COMUNICAT REUNIÓ 21 MARÇ 2018 AL PARLAMENT

 

A partir de les 10 hores a la sala 2 del Parlament de Catalunya ha tingut lloc la trobada d'una representació dels grups parlamentaris amb una delegació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, a iniciativa d'aquesta última.

 

Amb la presència de representacions dels grups parlamentaris Ciutadans, JuntsXCatalunya, Catalunya en Comú-Podem, PSC i CUP, i una delegació de la Comissió Promotora formada pel seu representant Diosdado Toledano, Assumpa Barbens, Carlos Gómez, Mercè Civit i Juanjo Salbia, es ha iniciat la reunió amb la distribució d'un Dossier (s'adjunta en el missatge) en la presentació es conclou amb els diversos incompliments de la llei, i destacada mala gestió, que vulnera un dret essencial de la ciutadania de Catalunya i especialment a les persones i famílies en situació de pobresa. Davant l'absència dels grups parlamentaris  d'ERC i PP s'ha expressat la disponibilitat de la Comissió de Promotora de tenir reunions amb aquests grups per presentar-los el Dossier i les mesures de rectificació que proposa.

 

Després de proposar a les representacions parlamentàries les següents mesures de correcció:

 

Sol·licitem als grups parlamentaris que actuïn en defensa del compliment de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat el 12 de juliol de 2017.

En conseqüència, es realitzen gestions per:

- L'abonament immediat amb els efectes retroactius que marca la llei de les resolucions estimades per silenci positiu.

- L'agilitació de les resolucions sobre prestacions complementàries, evitant que el silenci negatiu perjudiqui els drets de les persones.

- Auditar els procediments que desemboquen en resolucions denegatòries amb errors i restriccions recurrents. Promoure una revisió general de les resolucions denegatòries en cas de constatar un volum o percentatge imprevist i injustificat.

- Actuar sobre la gestió administrativa del Departament de Treball perquè actuï amb respecte al compliment de la llei, eficiència, transparència i esperit obert de diàleg i col·laboració amb les entitats socials, cíviques i polítiques.

 

A continuació Carlos G. ha testimoniat sobre la gestió administrativa que conculca drets essencials de les persones sol·licitants, en requerir nova documentació sense certificar la seva entrega i recepció a la persona sol·licitant, en dates pròximes al 15 de febrer, amb una notificació datada el 16 de gener passat. Després de lliurar la documentació al dia següent de rebre el missatge (sense certificació), ha rebut fa ahir 20 de març la resolució denegatòria, fora del termini administratiu dels cinc mesos, on s'informa com a causa de la denegació que a data del 31 de gener no havia presentat la documentació requerida. Aquest procediment administratiu s'ha aplicat en altres casos i ha estat una via utilitzada pel departament de Treball, assumptes socials i famílies per denegar sol·licituds, incomplint la llei de la Renda Garantida de Ciutadania que estableix que transcorregut el termini que disposa l'administració per notificar la resolució (cinc mesos per a les sol·licituds realitzades fins a 14 de novembre 2017), i aquesta no ho ha notificat, aquesta sol·licitud queda estimada automàticament en virtut del silenci positiu.

Assumpta Barbens ha informat sobre els diversos problemes de gestió a les oficines del SOC per atendre les sol·licituds, així com de l'actitud dels directius que han impedit al personal del SOC facilitar models de recursos d'alçada a les persones sol·licitants.

 

També s’ha distribuït com exemple una resolució denegatòria on s’evidencia una formulació de causa general inconcreta que dificulta la defensa del sol·licitant en el recurs d’alçada.

 

Mercè Civit ha informat de la comunicació del Col·legi de Treball Social on s'informa i critica els errors de gestió observats.

 

Finalment, després de realitzar els grups parlamentaris certes consideracions i preguntes, i davant la urgència de la roda de premsa prevista a les 11 hores al faristol del Parlament, s'ha aixecat la reunió amb el compromís de celebrar una nova reunió amb els grups parlamentaris el proper dimecres 4 d'abril a les 10 hores, per valorar la situació i estudiar les mesures necessàries en defensa del compliment de la llei i d'una gestió administrativa eficient que respecti el dret de les persones sol·licitants de la RGC.

 

Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania

 

Link vídeo enregistrament roda de premsa al faristol del Parlament:

https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/videos/index.html?p_cp1=8123147

 

 

 

 PAUTAS DE RECLAMACIÓN DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

Existen dos supuestos para la reclamación. 

A- POR SILENCIO ADMINISTRATIVO: 

1.- Todas las solicitudes de 15 de setiembre de 2017 hasta 15 de noviembre de 2017 tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 5 meses tal y como lo contempla la ley. 

2.- Todas las solicitudes de 15 de noviembre de 2017 en adelante tienen que ser aprobadas o denegadas en el plazo máximo de 4 meses que contempla la ley. 

3.- Si en estos plazos no recibes ninguna notificación se entiende aprobada por falta de respuesta administrativa y en consecuencia debe presentarse REQUERIMIENTO / SOLICITUD DE PAGO POR SILENCIO POSITIVO (ver modelo)

4.- La administración tiene plazo de un mes para responder e iniciar el plazo, en caso contrario deberá presentarse DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 

B- DENEGACIÓN POR RESOLUCIÓN EXPRESA. 

1.- Si has recibido una resolución denegando la renda garantida, y cumples todos los requisitos, debes presentar un RECURSO DE ALZADA (ver modelo) antes de un mes a contar desde que recibes o te es notificada la resolución. 

