb la llei RGC, i evitar que es converteixi en un instrument per desvirtuar i incomplir aspectes de la implementació de la llei.

- Exigir al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura d'un document on es comprometi a no aplicar el silenci negatiu a les sol·licituds de complements que estiguin pendents de resolució a l'espera de la finalització de les negociacions entre el Departament i el govern d'estat sobre l'encaix i compatibilitat entre aquestes prestacions i la RGC. En cas contrari, es produiria una indefensió del dret al recurs d'alçada de les persones sol·licitants del complement.

En resposta a aquestes propostes, la representant d'UGT proposa la seva disponibilitat no només a reunir-se després, sinó també abans, amb l'objectiu de preparar la reunió.

Per part del representant de CCOO expressa que no pot comprometre de moment i que traslladarà aquestes propostes als seus òrgans de direcció.

A la sol·licitud dels representants de la Comissió Promotora de donar un termini per rebre la resposta a les propostes presentades, el representant de CCOO expressa que no pot comprometre a posar una data.

A la petició de Ramon per la Comissió Promotora de redactar una breu acta amb les conclusions de la reunió, la representació de les entitats no l'estima convenient.

A la petició formulada a la representant d'UGT que ens faciliti l'últim document de dades del mes d'abril, aquesta es compromet a facilitar-los.

Després d'aquesta informació i la corresponent valoració es proposa post-posar l'enviament de la carta recordatori a aquestes entitats, a l'espera de la seva resposta a les peticions realitzades en un temps raonable.

 

Informació de la reunió del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb Marea Pensionista

Ramon Franquesa informa del resultat d'aquesta reunió, on a petició del Departament es va abordar la informació sobre la gestió dels complements de pensions no contributives en el marc de la llei de la RGC.

Per part de la representació de la Marea Pensionista es va comunicar als responsables del Departament dels greus incompliments observats en l'aplicació de la llei, així com el ple suport de Marea Pensionista a la Comissió Promotora de la RGC en la seva defensa del compliment de la totalitat de la llei de la RGC.

 

Mocions ajuntaments de Catalunya

S'informa que tres nous ajuntaments Castellar del Vallès, Roda de Berà i Terrassa han aprovat mocions en suport compliment de la llei de RGC. Fins a la data són 17 ajuntaments més la Diputació de Barcelona

S'agraeix de nou a tots ells aquesta iniciativa de suport.

 

2.- Situació implementació de la RGC després de la formació del nou govern de la Generalitat i proposta.

En el debat d'investidura del nou President de la Generalitat es van produir diverses intervencions que van al·ludir a l'incompliment de la llei de la RGC, els problemes en la seva gestió, així com els compromisos per fer realitat el seu compliment.

La formació del nou govern, on es manté l'estructura de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, i es nomena conseller al Sr. Chakir el Homrani, el qual va participar en els treballs de ponència en l'anterior legislatura, obren un nou escenari per fer possible l'aplicació de les resolucions aprovades en el ple del Parlament de 3 de maig, i la implementació plena de la llei de la RGC.

Amb l'objectiu d'establir un diàleg fructífer per al compliment de la llei de la RGC es proposa sol·licitar una reunió amb el conseller Chakis el Homrani.

 

3.- Iniciatives i propostes

- S'informa del progressiu esgotament de l'estoc de guies informatives de la RGC i es proposa una nova edició 500 català i 500 castellà en un format de paper més senzill (model guies editada per USOC)

- Es proposa preparar una roda de premsa o entrevistes amb mitjans, amb les persones afectades per incompliment de la llei que han expressat la seva disponibilitat a denunciar la seva situació als mitjans de comunicació. Prèviament es convocarà a aquestes persones a una reunió amb representants de la Comissió Promotora i de l'equip d'assessorament per preparar aquesta trobada amb els mitjans de comunicació.

- Es proposa una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per explorar les possibles actuacions per fer complir la llei de la RGC i les resolucions aprovades el 3 de maig.

- Es proposa seguir fent les gestions per celebrar l'acte pendent amb els ajuntaments que van donar el seu suport a la ILP RGC i que en l'actualitat estan aprovant noves mocions.

4.- Curs formació per assessores/s RGC

Es proposa realitzar una sessió formativa per a persones assessores de la RGC el proper dimecres 30 de maig, de 17 a 19 hores al local de FAVB, carrer Obradors 8-10.

