Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  Gestiones CP

2020-02-07 Declaracion del relator de la ONU tras su visita a España.

INFORMACIÓN Y VALORACIÓN APROBACIÓN MOCION ACTUALIZACIÓN IRSC, Y

DE LA ENMIENDA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

 

ASSESSORAMENT COL·LECTIU / ASESORAMIENTO COLECTIVO==>>

 ¡DEFIENDE TUS DERECHOS! Les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna”. Estatut de Catalunya, en el seu article 24.3

 asesoriargc@gmail.com   www. rendagarantidaciutadana.net   @ILPRendaGC ILP de la Renda Garantida Ciutadana

Entrevista TV3  LA LARGA LUCHA POR LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA

 

INFO ALIANZA MAREAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Visita del relator sobre la pobreza de la ONU

 

 

PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PROMOTORA DE LA ILP PER LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA AL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, 27 D’ ABRIL DE 2017

1.- La finalitat

La RGC té com a finalitat “assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa” i desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament, així com superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació.

2. Possibles beneficiaris

La Renda Garantida de Ciutadania és una prestació periòdica, de naturalesa econòmica, dirigida a les persones que no disposin d’ ingressos o disposin d’ ingressos inferiors a la quantia de la RGC i incompatible amb la tinença de patrimoni -més enllà de l’ habitatge habitual-  per fer front als mínims d’ una vida digna.

La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la RGC; els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit són els següents:

a) Els rendiments nets del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari i els rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica.

b) El patrimoni, llevat de l'habitatge habitual.

c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es percebin de les administracions públiques, tindran el tractament que s’ indica als  posteriors  apartats  8  i  10.

 

3.- Dret subjectiu

La renda  garantida de ciutadania és un dret subjectiu , que consta de dues prestacions:

a.     Una prestació garantida i no condicionada.

b.     Una prestació complementària d’ inserció, condicionada al seguiment d’ un pla d’ inclusió social o d’ inserció laboral , i d’ incentivació per deixar la RGC. Serà de 150 euros mensuals.

4.- L’ IRSC, llindar de renda i import de la prestació al final del període d’ implementació de la RGC

Les quanties  de la Renda Garantida de Ciutadania, inclòs els 150 euros de la prestació complementària  d’ inserció, seran, al final de la seva implementació, les que s’ indiquen a la següent taula:

 

Import mensual

Import anual

% IRSC

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones o més

                   663,98

                   995,97

                1.095,97

                1.195,97

                1.208,44

                     7.967,73

                   11.951,60

                   13.151,60

                   14.351,60

                   14.501,28

100

150

165

180

182

 

L’ indicador de rendes de suficiència vigent en cada moment determinarà el llindar de la pobresa  com a requisit per accedir a la prestació econòmica de la RGC, i la quantia de la prestació econòmica de la RGC, pel que fa a una persona.

A nivell familiar o de nucli de convivència l’ indicador de suficiència serà igual a les quanties que al mateix nivell es fixen en concepte de RGC, i que han de ser  equivalents, en cada moment, al percentatge del IRSC.

5.- Entrada en vigor i efectivitat de la RGC

L’ inici de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania es produirà, d’ acord amb els següents apartats 6  i 7,  com a molt tard el 15 de setembre de 2017, que serà quan es produirà el traspàs dels beneficiaris actuals de la Renda Mínima d’ Inserció (que quedarà derogada) a la RGC, i hi tindran el dret a accedir  tots aquells ciutadans i ciutadanes de Catalunya que compleixin els requisits establerts legalment. La implementació de la RGC serà un procés de quatre anys i que finalitzarà l’ 1 d’ abril de 2020. En aquest procés, mai en cap cas, cap persona passarà a percebre menys del que percebia essent beneficiari de la RMI.

A les sol·licituds que es presentin en el termini de dos mesos des d’ el dia 15 de setembre de 2017, el dret a la prestació econòmica, si és el cas, tindrà efectes de 15 de setembre.  La manca de desplegament reglamentari no serà suficient per posposar l’ efectivitat de l’ entrada en vigor de la Llei i l’ efectivitat de la prestació econòmica.