2.- El recurso puede de presentarse bien en las oficinas del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o oficinas del Servei Ocupació Catalunya (SOC), presencialmente o via correo administrativo. 

3.- La administración tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver el recurso, y transcurrido ese tiempo no hay respuesta, el mismo deberá entenderse desestimado por lo que habrá que presentar RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Puedes descargarte los modelos del Requerimiento / Solicitud de pago por silencio positivo o del Recurso de Alzada de forma fácil y sencilla en nuestra web: www.rendagarantidaciutadana.net. solo has de rellenar tus datos y el motivo del recurso. Recuerda siempre presentar dos copias guardando prueba de entrada en el correspondiente registro. 

Estamos trabajando para conseguir espacios donde atenderemos de manera presencial para dudas de solicitudes o recursos. 

Marzo 2018.

Para las personas que solicitaron la Renta Garantizada de Ciudadanía y han recibido la notificación de resolución que deniega dicha solicitud, y consideren que dicha Resolución es incorrecta y se basa en datos o consideraciones erróneas que no se ajustan a los términos de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, les enviamos el modelo de Recurso de alzada que debidamente cumplimentado pueden presentar en las oficinas donde tramitaron dicha solicitud.

El recurso de alzada tiene el plazo máximo de un mes para su presentación, dicho plazo empieza a contar a partir del día siguiente de recibir la notificación de la resolución denegatoria.

Para cumplimentar el recurso de alzada según el modelo que se adjunta en catalán y castellano, deben rellenarse las zonas sombreadas en amarillo siguiendo las indicaciones.

¿Dónde presentar el Recurso de alzada?:

Además de las oficinas del SOC donde se tramitó la solicitud, el recurso de alzada puede presentarse en el Departament de Treball, affers socials i families, presencialmente o por correo administrativo, siempre por duplicado para obtener la copia de su registro:

1) Oficinas del SOC

2)Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

 3) por correo administrativo, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

Adjuntamos en formato doc. el modelo de documento re recurso de alzada

Dicho modelo de documento ha sido facilitado por el Colectivo Ronda de abogados en virtud del compromiso de colaboración con la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudadanía

 

Adjuntamos MODELO DEL RECURSO DE ALZADA contra resolución denegatória de la prestación de la renta garantida de ciudadanía.

 

 
Estos modelos de documentos han sido facilitados por el Colectivo Ronda de abogados en virtud del compromiso de colaboración con la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

 
 

Comunicado sobre documentación para hacer reclamación en el caso de no haber recibido notificación de resolución transcurrido el plazo máximo establecido

A) Solicitudes presentadas entre 15 de septiembre de 2017 y 14 de noviembre de 2017 (plazo máximo excepcional de resolución de cinco meses)

Para las personas que solicitaron la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía entre el 15 de septiembre y 14 de noviembre de 2017, y que transcurridos cinco meses desde la fecha de solicitud no han recibido notificación de la resolución, se ha de entender estimada dicha solicitud (ver Article 26, apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).  

En el caso de comprobar que dicha prestación no ha estado abonada adjuntamos un modelo de documento de reclamación para que la administración correspondiente de la Generalitat de Cataluña haga efectiva la prestación.

Dicho documento tras ser cumplimentado introduciendo los datos solicitados en los espacios sombreados en amarillo y firmado por la persona que realizó la solicitud, debe presentarse siempre por duplicado.

B) Solicitudes presentadas a partir del 15 de noviembre de 2017 (plazo máximo de resolución de cuatro meses)

Para las personas que solicitaron la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a partir del 15 de noviembre de 2017, y que transcurridos cuatro meses desde la fecha de solicitud no han recibido notificación de la resolución, se ha de entender estimada dicha solicitud (ver Article 26, apartat 2, de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania).  

En el caso de comprobar que dicha prestación no ha estado abonada adjuntamos un modelo de documento de reclamación para que la administración correspondiente de la Generalitat de Cataluña haga efectiva la prestación.

Dicho documento tras ser cumplimentado introduciendo los datos solicitados en los espacios sombreados en amarillo y firmado por la persona que realizó la solicitud, debe presentarse siempre por duplicado.

¿Dónde presentar el documento de reclamación?:

1) Departament de Treball, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

2) Oficinas del SOC

3) por correo administrativo, Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta, 08011 BARCELONA

4) Oficinas de Benestar Social -. http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/adreces.jsp?tema=Serveis%20socials&subTema=Oficines+de+Benestar+Social+i+Fam%EDlia&codi=57

Adjuntamos los modelos de documentos correspondientes al plazo administrativo excepcional de cinco meses , y el de cuatro meses.

1) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en peticions del primer període, aquelles realitzades Entre 15 de setembre 2017 i 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/467-modelo-especifico-para-solicitar-la-ejecucion-de-la-rgc-por-silencio-positivo-en-peticiones-del-primer-periodo

Aquests models de documents han estat facilitats pel Col·lectiu Ronda d'advocats en virtut del compromís de col·laboració amb la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania.

2) Apuntador al model específic per a sol·licitar l'execució de la RGC per silenci positiu en les peticiones realitzades després del dia 14 de novembre 2017.

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/es/465-modelo-reclamacion-pago-silencio-positivo-despues-de-2-primeros-meses-3

Dichos modelos de documentos han sido facilitados por el Colectivo Ronda de abogados en virtud del compromiso de colaboración con la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

 

Joomla templates by a4joomla