Es confirma la disponibilitat de Sixto Garganté per realitzar la sessió formativa.

Es confirma la disponibilitat del local de la FAVB per a aquesta data. Es planteja que de cada punt d'assessorament, localitat, o entitat que col·labora en assessoraments, participin un o dos membres. Es proposa comunicar immediatament.

 

5.- Agenda actes informatius.

S'informa de la realització d'actes informatius de la RGC a Terrassa (assistència de més de 320 persones), Tarragona (mes d'un centenar, Tordera més de 40 persones, Sant Adrià del Besòs (unes 25 persones), Pl. Catalunya al 7è aniversari del 15M.

Propers actes:

5 de juny a Lleida, organitza Plataforma Lleida social.

Pendents de concretar data: Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Ripollet ...

Pendent resoldre disponibilitat local, xerrada sobre dona, pobresa i RGC

 

6.- Trobada amb advocat JJ.Pomar Lafont i informació iniciativa judicial

Després d'haver tractat els punts de l'ordre del dia, Carlos Gómez presenta l'advocat Sr. Joan Josep Pomar Lafont que informa sobre la iniciativa de defensa que està gestionant el seu bufet en relació als recursos de contenciós administratiu per incompliment del silenci positiu que estableix la llei de la RGC, així com la seva disponibilitat per als recursos de contenciós sobre resolucions denegatòries.

En relació, als recursos sobre silenci positiu, aclareix que no es tracta d'una demanda col·lectiva, ja que aquests recursos tenen caràcter individual, sinó que se sol·licitaria al secretari judicial d'aquest tribunal l'acumulació de les demandes individuals presentades. En el cas que aquesta petició no prosperés, gestionarien els recursos individuals.

Informa que les condicions del bufet per encarregar-se de la defensa de les persones demandants són les següents:

- Els costos de la defensa de la demanda es fa càrrec i bufet.

- Un cop obtinguda la sentència favorable de la demanda, la persona demandant d'abonar al bufet un 10% dels ingressos de RGC obtinguts per aquest servei jurídic.

Després de diverses preguntes i aclariments, s'informa al Sr advocat JJ.Pomar Lafont que s'ha de traslladar aquesta informació a Sixto Garganté i als advocats del Col·lectiu Ronda que assessoren jurídicament a la Comissió Promotora, es demana si està disponible per a una trobada que serveixi per aclarir millor les iniciatives legals, i també se li sol·licita que faciliti a la Comissió Promotora els termes generals públics del contracte amb les persones demandants.

S'agraeix la informació facilitada i s'expressa els criteris generals amb què actua la comissió promotora de la RGC en el terreny judicial:

Facilitar la informació de manera pública, transparent i gratuïta a tota la ciutadania sobre les vies de la defensa jurídica, model reclamació silenci positiu, model recurs d'alçada davant resolucions denegatòries, models de recursos contenciós administratiu, via de justícia gratuïta, amb ple respecte a les decisions de les persones afectades sobre la contractació de la seva defensa.

Indicar la via de sol·licitud d'intervenció al Síndic de Greuges de Catalunya.

Finalment, es proposa col·laborar en el possible, amb les iniciatives de defensa en marxa per aconseguir el millor resultat d'aquestes i fer complir el dret a la RGC.

 ACORDS

- Post-posar l'enviament de la carta recordatori de compromisos a les entitats, a l'espera de la seva resposta a les sol·licituds efectuades.

- Sol·licitar una reunió amb la Comissió Promotora de la RGC al conseller Sr. Chakir el Homrani per abordar el compliment de la Renda garantida de Ciutadania.

- Convocar a una reunió preparatòria a les persones afectades amb disposició a denunciar la seva situació als mitjans de comunicació.

- Continuar les gestions per realitzar un acte municipalista en defensa de la plena implementació de la RGC

- realitzar nova ronda exploratòria amb els grups parlamentaris

- Convocar sessió formativa per a assessors / es el dimecres 30 de maig, de 17 a 19 hores al local de FAVB, carrer Obradors 8-10

- Traslladar al Col·lectiu Ronda la informació facilitada per l'advocat Sr. Joan Josep Pomar Lafont i gestionar una trobada entre ells amb l'objectiu de intercanviar idees i experiències

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres 6 de juny 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 24 maig 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Enviem el present model de Recurs contenciós administratiu per incompliment del silenci positiu en la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania (arxiu a la columna de textos legals del nostre web). 