6.- Desplegament de la RGC i periodificació

El desplegament de la RGC es preveu entre els anys 2017 i 2020. L’ univers de persones que hi tindran dret seran les que tinguin uns ingressos  inferiors als indicats a la taula posterior. Ara bé, s’ establirà un període transitori d’incorporació i d’ import de la prestació de la RGC, atesa la complexitat administrativa i de gestió. Així el desplegament de la llei serà gradual fins a la seva plena implantació l’ 1 d’ abril de 2020, essent el requisit de carència d’ ingressos inferior  d’ entre el 85% del principi (2017) i el 100% de l’ IRSC al final d’ aquest període.

El període de desplegament i implementació de la RGC serà entre els anys 2017 i 2020 ; per a cadascun dels períodes que s’ indiquen al següent quadre seran d’ aplicació el llindar de pobresa i la quantia de la RGC que s’ hi estableix, en funció de la persona o persones que formin part del nucli familiar o de convivència, i sempre en les quanties que es derivin del % del IRSC que estigui vigent en cada moment.

Membres llar familiar

RMI 2016

 

E/M       % IRSC

2017, 15 de setembre

85% RGC %IRSC

75 e/m fill

2018, 15 de setembre

91% RGC

94 e/m fill

2019, 15 de setembre

97% RGC   %IRSC

75  e/m fill

2020, 1 d’abril

 

100% RGC  %IRSC

1 adult

2 adult

3

4

5

6

424 ....64%

480 ....72%

534 ....80%

590 ....89%

625      94%

655      99%

  564........ 85%

  836....... 126%

  911........137%

  986....... 148%

1.061.......160%

  604........ 91%

  896....... 135% 

  971........146% 

1.046.......157% 

1.121.......169% 

 644.....      97%

 956.....    144% 

1.031....    155% 

1.106....    166% 

1.181....    178%. 

664.........100%

996.........150%

1.096......165%

1.196......180%

1.208......182%, topall màxim

 

Una Comissió de Govern integrada per representants de l’ Administració de la Generalitat  i amb la participació agents socials, econòmics i entitats del tercer sector, serà l’ encarregada de l’ avaluació, control i seguiment del desplegament de la RGC; també analitzarà l’ evolució dels expedients, el comportament de la demanda i els efectes sobre el mercat de treball, el possible efecte crida que s’ hagi pogut produir,  així com la taxa de cobertura de la RGC sobre el conjunt de la població, amb especificació, si és el cas,  del seu caràcter complementari sobre rendes de treball, sobre altres prestacions públiques,  etc., i tenint en compte les característiques personals i familiars del titulars i beneficiaris; també avaluarà la suficiència econòmica de la prestació de la RGC per garantir una vida digna a les persones i famílies que ho necessitin.

El Govern, en el quart trimestre de 2018,  presentarà al Parlament de Catalunya un Informe sobre la posta en marxa i l’ efectivitat de la Renda Garantida de Ciutadania durant els 12 primers mesos de vigència de la Llei.

7.- Compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable i la seva implementació

1. La compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball a temps parcial amb  quanties inferiors al quadre de l’ apartat anterior, es produirà de forma progressiva entre l’ 15 de setembre de 2017 i l’ 1 d’ abril de 2020, de forma que a l’ inici    -15 setembre 2017-  només tindran dret a la compatibilitat  les rendes de treball derivades dels contractes de treball a temps parcial existents en aquesta data,  en els nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

En el cas de compatibilitat de la RGC amb les rendes de treball, derivades de contracte a temps parcial, de nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills, durant la fase de transitorietat,  la segona persona del nucli familiar o de convivència només tindrà dret a 100 euros mensuals.

A partir de l’ 1 d’ abril de 2020  es generalitzarà la compatibilitat de la RGC i les rendes de treball en quantia inferior a l’ indicador de rendes de suficiència aplicable, dels contractes de treball a temps parcial existents en el moment d’ entrada en vigor de la RGC, sense perjudici del que s’ estableix als següents apartats  2,   3  i  4  següents.

