Comunicados  Actas  Guías  Presentación ILP  Donaciones  Vídeo  Prensa  Contactar  IMV+RGC

PARA DEFENDER LA LEY DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA Y SU PLENA IMPLEMENTACIÓN
POR EL DERECHO DE LAS PERSONAS VULNERABLES
APORTA TU SOLIDARIDAD A LA DEMANDA EN MARCHA

Las aportaciones para cubrir los gastos para las demandas en preparación se efectuarán al nº de cuenta de la Comisión Promotora indicando finalidad “aportación gasto demanda” y el nombre de la entidad o persona solidaria. 

Aportaciones al Nº Cuenta:            ES47 3025 0001 1714 3351 6817

RELACIÓN DE ENTIDADES Y PERSONAS QUE HAN REALIZADO APORTACIONES SOLIDARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA DEMANDA CONTRA EL REGLAMENTO DE LA LEY RGC AL TRIBUNAL DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CATALUÑA

NOVA PROPOSTA REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 7.1. LLETRA D), feta per la Comissió Promotora de la ILP RGC després de la reunió amb els grups parlamentaris feta el dia 13 de novembre de 2019
REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 7 .1. LLETRA d)

d) No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb l'import corresponent de la renda garantida de ciutadania amb relació al llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya. No es compatibilitzaran els ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, ni les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, ni els ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista. La situació d'insuficiència d'ingressos i recursos s'ha de donar, com a mínim, durant els dos mesos sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania i ha de continuar existint mentre es tramita el procediment de concessió i es percep la prestació.

REDACCIÓ ESMENA A L’ARTICLE 4.4. 4.

Són compatibles amb la percepció de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, i no computen com a ingressos per a determinar el llindar econòmic, les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d'urgència per a evitar desnonaments, de beques públiques per a estudiar (de batxillerat o universitàries), i les que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania. ESMENA PER AFEGIR.- També són compatibles i no computen com a ingressos els que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, I els ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista.

REDACCIÓ ESMENA A L’ ARTICLE 8.1 LLETRA c)

1. Els ingressos, les rendes i els recursos que es tenen en compte per a avaluar el compliment del requisit que estableix l'article 7.1.d són els següents:
c) Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de les administracions públiques o d'entitats públiques o privades, que tenen el tractament que estableix l'article 4. En el cas de percebre ajuts, subvencions i altres prestacions económiques amb un període de liquidació superior al mes es prorratejaran als efectes d’ imputar únicament l’ import mensual que correspongui.

REDACCIÓ ESMENA A L’ ARTICLE 8.2 LLETRA b) 2.

Els ingressos, les rendes i els recursos a què fa referència l'apartat 1 s'acrediten amb la documentació següent:

b) La certificació del saldo mitjà i extractes bancaris dels darrers dos mesos sis mesos dels comptes corrents, o altres dipòsits bancaris, que figuren en la certificació de dades fiscals, i també dels nous comptes bancaris que s'han obert amb posterioritat a aquesta declaració o que no hi són declarats.
AFEGIR UNA NOVA LLETRA c) a l’ apartat 2 de l’ article 8 c) En el seu cas, els documents acreditatius dels ingressos que es rebin com a conseqüència d’ una liberalitat per raó afectiva o d’ amistat, en concepte de donació o de préstec personal, de les prestacions econòmiques per fill a càrrec menor de divuit anys previstes per la legislació general de la Seguretat Social, I dels ajuts o prestacions econòmiques d’ aliments de naturalesa finalista i dels ajuts públics o privats per aliments.
Barcelona, 14 de novembre de 2019

La presentación de recursos ante el Juzgado del Contencioso administrativo o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por denegación injusta de la solicitud de prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) o por incumplimiento del silencio positivo que establece dicha ley está obteniendo un resultado muy positivo.
En efecto, tenemos constancia en la Resolución de la Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa (DGES) en cumplimiento de la Resolución 452/2019 de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública tras la reclamación presentada por la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que antes de la vista de la demanda por el Tribunal Superior de Justicia, la propia DGES está revisando dichos expedientes, reconociendo y abonando la prestación con todos los atrasos desde la fecha de solicitud a las personas que han presentado los recursos o demandas.

 

 PROGRAMA PROVISIONAL II FESTIVAL MAREES I MOVIMENTS SOCIALS 

DISSABTE 5 D'OCTUBRE, DE 10 HORES A 20 HORES, AL PARC DE L'ESPANYA INDUSTRIAL 

AMB LES INTERVENCIONS MUSICALS, POÈTIQUES I DANSA DE: 

QUIQUE UBIETO, DUO ANA REICH-CLAUDIO CÉSAR, JOAN VIDAL, SAMBAPATI, GRUP CHAMUYO, CARMEN BURGOS I JUST FERNANDEZ, MARIO FARÍAS, MATEOLIKA, GRUP DANSA BOLIVIANA 

ACTES A L'ESCENARI CENTRAL: 

13 HORES: EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS, NO A LA "LLEI ARAGONÉS", AMB INTERVENCIONS FAPAC, MAREA BLANCA, MAREA PENSIONISTA, PLATAFORMA SAD 

18 HORES: OBJECTIUS I PROPOSTES DE MOBILITZACIÓ DE LES MAREES I MOVIMENTS SOCIALS 

DEBATS I TERTÚLIES 

10:15 hores a 11:45 hores 

Carpa ecologia: La defensa del Medi ambient i l'aigua com a bé públic. Representants d'Aigua és Vida Fridays for Future Barcelona 

Carpa Drets civils: Violència institucional i pobresa, representants famílies presos Catalunya. Drets civils i Diversitat funcional, representants assemblea Diversitat Funcional Cat 

Carpa Feminismo: La mercantilització de Barcelona i el turisme sexual, representants de Dones Abolicionistas, Front lluita feminista… 

Carpa activitats socials: Programa d'cures: CUIDAR, activistes d'Associació Professional Geriatria 

11:45 hores a 13:00 hores 

Carpa Educació: Privatització i segregació educativa. Precarietat a la Universitat. Representants de ILP Universitats, FAPAC, SIEC. 