Aquest recurs només pot presentar-se, un cop s'ha esgotat el termini d'un mes que disposa l'administració per respondre a la reclamació davant el SOC o el Departament de Treball, afers socials i famílies per incompliment i impagament de la prestació sol·licitada en virtut de l'art. 26, apartat 2 de la llei de la Renda garantida de Ciutadania que estableix: "Transcorregut el termini a què es refereix l'apartat 1 sense que s'hagi notificat la resolució a la persona interessada, s'ha d'entendre estimada la sol·licitud". 

El termini administratiu al·ludit en l'apartat 1, és de cinc mesos per a les sol·licituds realitzades entre el 15 de setembre i 14 de novembre de 2017, i de quatre mesos a partir del 15 de novembre del mateix any. 

Per emplenar i gestionar el Recurs contenciós administratiu davant el tribunal corresponent pot realitzarse a través de la "Justícia gratuïta" si es compleixen els requisits de manca d'ingressos per tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania. 

Properament, també facilitarem el model de Recurs contenciós administratiu davant resolucions denegatòries injustes, un cop s'hagi presentat l'oportú Recurs d'alçada i l'administració hagi resolt de nou negativament, o bé s'hagi esgotat el termini que disposa l'administració per resoldre, que en aquest cas, és de tres mesos. 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

#catsensepobresa;
Web:
http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/
Nou email assessorament Renda Garantida Ciutadania: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

 

Reunió Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania  09/05/2018

ACTA N º 117

 

Assisteixen a la reunió: Makechu Antón, Enrique Elejalde, Neus Escofet, Erika Fabregat, Nuria Farrús, Ramón Franquesa, Miquel Ibarz, Patrizia Manzo, Mª Carmen Montserrat, Joan Miquel Ortiz, J.Ll. Sabaté, Juanjo Salbia, Diosdado Toledano i Xan Da Torre. Justifiquen absència: Sergio Aguilar, Assumpta Barbens, Francesc Arnau, Daniel Bejar, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Miruna Dinu, Albert Escofet, Sixte Gargante, Juan Carlos Larrañaga, Nuria Lozano, Laura Marino, Manel Navarro, Tamara Ruiz, Roberto Salas, Alberto Samidey i Santiago Torras. 

 

Proposta d'Ordre del dia:

1.- Informacions. Mocions ajuntaments

2.- Valoració propostes resolució aprovades pel Parlament i perspectiva a curt termini.

3.- Proposta d'esborrany recordatori entitats. Proposta esborrany Crida intel·lectuals, artistes, etc. Proposta acte municipal

4.- Situació assessoraments (canvi de lloc)

5.- Concentració maig 15

6.- Agenda actes informatius

 

1.- Informacions. Mocions ajuntaments.

Informacions

Diosdado informa de la reunió amb el representant de la CUP Sr. Vidal Aragonés el dilluns 30 d'abril. A qui es va lliurar un dossier informatiu sobre els incompliments del Departament de Treball de la RGC. També se li va explicar les propostes que es van registrar al Parlament sobre el compliment del silenci positiu i l'auditoria de la gestió i revisió general resolucions denegatòries. La reunió es va desenvolupar en un ambient d'interès i col·laboració. Aquesta actitud es traslladaria a les aportacions de la CUP a les propostes de resolució.

També informa de la reunió sol·licitada a través de Washapp per Carmen Martinez en nom de CCOO, UGT i Col·legi Oficial Treball social, amb el representant de la Comissió promotora (Cp) Diosdado Toledano. A aquesta sol·licitud es va respondre amb la disponibilitat de reunir-se després de consultar la Cp.

Mocions ajuntaments

S'informa que el nombre de mocions va creixent i que fins a la data han aprovat mocions en suport del compliment de la RGC: Badia del Vallès, Diputació de Barcelona, ​​Santa Coloma de Cervelló, l'Arboç, Sant Pere de Ribes, Castellbisbal, Palau -Solità i Plegamans, Blanes, Montornès del Vallès, Martorell, Manlleu, Vilafranca del Penedès, Franqueses del Vallès, Sant Just Desvern, i Mollet del Vallès.

S'agraeix a tots ells aquesta iniciativa de suport.