2. Les persones que accedeixin a la RGC a partir de 15 de setembre de 2017 des de la condició de beneficiaris de la Renda Mínima d’inserció, i que ja estiguin compatibilitzant la RMI amb rendes de treball a temps parcial,  tindran dret a compatibilitzar la RGC amb les rendes de treball  derivades del contracte a temps parcial que tinguin d’ acord amb els paràmetres establerts a l’ anterior apartat 6, i no els hi serà d’ aplicació el requisit de ser nuclis familiars o de convivència monoparentals amb fills.

3. A partir de 15 de setembre de 2017, si una persona beneficiària de la RGC signa un contracte a temps parcial, en el cas que les rendes de treball que s’ en derivin siguin inferiors a la quantia de la RGC, serà compatible amb la percepció de la prestació econòmica de la RGC en la quantia necessària per arribar a la quantia de l’indicador de suficiència de rendes, vigent en cada moment.

4. La mateixa compatibilitat s’ aplicarà a les rendes de treball derivades de contractes a temps parcial signats amb posterioritat a 15 de setembre de 2017, encara que no es tracti d’ una persona beneficiària de la RGC.

5. La quantia de la renda garantida de ciutadania no podrà ser objecte d’ increment com a conseqüència d’ una reducció del temps de treball contractat a través del contracte de treball a temps parcial,  excepte si es produeix com a conseqüència de raons acreditades de caràcter econòmic, tècnic , organitzatiu o productiu.

 

8.-  Revisió del conjunt de prestacions del Mapa de Prestacions socials de Catalunya

En aquest període  transitori, i a la vista del Mapa de prestacions socials de Catalunya, es revisarà  el conjunt de les prestacions econòmiques i de serveis  existents a l’ ‘ efecte de portar a terme la necessària racionalització  i simplificació de prestacions existents en l’ actualitat. Aquesta revisió es portarà a terme, també, en el sí de la Comissió a la que es refereix l’ anterior apartat  6.

A l’inici seran compatibles amb la percepció de la RGC, i no computaran com a ingressos a l’efecte de determinar el llindar econòmic, totes les prestacions finalistes com: dependència, beques escolars de menjador i transport, prestacions d’ urgència per evitar desnonaments, beques públiques per a estudiar (universitat, batxiller), i aquelles que puguin existir o es puguin establir amb la finalitat explícita de suplementar la RGC.

 

9.- La prestació complementaria

1. La prestació complementària tindrà com a finalitat la inclusió social o laboral. Serà avaluable periòdicament, de forma individualitzada, i està lligada a la voluntat explícita dels beneficiaris de dur a terme activitats del seu pla  de treball.

La prestació complementària es percebrà des de l’ inici, juntament amb la prestació garantida i no condicionada, i serà objecte de revisió cada dotze mesos.

L’ incompliment per les administracions competents de l’ obligació de proposar el  corresponent pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social, no podrà comportar la pèrdua de la prestació econòmica.

Si l’incompliment és imputable a la persona beneficiaria de la RGC,  es retirarà aquesta prestació, sense perjudici del dret a tornar-la a sol·licitar passats 12 mesos, independentment de l’ existència o no de Plans per la inserció laboral o social.

2. En el cas que un beneficiari de la RGC  trobi un lloc de treball, a temps complert,   continuarà rebent aquesta prestació complementària durant 6 mesos.

 

10 .- Caràcter subsidiari i complementari de la RGC respecte a ajuts i prestacions estatals d’atur o de pensions dels sistema de Seguretat Social.

1.- Les persones beneficaries d’ una pensió no contributiva per invalidesa o jubilació del sistema de la Seguretat Social tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat.

La quantia de la prestació complementària serà la que es derivi de l’ aplicació de les condicions, circumstàncies i quanties que s’ estableixen a l’ anterior apartat 6, i serà la necessària per arribar a la quantia de la RGC vigent en cada moment.

Seran causes d'extinció de la prestació complementària, a més de les establertes amb caràcter general, les següents:

a) Deixar d'ésser pensionista de la modalitat no contributiva de la Seguretat Social.

b) Ésser usuari o usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari o de naturalesa anàloga, en les condicions que s'estableixin per reglament, sempre que aquesta prestació sigui finançada amb fons públics.

