Declaración del Consell General D’Aran como institución promotora de la Renta Garantizada Ciudadana dando soporte total a la aprobación de la ILP presentada en el Parlamento de Catalunya

 

Las asociaciones feministas firmantes apoyan la Comisión Promotora de la ILP Renta Garantizada para que se incluya por ley la compatibilidad con rentas del trabajo

 

Les associacions i grups feministes sotasignants , interpel·lades pels continuats atacs a la sostenibilitat de les vides de la gran majoria de la població que augmenta l’índex de pobresa i les desigualtats socials al nostre país , considerem la iniciativa d’implementar la Renda Garantida de Ciutadania com un pas mínim de política pública imprescindible per a fer front a aquesta situació i instem al Govern de la Generalitat- Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Familiars a acordar amb la Comissió Promotora un redactat de la llei que doni resposta a les necessitats més urgents de la població més necessitada en un termini de temps curt.

Volem manifestar les nostres demandes mínimes:

  1. a)  Donat que els indicadors de creixement econòmic, en el nostre territori, són positius, però que el nombre de persones en situació de pobresa no ha parat d’incrementar-se i que l’ Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) és actualment de 664€ , proposem que s’ inclogui com persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania totes les persones que no disposen d’aquest mínim i que viuen a Catalunya , independentment del seu origen i el temps de residència.

  2. b)  Que les persones que disposen d’un treball assalariat a temps parcial però que no disposen d’ ingressos equivalents als 664€ siguin incloses en la RGC. Aquest és un punt molt preocupant per a nosaltres perquè si les persones que treballen a temps parcial no són incloses perjudicaria fonamentalment a les dones , i per extensió als nens i nenes , ja que el treball a temps parcial i en precari té rostre i mans de dones (72% de dones en aquesta categoria , i moltes d’elles sense haver-ho desitjat ,dades EPA, IV trimestre 2016)

  3. c)  Que s’incloguin en el càlcul de la RGC els menors o adults a càrrec de la persona beneficiària per tal de que el conjunt familiar disposi de les condicions d’una vida digna.

  4. d)  Que la Conselleria de Treball supervisi i reguli les condicions de treball que s’estan imposant en determinats sectors, especialment aquells que ocupen molta mà d’obra femenina (serveis, hostaleria, comerç ...) i que penalitzi les empreses que practiquen l’increment de la precarietat en el treball ja sigui amb contractes temporals (de dies, setmanes o mesos), horaris irregulars, temps parcial i la devaluació dels sous per tal d’acabar amb les situacions de “pobresa laboral”.

  5. e)  Que la implantació de la RGC no sigui un projecte de futur, sinó que demanem que el govern de la Generalitat situï entre els seus objectius centrals immediats frenar l’increment de la població vulnerable i donar una resposta satisfactòria i urgent a les situacions de les persones que no disposen d’uns mínims ingressos per viure dignament, i que són majoritàriament dones.

  6. f)  Que s’inclogui a la llei que el muntant del IRSC s’actualitzarà segons l’evolució del IPC.

  7. g)  Finalment volem expressar que ens sumem a totes les associacions i entitats civils que estan treballant per una societat més justa i menys depredadora.

Signen

Ca la Dona , Dones x Dones , Fúria Feminista del Fort Pienc , Marxa Mundial de Dones , TAMAIA viure sense violència , Vaga de Totes , Vocalia de Dones de l’Associació de Veïnes i Veïns de lEsquerra de lEixample , Feminismes-Entrepobles

Barcelona 27 de març 2017 

 

La Fundació Pare Manel dona suport a la Comissió Promotora de la ILP Renda Garantida per a que s'inclogui per llei la compatibilitat amb rendes del treball

http://www.paremanel.org/?q=noticies/24032017-declaracio-suport-ilp-renda-garantida-ciutadania

 

Fundacioě Pare Manel .pdf

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 29/03/2017

ACTA Nº 87

 

Asisten a la reunión: Jaume Botey, Pedro Fernandez, Elena Ferrero, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Laura Marino, Patrizia Manzo, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Juanjo Salbia,Llorenç Serranoy Diosdado Toledano. Justifiquen absència. Justifican ausencia: Manuel Aguila, Javier Bernad, Judit Borrell, Lluc Cahis, Rosa Cañadell, Nuria Carrera Xan de la Torre, Albert Escofet, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gomez, Rafael Jimenez, Mingo Meseguer, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodriguez y Montserrat Rosaura.