2.- Valoració propostes resolució aprovades pel Parlament i situació (formació o no de nou govern).

Es valora positivament les propostes de resolució aprovades en el Ple del Parlament de 3 de maig, que recullen en gran part les peticions registrades el passat 24 d'abril al Parlament. Aquestes resolucions es fan ressò de les denuncias efectuades sobre l'opacitat en la informació i incompliments en l'aplicació de la llei de la RGC.

Es proposa exigir l'aplicació de les mesures acordades en les propostes de resolució acordades pel Parlament

No obstant això, es considera insuficient el encarregar a la Comissió de govern de la llei de la RGC l'avaluació dels criteris i procediments utilitzats pel departament de Treball en la tramitació i aprovació de les sol·licituds, etc. La composició d'aquesta Comissió, on el govern té assegurada la majoria, i vist el que ha passat, no és una garantia suficient. Davant la qual cosa es prosseguirà amb la petició de realitzar una auditoria independent i revisar amb criteris coherents amb la llei de la RGC les resolucions denegades.

Sobre la situació i la perspectiva d'impulsar noves iniciatives en defensa del compliment de la llei, es proposa esperar que s’aclareixi la incògnita de formació de nou govern abans de 22 de maig, o la convocatòria de noves eleccions.

 

3.- Proposta d'esborrany recordatori de compromisos a diverses entitats. Proposta esborrany Crida intel·lectuals, artistes, etc. Proposta acte municipal

Prèviament, Diosdado proposa respondre positivament a la petició de reunió efectuada per Carmen Martínez. També es proposa que la delegació de la Cp en aquesta reunió estigui formada per Sixte, Ramón, Neus i Diosdado.

A continuació, es distribueix l'esborrany de recordatori de compromisos a les entitats que participen en les reunions organitzades pel Departament de Treball, en compliment de l'acord de la reunió anterior.

Després d'una ronda d'intervencions on s'aporten consideracions i matisos es dóna el vistiplau al document. Sobre la gestió del document es proposa i acorda esperar els resultats de la reunió sol·licitada per Carmen Martínez, i adoptar posteriorment les decisions al respecte.

També es dóna lectura a l'esborrany de crida per recollir les signatures d'artistes, intel·lectuals, professionals, etc., per exigir el ple compliment de la llei RGC. Després del vistiplau a l'esborrany, es proposa esperar que es s’aclareixi la formació de govern i buscar el millor moment perquè tingui la major efectivitat.

Es proposa organitzar un acte amb els ajuntaments que donen suport al compliment de la llei RGC, per a això es faran les corresponents gestions.

 

4.- Situació assessoraments (canvi de lloc)

S'informa per l'equip d'assessorament dels treballs realitzats. Al local de Calàbria 66 i a Badalona.

Els companys de la FAVB ofereixen una de les sales del seu local al carrer Obradors 8-10, que reuneix millors condicions, per a la tasca d'assessorament que es realitzada al local de Calàbria 66.

S'acorda iniciar el treball d'assessorament en la FAVB a partir de dijous 24 de maig, de 17 a 19 hores, per donar temps a la feina d'informació sobre el canvi de local.

Es proposa organitzar sessions de formació a l'equip d'assessorament, amb el suport de Sixto Garganté i Diosdado.

 

5.- Concentració maig 15

Es proposa intercalar en la propera concentració dl dimarts 15 de maig, a les 11:30 hores, davant de les oficines de Sepúlveda 148-150, la lectura dels paràgrafs de la llei més significatius que no es compleixen, amb les noves queixes que han vingut apareixent, etc.

S'insisteix en la necessitat de difondre aquesta convocatòria

 

 6.- Agenda actes informatius.

S'informa que el dijous 10 de maig tindran lloc dos actes informatius sobre la Renda Garantida de Ciutadania a Terrassa, on intervindran Diosdado i Núria Lozano, i a Tarragona on intervindran Ramon Franquesa i Tamara Ruiz.

Els propers actes seran a:

- 18 de maig, a les 18:30 hores a Tordera

- 7 de juny a Calàbria 66, abordant la pobresa que afecta especialment a les dones

- Estan pendents de concretar actes a Viladecans, Lleida, etc.

 

ACORDS

- Reunir-se una delegació de la Cp amb les representants de CCOO, UGT i Col·legi Oficial de Treball social en la comissió creada pel Departament de Treball, per tractar de la situació de la tramitació de la RGC.