2.- Les persones beneficiaries de prestacions estatals d’ atur o d’ ajuts econòmics vinculats al Programa d’ activació per l’ ocupació i al Programa de requalificació professional per a persones que esgotin prestacions atur, només pel cas que siguin en quantia inferior a la RGC i durant el temps que es percebin, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

3.- Les persones beneficiaries de prestacions contributives de viduïtat del sistema de la Seguretat Social, en quantia inferior a la RGC, tindran dret a una prestació complementària a càrrec de la Generalitat, en les mateixes condicions que s’ indiquen a l’ anterior  apartat 1. per la prestació complementària a les pensions no contributives per invalidesa o jubilació.

11.- La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors

La RGC no afectarà la situació fiscal de cap dels seus perceptors atès que els imports per aquesta prestació no tributen en l’impost de la renda de persones físiques.

12.- Obligacions dels poders públics i especialment del Govern de portar a terme les polítiques actives  necessàries i les actuacions per desenvolupar la promoció de la persona i el seu apoderament i superar les condicions que l’ han dut a necessitar aquesta prestació

Els poders públics i en especial el govern de la Generalitat destinaran els recursos necessaris perquè es duguin a terme les polítiques actives necessàries vinculades als plans d’ inserció i d’ inclusió. Aquests recursos han de facilitar itineraris, accions i serveis d’ inclusió i integració social per a les persones que necessitin acompanyament i suport de caràcter social.

13.- Requisit de residència a Catalunya

D’ entre els requisits  per a ser beneficiari de la prestació, s’ exigirà la residència continuada i efectiva a Catalunya per un període no inferior, continuat i no interromput de 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació. En el marc de la Comissió a la que fa referència l’anterior apartat 6,  s’ analitzarà el possible impacte de l’ efectivitat de la RGC i, en el cas que s’ hagi produït un “efecte crida”  -que s’ haurà de constatar amb un increment de com a mínim un ......% de nous beneficiaris de la RGC, com a recent censats a Catalunya-  , es podrà ampliar el requisit  la residència prèvia fins a un total de 36 mesos.

14.-  Una llar només podrà donar dret a un sol expedient de prestació, llevat els casos que reglamentàriament es determinin.

15.-  El rebuig d’ una feina adequada comporta la pèrdua de la prestació i una condició per accedir a la prestació és que no s’ hagi rebutjat una oferta de feina adequada en el darrers sis mesos previs a la sol·licitud.

16 .- Aquest Acord és entre el govern i la comissió promotora, i es traslladarà a la Ponència del Parlament perquè s’ incorpori en el text de la llei.

 

 

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 20/04/2017

ACTA Nº 89

Asisten a la reunión: Jaume Botey, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia,Llorenç Serranoy Diosdado Toledano. Justifican ausencia. Justifican ausencia: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Neus Escofet, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Sixto Gargante, Núria Garrido, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Laura Marino, Pilar Malla, David Papiol, Carles Rodriguez y Miquel Puente.

Propuesta de Orden del día:

1.- Informaciones reuniones de negociación de 10 y 20 de abril

2.- Valoración y perspectivas

 

1.- Informaciones reuniones de negociación de 10 y 20 de abril

Se informa de las reuniones de 10 y 20 de abril con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias. En ambas reuniones participaron por la Consejería la Sra. Dolors Bassa, y los Sres. Josep Ginesta, Francesc Iglesias y Josep Vidal. Por el equipo negociador de la Comisión Promotora en la reunión de 10 de abril participó el Sr. Diosdado Toledano y en la reunión de 20 de abril la Sra. Nuria Carrera y los Sres. Sixte Garganté y Diosdado Toledano.

Reunión 10 de abril

En esta reunión la Consejería presenta una propuesta basada en el último documento entregado por el equipo negociador de la Comisión Promotora, con una serie de modificaciones.