 

 Propuesta de Orden del día:

1.- Información aplazamiento reunión con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias. Valoración.

2.- Información resolución aprobada en el Parlament

3.- Informaciones varias y propuesta iniciativa de solidaridad huelguistas de hambre en Pais Vasco.

 

1.- Información aplazamiento reunión con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias. Valoración.

Se informa que la reunión de negociación prevista el lunes 27 de marzo, se ha aplazado al lunes 3 de abril a petición de la Consejera de Trabajo, asuntos sociales y familias. La posición del equipo negociador de la Comisión Promotora fue respetar esta decisión, aunque comunicamos que en nuestra opinión no había razones suficientes para dicho aplazamiento.

Se abre una ronda de intervenciones para valorar la situación y el retraso de la propia negociación. Intervienen Laura Marino, Llorenç Serrano, Joan Miquel, Pedro Fernández y Miguel Ibarz.

Se concluye con la esperanza que dicho retraso no tenga más consecuencias, que se consoliden los cambios positivos de la última reunión de negociación, y en caso contrario, proceder a implementar los acuerdos adoptados en la reunión de la Comisión Promotora de 2 de marzo.

 

2.- Información resolución aprobada en el Parlament

Se informa de la aprobación en el Plenario del Parlament de 23 de marzo de unas mociones que afectan a la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Particularmente del segundo punto del guión de mociones cuyo archivo se adjunta a esta Acta, que establece la compatibilidad de la RGC con las rentas de trabajo y da un plazo de un mes para llegar a acuerdo. Este segundo punto fue votado por todos los grupos parlamentarios a favor, excepto por Junts pel Si que se abstuvo.

 

3.- Informaciones varias y propuesta iniciativa de solidaridad huelguistas de hambre en Pais Vasco

Se informa de la importante declaración de la Fundación Pare Manel en apoyo de la Renta Garantizada de Ciudadanía y su compatibilidad con las rentas del trabajo. También se informa de la recepción del acuerdo del Pleno del Consejo General de Aran de 27 de febrero por la que se declara a dicho Consejo “Institución promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía”. Se valora positivamente y agradece tanto la declaración de la Fundación como el acuerdo del Consejo General de Aran, y se propone enviarlo como archivos adjuntos al Acta por la lista de distribución.

Diosdado informa de la Huelga de hambre iniciada por un colectivo de personas el 24 de marzo en el Pais Vasco con la previsión de finalizarla el 12 de abril con el objetivo de rechazar los recortes de la Renta de garantía de ingresos de dicha comunidad, que acumularía un recorte de 8%+7% (15%).

Durante los días de la huelga de hambre se desarrollarán diversos actos culturales, reivindicativos, visitas entidades, etc. Se plantea considerar diversas iniciativas de solidaridad con esta huelga de hambre.

 

Finalmente se acuerda enviar un comunicado de solidaridad, tomar contacto con los huelguistas para expresar la solidaridad y recoger sus propuestas, poder enviar una foto de la comisión promotora en apoyo de los huelguistas, y explorar la posibilidad de viajar para comunicarles la solidaridad presencialmente.

 

ACUERDOS

 

-    Enviar guión mociones al Parlament y resultado votaciones, Declaración Fundación Pere Manel, y Acuerdo del Pleno del Consejo General de Aran, por la lista d distribución habitual.

- Enviar comunicado de solidaridad con huelguistas de hambre en Pais Vasco contra recortes de la RGI, tomar contacto y explorar que una delegación viaje para expresarles nuestro apoyo.