- Exigir l'aplicació de les mesures acordades en les propostes de resolució acordades pel Parlament, i insistir en la necessitat d'una auditoria independent de la gestió, així com una revisió general de les resolucions denegades amb els criteris coherents amb la llei de la RGC.

- Aprovar la carta recordatori de compromisos a les entitats. La gestió d'aquesta carta es decidirà un cop es coneguin els resultats de la reunió prevista amb aquestes entitats.

- Aprovar el redactat de Carta pública signada per artistes, intel·lectuals, professionals, etc. Aquesta Carta es promourà un cop s'aclareixi la formació de govern, i es decidirà el major moment per fer-la pública.

- Impulsar un acte municipalista en defensa de la plena implementació de la RGC

- Difondre la convocatòria del dimarts 15 de maig a les 11:30 hores davant de les oficines de carrer Sepúlveda 148-150

- Informar del canvi de lloc de l'assessorament de la Renda Garantida de Ciutadania de Calàbria 66 al local de FAVB, carrer Obradors 8-10, a partir de dijous 24 de maig de 17 a 19 hores.

 

Propera reunió de la Comissió Promotora dimecres23 de maig 2018 a les 17:00 h. en local de FAVB, carrer Obradors nº 8-10 (a prop estació de metro Jaume I Línia IV o Drassanes Línia III).

 

Barcelona, 11 maig 2018

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa Web:http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/

 

Nou email assesorament Renda Garantida Ciutadania:   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Videos pleno Parlament sobre las dos propuestas de resolucion presentadas en defensa cumplimiento ley Renta Garantizada de Ciudadania:
 
 
 
https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp3=8132830#
 
 
 
Presentació i debat proposta resolució sobre Renda Garantida de Ciutadanía de Catalunya en Comu-Podem
 
 
 
Presentació proposta por Marta Ribas (CeC-Podem):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132825&p_cp3=8132830#
 
 
 
Intervenció Vidal Aragones (CUP):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132834&p_cp3=8132830
 
 
 
Intervenció Noemi de la Calle (Ciutadans):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132842&p_cp3=8132830
 
 
 
Intervenció Saloua Laouaji Faridi(JuntsxCatalunya):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132850&p_cp3=8132830
 
 
 
Intervenció Irene Fornós Curto (ERC):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132858&p_cp3=8132830
 
 
 
Intervenció Raul Moreno (PSC):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132866&p_cp3=8132830
 
 
 
Intervenció Santi Rodriguez (PP):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132874&p_cp3=8132830
 
 
 
Resposta resumen Marta Ribas (CeC-Podem): https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132882&p_cp3=8132830
 
 
 
Proposta votació separada Josep Mª Forne (JuntsxCatalunya):  https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8132890&p_cp3=8132830
 
 
 
Presentació i debat proposta resolució sobre Renda Garantida de Ciutadanía de PSC
 
 
 
Presentació proposta por Raul Moreno (PSC): https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133192&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Vidal Aragones (CUP):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133201&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Noemi de la Calle (Ciutadans):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133209&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Josep Mª Forne (JuntsxCatalunya):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133217&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Najat Driouech (ERC):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133225&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Marta Ribas (CeC-Podem):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133233&p_cp3=8133197
 
 
 
Intervenció Santi Rodriguez (PP):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133241&p_cp3=8133197
 
 
 
Resposta resumen Raul Moreno (PSC):https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133249&p_cp3=8133197
 
 
 
Proposta votació separada Josep Mª Forne:   https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=8132117&p_cp2=8133265&p_cp3=8133197

El Ple del Parlament de Catalunya celebrat ahir 3 de maig de 2018 va aprovar sengles propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris Catalunya en Comú-Podem i PSC, propostes que integraven diverses aportacions transaccionades amb la CUP, Ciutadans, JuntsxCataluña i ERC.

Aquestes Propostes de Resolució inclouen un conjunt de mesures per garantir la informació sobre el desplegament i implementació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i el compliment de la llei sense restriccions, l'abonament immediat de les prestacions de RGC que es troben en situació de silenci positiu, l'aprovació d'aquelles sol·licituds denegades pel Departament de Treball en què es detecti irregularitats o restriccions en l'aplicació de la llei, reduir el temps d'espera entre la presentació de la sol·licitud i resolució de l'expedient, posar els recursos necessaris tant pressupostaris com tècnics per atendre les sol·licituds, etc. (Adjuntem aquestes Propostes de Resolució).