En esta nueva propuesta, en relación a la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial, se propone iniciar su implementación en 2017 con el colectivo de familias monoparentales de mujeres con hijos, y deja a la gestión de la comisión de gobierno el estudio y posible extensión de su implementación a otros colectivos, sin garantizar su generalización en 2020. Sobre las cuantías de las prestaciones propone para la primera persona el 85% del IRSC en 2017, el 91% en 2018, 97% en 2019 y el 100% en abril 2020, también establece un tope para 2010 de 1200 euros para la suma de prestaciones de RGC en la unidad familiar o de convivencia que traduce en el 180% del IRSC. Sobre la complementariedad con prestaciones estatales (pensiones no contributivas, RAI, paro, etc.) esta no queda garantizada en el caso que el gobierno del estado las haga incompatibles. Suprime el artículo relativo a la compatibilidad con prestaciones de la administración local. Incrementa el requisito de empadronamiento de 24 a 36 meses para neutralizar un posible efecto llamada.

En el transcurso de la reunión el gobierno aceptó las propuestas del equipo negociador de la Comisión Promotora de establecer la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial con carácter general en abril 2020, extender su implementación en 2017 a las familias monoparentales (mujeres y hombres) con hijos a cargo, y establecer el tope del 182% del IRSC a la suma de prestaciones de la unidad de convivencia/familia en 2020.

Sobre el resto de temas en discusión se quedó pendiente de su discusión, consulta y redacción alternativa del equipo negociador de la Comisión Promotora. Se levantó la reunión fijando la próxima para el 20 de abril.

 

Ronda de informaciones, consultas y petición de reactivación de la ponencia

Tras la reunión se procede a informar a entidades y se gestiona reunión con los grupos parlamentarios presentes en la ponencia para el martes 18 de abril en sede parlamentaria. La representación de la Comisión Promotora se reúne con los miembros de la ponencia de Ciudadanos, CUP y PSC. No es posible con el resto de grupos por dificultades de conexión o coincidencia con otros compromisos.

 

Reunión 20 de abril

El equipo negociador de la Comisión Promotora hace entrega a la Consejería de una nueva propuesta que recoge los temas que el gobierno aceptó en la pasada reunión de 10 de abril sobre compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial y los términos de su implementación a partir de 15 de septiembre de 2017, sobre derecho subjetivo, tabla de cuantías de las prestaciones en 2017, 2018, 2019 y 2020, con el tope del 182% en dicho año para la suma de prestaciones de RGC en la unidad familiar. También se eliminan o modifican aquellas partes del redactado de la anterior propuesta del gobierno que no son coherentes, contradicen o no garantizan los temas en los que hay acuerdo. Se introducen redactados alternativos en el punto 8 para garantizar la compatibilidad con otras prestaciones o ayudas (de las administraciones locales, etc.). Se propone redactado en el punto 10 para la complementariedad con prestaciones de carácter estatal, partiendo de la legislación vigente en Catalunya (ley prestaciones Generalitat 13/2006, artº 21), etc.  Sobre el requisito de residencia en Cataluña, apartado 13, se plantea 24 meses de residencia, y la posibilidad de ampliarlo a 36 meses si la Comisión de Gobierno que gestione el despliegue de la ley constata efecto llamada superior a un porcentaje mínimo a establecer.

Se explica el contenido de la propuesta desde el artº1 al artº9, confirmándose un amplio acuerdo entre el equipo negociador de la Comisión Promotora y la representación del gobierno, con ligeras precisiones y aclaraciones. A partir del artº10 se abre un mayor debate que no puede resolverse al finalizar la reunión a las 15 horas por motivos de agenda, acordando las partes reunirse nuevamente el viernes 28 de abril a las 12 horas para abordar el resto del articulado de la propuesta (del 10º al 16º).

 

2.- Valoración y perspectivas

Se valora positivamente los avances en la negociación, particularmente sobre la compatibilidad con las rentas de trabajo a tiempo parcial. Al respecto, se felicita el trabajo colectivo realizado a través de las diferentes declaraciones e iniciativas del ámbito sindical, Cáritas y entidades afines, Ecas y Tercer sector, entidades feministas, en el ámbito parlamentario las mociones aprobadas en tal sentido, también de las gestiones en el seno de algún partido político, etc. que ha facilitado la superación del bloqueo de la negociación.

Se abordan el resto de temas pendientes de negociación con el gobierno, complementariedad con las prestaciones estatales, requisito de empadronamiento, explicando las vías, fórmulas y condiciones para alcanzar un acuerdo satisfactorio.