 

Próxima reunión de la Comisión Promotora jueves 6 de abril 2017 a las 17:00 h. en el local de CONFAVC en calle Doctor Aiguadé nº 18 (cerca salida estación de metro Barceloneta, línia IV)

 

Barcelona, 30 de marzo 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Reunión Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 16/03/2017

ACTA Nº 86

 

Asisten a la reunión: Manuel Aguila, Jaume Botey, Lluc Cahis, Neus Escofet, Laurent Faucheux, Pedro Fernández, Antoni Ferret, Miguel Ibarz, Cristina Lopez, Patrizia Manzo, Mingo Meseguer, Joan Miquel Ortiz, Joan Paz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia y Diosdado Toledano. Justifiquen absència. Justifican ausencia: Luis Blanco, Javier Bernad, Judit Borrell, Rosa Cañadell, Nuria Carrera, Albert Escofet, Xan de la Torre, Elena Ferrero, Ramón Franquesa, Jesus García, Sixto Gargante, Núria Garrido, Rosa Gómez, Rafael Jiménez, Laura Marino, Ivan Molinos, Manel Navarro, David Papiol, Miquel Puente, Carles Rodriguez y Llorenç Serrano.

 

 Propuesta de Orden del día:

1.- Informaciones

2.- Información reunión con el gobierno de 13 de marzo

 

 

1.- Informaciones

Los presupuestos de la Generalitat se votarán en el pleno del Parlament la próxima semana.

Se informa que ECAS que agrupa a 98 entidades ha efectuado una declaración defendiendo la compatibilidad de la Renta Garantizada de Ciudadanía con las Rentas del trabajo.

Montserrat informa de las gestiones con Ca la Dona para efectuar una declaración específica en apoyo de dicha compatibilidad.

 

2.- Información reunión con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias de 13 de marzo

Diosdado informa de la reunión de 13 de marzo con la Consejería de trabajo, asuntos sociales y familias. Por la Consejería estuvieron presentes la Sra. Dolors Bassa, y los Sres. José Ginesta, Francisco Iglesias y José Vidal. Por el equipo negociador de la Comisión Promotora la Sra. Nuria Carrera y los Sres. Sixto Gargante y Diosdado Toledano.

La delegación del gobierno inició la reunión con una propuesta de trabajo consistente en tomar los últimos documentos del gobierno y de la Comisión Promotora y abordar uno a uno los diversos temas.

Los temas que se trataron en la reunión fueron: La cuantía de la prestación de la primera persona en 2017, la incorporación de un quinto miembro en la unidad de convivencia o familia con su correspondiente prestación en 2017 pero con un tope al final de la transición, la transitoriedad con propuestas de acercar las posiciones respectivas a una fecha intermedia, el carácter subjetivo de la Renta Garantizada de Ciudadanía cuantificando las prestaciones en 2018 y 2019, sobre la compatibilidad con las rentas de trabajo y su implementación a lo largo de la transición empezando desde 2017 con el colectivo más vulnerable (unidades de convivencia con hijos menores de edad), la complementariedad con otras prestaciones.

La reunión transcurrió en un clima positivo. Se acordó que en la próxima reunión de 27 de marzo las partes traigan por escrito sus propuestas. Quedaron pendientes de tratar otros temas tales como la compactación, etc.

Tras la información intervienen Jaume Botey, Cristina López, Antoni Ferret, Miquel Ibarz, Montserrat Rosaura, Juanjo Salbia, Pedro Fernández, para aclarar o efectuar consideraciones de interés.

Se propone proseguir las iniciativas acordadas sobre comunicados o declaraciones de entidades y mantener el resto de gestiones a la espera del resultado de la reunión de 27 de marzo.

También se propone aplazar la reunión de la Comisión Promotora al miércoles 29 de marzo.

 

 

 

ACUERDOS

 

-    Continuar la gestión de nuevas declaraciones con economistas, el movimiento feminista, instituciones, personas representativas en el ámbito social, político, cultural e intelectual, entidades vecinales, etc.

-    Seguir con la preparación de nuevas acciones de carácter simbólico y convocante para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía.

- Aplazar la próxima reunión al miércoles 29 de marzo a las 17 horas en el local de CONFAVC.

 

Próxima reunión de la Comisión Promotora miércoles 29 de marzo 2017 a las 17:00 h. en el local de CONFAVC en calle Doctor Aigüader nº 18 (cerca salida estación de metro Barceloneta, línea IV)

 

Barcelona, 17 de marzo 2017

Redacta Acta: Diosdado Toledano

 

#catsensepobresa y #dejunirendagarantida

Web: http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/comunicacions

Facebook: https://www.facebook.com/IlpDeLaRendaGarantidaCiutadana/

Twitter: https://twitter.com/ILPRendaGC

 

Joomla templates by a4joomla