Aquest Ple s'ha fet ressò de les denúncies d'incompliment de la llei de la RGC recollides en el Dossier que la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va entregar als grups parlamentaris el passat 21 de març, el resum es va traslladar als mitjans de comunicació en roda de premsa al "faristol" del Parlament. Després d'aquesta aquesta primera reunió, es van abordar possibles solucions amb els grups parlamentaris en la reunió del passat 4 d'abril.

Les mesures aprovades en les dues resolucions recullen en gran part les propostes registrades al Parlament de Catalunya el passat 24 d'abril, i que estan subscrites per nombroses entitats socials, cíviques i polítiques i personalitats de l'àmbit municipal.

En el desenvolupament del Ple, la gran majoria de grups parlamentaris van valorar la gran importància d'aquesta llei aprovada per unanimitat el passat 12 de juliol de 2017, i així mateix van expressar el seu rebuig a l'opacitat informativa dels responsables del Departament de Treball, Afers Socials i families que vulnera els drets de la ciutadania a la informació i la defensa del dret a la RGC, van criticar durament la seva mala gestió i mala voluntat en l'aplicació de la llei, com es demostra en la seva aplicació restrictiva, abús administratiu, i incompliment del silenci administratiu positiu. Destaca la solitud del grup parlamentari d'ERC, les seves portaveus van defensar la gestió dels responsables del Departament de Treball, sense la menor autocrítica i negant les evidències.

La Comissió Promotora de Ciutadania agraeix l'actitud col·laborativa dels grups parlamentaris que van presentar les Propostes de Resolució, les aportacions realitzades per la resta, així com el to exigent i crític de la gran majoria de grups parlamentaris en defensa d'aquest dret social.

Volem expressar el nostre reconeixement a les entitats socials, cíviques i polítiques, i personalitats municipals que van subscriure el document de peticions al Parlament. Enviem una abraçada als activistes que col·laboren amb aquesta Comissió Promotora en les tasques d'assessorament a les persones sol·licitants de la RGC, als qui han participat en les diverses activitats de suport i que ahir 3 de maig es va concentrar davant el Parlament per desplegar la pancarta i expressar el suport a les Propostes de Resolució, tot i la nova tanca sota vigilància de les forces de seguretat que va impedir acostar-se i d'un temps plujós i desagradable.

Finalment, aquesta Comissió Promotora continuarà la seva agenda d'iniciatives i accions per sensibilitzar la ciutadania en defensa del ple compliment del dret social a la Renda Garantida de Ciutadania, perquè les propostes de resolució aprovades es facin efectives amb urgència, i avançar en els objectius compromesos d'actualitzar l'IRSC, generalitzar la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial que estableix la llei, assegurar la informació permanent d'aquest dret a la ciutadania, i defensar la llei davant qualsevol amenaça i incompliment.

Recordem que els dies 8 i 15 de maig (dimarts) a les 11:30 hores cridem a concentrar-se en carrer Sepúlveda 148-150 (cantonada amb carrer Villarroel), davant de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i familes, per protestar contra el gravíssim incompliment del dret a la Renda garantida de Ciutadania, exigir rectificació immediata i les responsabilitats pertinents.

Barcelona 4 maig 2018

Comissió Promotora Renda Garantida Ciutadania

 

Annexos informació premsa:

http://www.lavanguardia.com/politica/20180503/443211774640/el-parlament-aprueba-exigir-transparencia-sobre-la-renta-de-ciudadania.html

http://www.lavanguardia.com/vida/20180503/443209524615/parlament-pide-abonar-rgc-a-solicitantes-en-situacion-silencio-administrativo.html

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180503/el-parlament-exige-poner-fin-a-los-impagos-de-la-renta-de-ciudadania-6798451

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://amp.europapress.es/catalunya/noticia-parlament-exige-poner-fin-impagos-renta-garantizada-ciudadania-20180503165345.html&ved=2ahUKEwivjo3YxeraAhWCDZoKHVfZDUgQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw2jr_7heLV7pKJzrc6KbAlH&cf=1

Joomla templates by a4joomla