A continuación, intervienen para preguntar o realizar consideraciones y propuestas, Jaume Botey, Cristina Lopez, Montserrat Rosaura, Joan Miquel Ortiz, Llorenç Serrano y Ramón Franquesa. Llorenç propone precisar las medidas contra el abuso patronal en la prestación de la Renta Garantizada en el marco de la propuesta de ley, y solicita disponer del documento presentado por el equipo negociador en la reunión del 20 de abril.

Como conclusión a las diversas intervenciones y consideraciones, y a pesar de los avances en la negociación, se plantea tener previstos todos los escenarios posibles dada la situación de fragilidad e incertidumbre de la situación política y la posibilidad de adelanto electoral. Con el objetivo de asegurar que la propuesta de ley pueda aprobarse satisfactoriamente antes de agosto, o tener capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, se propone retomar y acelerar los trabajos de la ponencia para terminar el redactado de la propuesta de ley cuanto antes. Se informa, qué tras la tramitación de la propuesta de ley en la ponencia, se abre un periodo para su gestión en la Comisión de Trabajo que debe preparar su presentación para debate, enmienda y votación en el pleno del Parlament. Todo lo cual requiere un tiempo.

 

ACUERDOS

- Retomar y acelerar los trabajos de la ponencia para finalizar cuanto antes el redactado de la propuesta de ley, con el objetivo de su aprobación por el pleno del Parlament antes de agosto.

- Enviar junto a la presente Acta el documento presentado en la reunión de negociación con el gobierno.

 

Próxima reunión de la Comisión Promotora jueves 4 de mayo 2017 a las 17:00 h. en el local de CONFAVC en calle Doctor Aiguader nº 18 (cerca salida estación de metro Barceloneta, línea IV)

 

Barcelona, 21 de abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 06/04/2017

ACTA Nº 88

Asisten a la reunión: Judit Borrell, Jaume Botey, Lluc Cahis, Antoni Ferret,Sixto Gargante, Cristina Lopez, Laura Marino, Pilar Malla, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Carles Rodriguez,  Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia,Llorenç Serranoy Diosdado Toledano. Justifican ausencia. Justifican ausencia: Manuel Aguila, Javier Bernad, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesus García, Núria Garrido, Rosa Gomez, Miguel Ibarz, Rafael Jimenez, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol y Miquel Puente.

Visita de Nuria Garrido y su hija Binda:

Una hora antes de la reunión celebramos la maternidad de Nuria Garrido y su hermosa hija Binda con la cual nos tomamos un postre y a las que hacemos entrega de unos detalles llenos de afecto. Posteriormente visita la reunión de la Comisión Promotora y compartimos un grato momento.

Hasta pronto Nuria. Todos y todas agradecemos tu colaboración como trabajadora social con la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

 Propuesta de Orden del día:

1.- Informaciones.

2.- Información reunión de negociación de 3 de abril.

3.- Valoración e iniciativas.

 

1.- Informaciones.

La declaración de apoyo de diversas entidades del movimiento feminista en defensa de la compatibilidad de las rentas de trabajo con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ha difundido con la última acta. Montserrat informa que dicha declaración se ha actualizado con nuevas adhesiones.

Diosdado informa que, en el 11 Congreso de CCOO, al que fue invitado en tanto que representante de la Comisión Promotora, tanto en el discurso de apertura realizado por el secretario general saliente Joan Carles Gallego, como en el de clausura a cargo del nuevo secretario general Javier Pacheco se destacó repetidamente la importancia de conseguir la Renta Garantizada de Ciudadanía y la exigencia de compatibilidad con las rentas de trabajo. Estos discursos fueron realizados ante el conjunto de personas delegadas e invitadas, entre las cuales, una amplia representación del Gobierno de la Generalitat.

2.- Información reunión de negociación de 3 de abril.

Se informa de la reunión de 3 de abril con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias. Por la Consejería estuvieron presentes la Sra. Dolors Bassa, y los Sres. Josep Ginesta, Francesc Iglesias y Josep Vidal. Por el equipo negociador de la Comisión Promotora la Sra. Nuria Carrera y los Sres. Sixte Garganté y Diosdado Toledano.