Carpa Habitatge i pobresa: El dret a l'Habitatge. La pobresa energètica. Pel compliment de la Renda Garantida de Ciutadania. Representants de les organitzacions PAH, Sindicat d'Habitatge Casc Antic, Sindicat llogateres, PAC, APE i Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania 

Carpa Alternatives econòmiques: Garantir els drets socials i el bé comú, el paper de la fiscalitat, la moneda, el deute i els pressupostos, representants d'ATTAC-Acordem. El paper de la moneda única i dels tractats d'estabilitat pressupostària en la retallada de les despeses socials, l'increment de l'atur, pobresa i desigualtat, representants Plataforma Sortir de l'euro. 

15:00 hores a 16:30 hores 

Carpa Dependència: No a la privatització de l'atenció a les persones, representants de Plataforma SAD i Afectats de BB Serveis 

Carpa Comunicació Social: La comunicació al servei dels drets socials, laborals i ecològics, representants de Marea TV, Pressenza, # 404 

Carpa Solidaritat Internacional: Amenaces imperialistes sobre els pobles d'Amèrica Llatina, La lluita contra la repressió, Solidaritat amb Palestina. Representants de CVTER Uruguai, Xarxa societat civil Equatoriana, .... 

16:30 hores a 18:00 hores 

Carpa Treball Digne: La Urgència de derogar la contrareforma laboral. La Lluita contra la precarietat laboral i la nova esclavitud. Avanceu cap a la setmana de 30 hores. José Antonio González advocat laboralista, Representants de la Coordinadora assemblees en Atur de Catalunya, Les Kellys, Riders x Drets, TelePizza en lluita, OEPB, IAC, co.bas, etc. 

Carpa Salut: La defensa de la salut pública, representants de Marea Blanca i entitats defensa de la salut 

Carpa Pensions públiques: L'ofensiva del neoliberalisme contra les pensions públiques, "Com afectarà la motxilla austríaca a treballadors i pensionistes", representants de Marea Pensionista

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DELANTE DEL PARLAMENT DE CATALUÑA EL MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE A LAS 18 H.Para reivindicar ante la sesión plenaria del Parlament de Cataluña el cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ante las denegaciones injustificadas por la administración del Gobierno de la Generalitat, de la gran mayoría de solicitudes de este derecho.

En defensa de la aprobación de la enmienda de lectura única al artº 7 de la ley que mejora el acceso a la prestación de la RGC.

Para exigir la aplicación del derecho a la RGC a todas las personas con contrato de tiempo parcial cuyos ingresos sean inferiores al umbral de la RGC, tal como establece la ley RGC

Para actualizar el IRSC congelado desde 2010 y aumentar la cuantía de la prestación de la RGC, tal como establece la ley RGC.

Para denunciar el brutal incremento de la pobreza severa o privación material severa en Cataluña, que ha pasado del 5% de la población en 2017 (380.000 personas) al 6,5% en 2018 (494.000 personas), lo cual demuestra que el gobierno de la Generalitat no está aplicando correctamente la ley de RGC.

Todos/as a la concentración delante del Parlament de Cataluña (detrás de las vallas)

COMUNICADO: 

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, Cataluña en Comú-Podem y la CUP, representados respectivamente por Noemí de la Calle, Raúl Moreno, Marta Rivas y Vidal Aragonés, acompañados por una representación de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) formada por Farida, Najat, Manuel y Diosdado, han explicado en la rueda de prensa celebrada hoy 19 de septiembre en el Parlament, los motivos y contenido de la enmienda de lectura única al artº 7 de la Ley de la RGC, registrada el pasado 17 de septiembre. 

Entre los motivos se ha destacado la mala gestión en la implementación de dicha ley por los responsables del Gobierno de la Generalitat, que ha permitido que los datos de la pobreza, especialmente de la pobreza severa se hayan disparado en Cataluña, al aumentar ésta del 5% en 2017 al 6,5% en 2018, según datos de IDESCAT. La aplicación correcta de la ley RGC hubiera supuesto la práctica desaparición de la pobreza severa en Cataluña. 

Por otra parte, la decisión de los responsables de la Consejería de Trabajo de aplazar la aprobación del reglamento de la Ley facilita que la pésima implementación de la ley continúe sin grandes cambios. 

La enmienda presentada acorta de manera importante el periodo de carencia de ingresos, de seis a dos meses, y establece los ingresos que no podrán contabilizarse a efectos del reconocimiento de dicha prestación, de este modo se intenta evitar la interpretación restrictiva injustificada de la ley RGC por 

los responsables de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña a la hora de reconocer este derecho. 

Por la Comisión Promotora de la RGC se ha expresado el agradecimiento a los grupos parlamentarios que han registrado la enmienda, ý espera que sea aprobada por el Parlament. Así mismo, han informado sobre los incumplimientos de los responsables de la Dirección General de Economía Social a la primera resolución de la GAIP favorable a la reclamación efectuada por la Comisión Promotora de la RGC, de la opacidad y manipulación informativa de la Consejería de Trabajo. 

Han exigido el pleno cumplimiento de la ley RGC para reconocer los derechos de las personas vulnerables y protegerlas ante los efectos sociales negativos de la crisis económica que se avecina. 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía 

Nota: Se adjunta enmienda registrada en archivo PDF

Joomla templates by a4joomla