Esta reunión se celebra tres semanas después de la reunión anterior de 13 de marzo que fue valorada como un giro positivo en el proceso de negociación tras el bloqueo en varios temas, compatibilidad con las rentas de trabajo, derecho subjetivo, etc.  Como hemos informado en anteriores reuniones un primer aplazamiento de la negociación fue justificado por la Consejería por su visita al gobierno vasco para conocer con más detalle la gestión de la Renta de Garantía de ingresos en dicha comunidad, y el siguiente aplazamiento a petición del gobierno, fue por otros motivos que consideramos insuficientes (tramitación de una moción parlamentaria).

En la reunión se intercambian los documentos de las partes que debían recoger la formulación de los posibles acuerdos y propuestas verbalizadas en la reunión del 13 de marzo, particularmente sobre la retirada de la incompatibilidad con las rentas del trabajo de anteriores documentos del gobierno, la respuesta a la propuesta del equipo negociador de la Comisión Promotora de iniciar la implementación de la compatibilidad con las rentas de trabajo en 2017 al colectivo de unidades familiares o de convivencia con hijos menores de edad, en una transición que debe completarse con carácter general en abril de 2020; la inclusión de la propuesta de la consejería de fijar la cuantía de la prestación de la primera persona en 2017 en el 85%; la inclusión de las propuestas de prestaciones para 2018 y 2019 a fin de garantizar el derecho subjetivo, etc.

En una primera lectura del documento del gobierno, apartado 2, el redactado sobre la compatibilidad con las rentas de trabajo queda limitado “a los colectivos vulnerables y desfavorecidos para ayudar a su inserción laboral”. Que la consejería concreta en personas drogodependientes en proceso de rehabilitación, y colectivos en grave exclusión social. El equipo negociador observa que dichos colectivos están incluidos en el actual PIRMI, y que la propuesta del gobierno no recoge la compatibilidad con las rentas de trabajo con carácter general.

En el apartado 6, de la propuesta del gobierno, se mantiene un redactado que rechazamos en anteriores reuniones por no garantizar plenamente la aplicación de dicha compatibilidad. En este mismo apartado, la tabla de cuantías de las prestaciones no recoge el 85% de la cuantía de la primera persona en 2017, ni la ampliación a cinco personas de la unidad familiar con derecho a prestación, tampoco la cuantía de las prestaciones en 2018 y 2019.

Finalmente, entre las propuestas del gobierno se incluye suprimir el apartado 13 que establece la compatibilidad de la RGC con las prestaciones y ayudas económicas establecidas por las administraciones locales de Cataluña que tengan finalidad explicita de suplementar la RGC.

Tras el correspondiente cruce de aclaraciones, el equipo negociador de la Comisión promotora manifiesta su desacuerdo con las propuestas del gobierno, que significan un paso atrás respecto de lo hablado en la reunión de 13 de marzo.

Se levanta la reunión fijando la siguiente para el lunes 10 de abril a las 12 horas.

3.- Valoración e iniciativas

Tras la reunión de negociación, se ha gestionado una reunión para el 18 de abril con los grupos parlamentarios que forman mayoría en la ponencia para informarles del estado de la negociación con el gobierno. También se ha cursado solicitud para que la ponencia vuelva a reunirse el próximo 21 de abril, con el objetivo de evitar más retrasos y avanzar el redactado del articulado de la propuesta de ley.

A continuación, se abre una ronda de intervenciones para valorar el resultado de la reunión de negociación de 3 de abril. Toman la palabra Juanjo Salbia, Llorenç Serrano, Joan Paz, Sixto Garganté, LLuc Cahis, Laura Marino, Jaume Botey, Diosdado Toledano.

En general las intervenciones valoran críticamente el cambio de posición de la consejería respecto del 13 de marzo, se observa con preocupación el retraso de la negociación y que ello pueda ser deliberado, se afirma la necesidad de superar dichos retrasos retomando el trabajo de la ponencia, y en consecuencia proseguir la negociación en los dos planos, con la consejería y en la ponencia.

También se propone tener informadas a las entidades que apoyan a la Comisión Promotora de la marcha de la negociación y la tramitación de la propuesta de ley.

 

ACUERDOS

-          Informar a las entidades de la marcha de la negociación (después de semana santa).

- Al mismo tiempo que siguen las negociaciones con la consejería, reemprender y acelerar los trabajos en la ponencia.

Se finaliza la reunión con una foto colectiva que se envía a los huelguistas de hambre en Bilbao que protestan contra los recortes a la Renta de Garantía de Ingresos en Pais Vasco.

Próxima reunión de la Comisión Promotora jueves 20 de abril 2017 a las 17:00 h. en el local de CONFAVC en calle Doctor Aiguader nº 18 (cerca salida estación de metro Barceloneta, línia IV)

Barcelona, 7 de abril 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Declaración del Consell General D’Aran como institución promotora de la Renta Garantizada Ciudadana dando soporte total a la aprobación de la ILP presentada en el Parlamento de Catalunya

 

Las asociaciones feministas firmantes apoyan la Comisión Promotora de la ILP Renta Garantizada para que se incluya por ley la compatibilidad con rentas del trabajo

 

Les associacions i grups feministes sotasignants , interpel·lades pels continuats atacs a la sostenibilitat de les vides de la gran majoria de la població que augmenta l’índex de pobresa i les desigualtats socials al nostre país , considerem la iniciativa d’implementar la Renda Garantida de Ciutadania com un pas mínim de política pública imprescindible per a fer front a aquesta situació i instem al Govern de la Generalitat- Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Familiars a acordar amb la Comissió Promotora un redactat de la llei que doni resposta a les necessitats més urgents de la població més necessitada en un termini de temps curt.

Volem manifestar les nostres demandes mínimes:

  1. a)  Donat que els indicadors de creixement econòmic, en el nostre territori, són positius, però que el nombre de persones en situació de pobresa no ha parat d’incrementar-se i que l’ Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és actualment de 664€ , proposem que s’ inclogui com persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que no disposen d’aquest mínim i que viuen a Catalunya , independentment del seu origen i el temps de residència.

  2. b)  Que les persones que disposen d’un treball assalariat a temps parcial però que no disposen d’ ingressos equivalents als 664€ siguin incloses en la RGC. Aquest és un punt molt preocupant per a nosaltres perquè si les persones que treballen a temps parcial no són incloses perjudicaria fonamentalment a les dones , i per extensió als nens i nenes , ja que el treball a temps parcial i en precari té rostre i mans de dones (72% de dones en aquesta categoria , i moltes d’elles sense haver-ho desitjat ,dades EPA, IV trimestre 2016)

  3. c)  Que s’incloguin en el càlcul de la RGC els menors o adults a càrrec de la persona beneficiària per tal de que el conjunt familiar disposi de les condicions d’una vida digna.

  4. d)  Que la Conselleria de Treball supervisi i reguli les condicions de treball que s’estan imposant en determinats sectors, especialment aquells que ocupen molta mà d’obra femenina (serveis, hostaleria, comerç ...) i que penalitzi les empreses que practiquen l’increment de la precarietat en el treball ja sigui amb contractes temporals (de dies, setmanes o mesos), horaris irregulars, temps parcial i la devaluació dels sous per tal d’acabar amb les situacions de “pobresa laboral”.

  5. e)  Que la implantació de la RGC no sigui un projecte de futur, sinó que demanem que el govern de la Generalitat situï entre els seus objectius centrals immediats frenar l’increment de la població vulnerable i donar una resposta satisfactòria i urgent a les situacions de les persones que no disposen d’uns mínims ingressos per viure dignament, i que són majoritàriament dones.

  6. f)  Que s’inclogui a la llei que el muntant del IRSC s’actualitzarà segons l’evolució del IPC.

  7. g)  Finalment volem expressar que ens sumem a totes les associacions i entitats civils que estan treballant per una societat més justa i menys depredadora.

Signen

Ca la Dona , Dones x Dones , Fúria Feminista del Fort Pienc , Marxa Mundial de Dones , TAMAIA viure sense violència , Vaga de Totes , Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de lEsquerra de lEixample , Feminismes-Entrepobles

Barcelona 27 de març 2017 

 

Joomla templates by a4joomla